Απόφαση 2730/18

Απόφαση 2730/2018: Αναδημοσίευση της υπ' αριθμόν 2792/2183/1989 (ΦΕΚ 350/Δ/1989) απόφασης Νομάρχη Χανίων για την τροποποίηση των ορίων του οικισμού Όαση Βαρυπέτρου νομού Χανίων με το διάγραμμα που τη συνοδεύει


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2730/2018: Αναδημοσίευση της υπ' αριθμόν 2792/2183/1989 (ΦΕΚ 350/Δ/1989) απόφασης Νομάρχη Χανίων για την τροποποίηση των ορίων του οικισμού Όαση Βαρυπέτρου νομού Χανίων με το διάγραμμα που τη συνοδεύει, (ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/2018), 23-02-2018.

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του:

 

α) άρθρου 280 και του άρθρου 283 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

β) προεδρικού διατάγματος 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

γ) άρθρου 28 παράγραφος 1 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

δ) άρθρου 36 του νόμου 3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α/2009) δημοσίευση διαγραμμάτων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ε) άρθρου 31 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) ψηφιακή βάση δεδομένων και όρια οικισμών.

 

στ) από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Την υπουργική απόφαση 14026/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης του Υπουργού Εσωτερικών.

 

3. Την υπ' αριθμόν 5814/1986 (ΦΕΚ 1284/Δ/1986) απόφαση Νομάρχη Χανίων για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Όαση Βαρυπέτρου νομού Χανίων με το διάγραμμα που τη συνοδεύει.

 

4. Την υπ' αριθμόν 2792/2183/1989 (ΦΕΚ 350/Δ/1989) απόφαση Νομάρχη Χανίων για την τροποποίηση των ορίων του οικισμού Όαση Βαρυπέτρου νομού Χανίων άνευ το συνοδεύον αυτής διάγραμμα.

 

5. Το υπ' αριθμόν 6961/03-08-2017 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χανίων με συνημμένο το διάγραμμα της υπ' αριθμόν 2792/2183/1989 (ΦΕΚ 350/Δ/1989) απόφασης Νομάρχη Χανίων για την τροποποίηση των ορίων του οικισμού Όαση Βαρυπέτρου νομού Χανίων σε ψηφιακή μορφή για δημοσίευση.

 

6. Το γεγονός ότι, κατά τη δημοσίευση της υπ' αριθμόν 2792/2183/1989 (ΦΕΚ 350/Δ/1989) απόφασης Νομάρχη Χανίων δε δημοσιεύτηκε και το συνοδεύον αυτής διάγραμμα, οπότε και σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014) αυτή αναδημοσιεύεται με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης μαζί με το διάγραμμα που εγκρίθηκε με την έκδοση γνωμοδότησης του αρμοδίου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ή και του αρμοδίου Νομάρχη και υφίσταται στα αρχεία των δημοσίων υπηρεσιών, αποφασίζει:

 

1. Την αναδημοσίευση της υπ' 2792/2183/1989 (ΦΕΚ 350/Δ/1989) απόφασης Νομάρχη Χανίων για την τροποποίηση των ορίων του οικισμού Όαση Βαρυπέτρου νομού Χανίων με το διάγραμμα που τη συνοδεύει κλίμακας 1/5000.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδεύον αυτή διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2730.18

 

Ηράκλειο, 18-01-2018

 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.