Προεδρικό διάταγμα 18/8/88b - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 350 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 80 m2 και υπήρχαν στις 10-03-1982.

 

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 80 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,2 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,5 m.

 

8. Πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης με κλίση μέχρι 30% και ύψος μέχρι 2 m.

 

9. Σε περίπτωση κατασκευής στο ισόγειο καταστήματος με ανοικτό εξώστη ή κατασκευής του κτιρίου σε υποστηλώματα (pilotis) το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος προσαυξάνεται κατά 1,50 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 7 του από 30-03-1990 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 226/Δ/1990).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.