Προεδρικό διάταγμα 20/1/20c

ΠΔ 20-01-2020: Τροποποίηση των χρήσεων γης στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Περιγιάλι, Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, Δήμου Καβάλας (νομού Καβάλας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 20-01-2020: Τροποποίηση των χρήσεων γης στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή Περιγιάλι, Δημοτικής Ενότητας Καβάλας, Δήμου Καβάλας (νομού Καβάλας), (ΦΕΚ 48/Δ/2020), 05-02-2020.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14-7-1999 π.δ. (Δ' 580).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 παράγραφος 1 του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Α' 79), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 62 παράγραφος 2 του νόμου 4280/2014 (Α' 159), σε συνδυασμό με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 13 παράγραφος 1 του νόμου 4447/2016 (Α' 241).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 3 και 4 του προεδρικού διατάγματος 59/2018 Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (Α'114).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005, Α' 98).

 

5. Την υπ' αριθμόν ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου (Β' 3107).

 

6. Το υπ' αριθμόν 1507/23-5-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Καβάλας.

 

7. Το υπ' αριθμόν 25/27-7-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

8. Τις αριθμ. 674/2013 και 513/2014 γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου Καβάλας.

 

9. Τις αριθμ. 97/συν 22η/2014 και 131/συν 34η/2014 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

 

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου OTA.

 

11. Τις 146/2019 και 215/2019 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 20-01-2020

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.