Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος

 

Μέρος Πρώτο: Γενικές Διατάξεις

 

Άρθρο 1: Σκοπός

Άρθρο 2: Περιεχόμενο

Άρθρο 3: Σχέση εργασίας και βασική διάκριση προσωπικού

Άρθρο 4: Προσωπικό που υπάγεται στον Κανονισμό

Άρθρο 5: Όργανα εφαρμογής

Άρθρο 6: Λειτουργία Συμβουλίων και Επιτροπών

Άρθρο 7: Εκτελεστό αποφάσεων

Άρθρο 8: Καθήκοντα ανώτερου ή κατώτερου βαθμού

Άρθρο 9: Επίδοση εγγράφων

Άρθρο 10: Στρατιωτική υπηρεσία

Άρθρο 11: Πιστοποιητικό εργασίας

 

Μέρος Δεύτερο: Υπηρεσιακή Κατάσταση Προσωπικού

 

Κεφάλαιο Α: Διακρίσεις και Διαβαθμίσεις

 

Άρθρο 12: Μόνιμοι, Δόκιμοι

Άρθρο 13: Κλάδοι και βαθμοί Προσωπικού

Άρθρο 14: Προσωπικό Εσωτερικής και Εξωτερικής Υπηρεσίας

 

Κεφάλαιο Β: Πρόσληψη

 

Άρθρο 15: Προσόντα πρόσληψης

Άρθρο 16: Κώλυμα λόγω ελλείψεως υγείας

Άρθρο 17: Τρόποι πρόσληψης

Άρθρο 18: Ειδικά κατά κλάδους προσόντα πρόσληψης

Άρθρο 19: Βαθμός προσλαμβανόμενου

Άρθρο 20: Πρόσληψη σε ανώτερο του εισαγωγικού βαθμό

Άρθρο 21: Πράξη πρόσληψης

Άρθρο 22: Ανάκληση προσλήψεως για παράβαση νόμου

 

Κεφάλαιο Γ: Μονιμοποίηση

 

Άρθρο 23: Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση

Άρθρο 24: Μαθητεία

 

Κεφάλαιο Δ: Προαγωγές

 

Άρθρο 25: Γενικά περί προαγωγών

Άρθρο 26: Προϋποθέσεις προαγωγής

Άρθρο 27: Απαιτούμενος χρόνος προς προαγωγή

Άρθρο 28: Πρόσθετα τυπικά προσόντα για προαγωγή σε ορισμένους βαθμούς

Άρθρο 29: Κλίμακα βαθμολογίας

Άρθρο 30: Ουσιαστικά προσόντα

Άρθρο 31: Ανάλυση ουσιαστικών προσόντων

Άρθρο 32: Φύλλα ποιότητας

Άρθρο 33: Τρόποι προαγωγών

Άρθρο 34: Κρίσεις προσωπικού

Άρθρο 35: Τακτικές κρίσεις

Άρθρο 36: Προαγωγές προσωπικού

Άρθρο 37: Συμβούλια Προαγωγών

Άρθρο 38: Σύνθεση Συμβουλίων Προαγωγών

Άρθρο 39: Σύγκληση Συμβουλίων

Άρθρο 40: Απαρτία - Λήψη αποφάσεως

Άρθρο 41: Σύνταξη πινάκων

Άρθρο 42: Αναθεώρηση αποφάσεων Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων Προαγωγών

Άρθρο 43: Ισχύς πινάκων - Κοινοποίηση

Άρθρο 44: Επαγγελματική ανεπάρκεια

Άρθρο 45: Αναδρομική προαγωγή παραλειφθέντων

Άρθρο 46: Ορισμός των επικεφαλής των υπηρεσιακών μονάδων

Άρθρο 47: Δυνατότητα παραλείψεως από προαγωγές όσων τελούν υπό ποινική ή πειθαρχική κατηγορία

Άρθρο 48: Διαγραφή από πίνακα όσων τιμωρήθηκαν

 

Κεφάλαιο Ε: Τοποθέτηση - Μετάθεση - Απόσπαση

 

Άρθρο 49: Τοποθέτηση

Άρθρο 50: Μετάθεση

Άρθρο 51: Απόσπαση

Άρθρο 52: Κοινοποίηση μετάθεσης και απόσπασης - Προθεσμία

 

Κεφάλαιο ΣΤ: Μετάταξη

 

Άρθρο 53: Μετάταξη

Άρθρο 54: Κάλυψη αναγκών

 

Κεφάλαιο Ζ: Αργία

 

Άρθρο 55: Αυτοδίκαιη θέση σε αργία

Άρθρο 56: Δυνητική θέση σε αργία

Άρθρο 57: Αργία σε περίπτωση κατάφωρου αδικήματος

Άρθρο 58: Συνέπειες αργίας

 

Κεφάλαιο Η: Άδειες

 

Άρθρο 59: Διάκριση αδειών

Άρθρο 60: Υποχρεώσεις του προσωπικού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας

Άρθρο 61: Υποχρεώσεις του προσωπικού μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας

Άρθρο 62: Άδεια ασθένειας

Άρθρο 63: Αρμοδιότητα χορήγησης των αδειών ασθένειας

Άρθρο 64: Αποδοχές άδειας ασθένειας

Άρθρο 65: Παραπομπή προς εξέταση μετά τη λήξη της άδειας ασθένειας

Άρθρο 66: Γενικές διατάξεις αδειών

 

Κεφάλαιο Θ: Αμοιβές - Διακρίσεις

 

Άρθρο 67: Ηθικές αμοιβές

 

Κεφάλαιο Ι: Παροχές

 

Άρθρο 68: Γενικά περί αποδοχών

Άρθρο 69: Επιδόματα εορτών και κανονικής άδειας

Άρθρο 70: Ασφάλιση

Άρθρο 71: Ευκολίες μεταφοράς

Άρθρο 72: Στολές και είδη ιματισμού

 

Κεφάλαιο ΙΑ: Λύση εργασιακής σχέσης

 

Άρθρο 73: Γενικά

Άρθρο 74: Έκπτωση λόγω καταδίκης

Άρθρο 75: Παραίτηση

Άρθρο 76: Περιπτώσεως απολύσεως

Άρθρο 77: Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα

Άρθρο 78: Ανικανότητα με αίτηση προσωπικού

Άρθρο 79: Χαρακτηρισμός του χρόνου διαδικασίας κρίσεως της σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας

Άρθρο 80: Απόλυση για επαγγελματική ανεπάρκεια

Άρθρο 81: Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης

Άρθρο 82: Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας

Άρθρο 83: Απόλυση λόγω συμπλήρωσης 35ετίας

Άρθρο 84: Απόλυση λόγω προφυλακίσεως, καταδίκης

Άρθρο 85: Απόφαση λύσεως της εργασιακής σχέσεως

 

Μέρος Τρίτο: Καθήκοντα - Περιορισμοί και αστική ευθύνη του προσωπικού

 

Κεφάλαιο Α: Καθήκοντα

 

Άρθρο 86: Καθήκοντα - Απαγορεύσεις

Άρθρο 87: Κώλυμα λόγω συμφέροντος ή συγγένειας

Άρθρο 88: Συνέπειες παραβάσεων

 

Κεφάλαιο Β: Χρόνος Εργασίας

 

Άρθρο 89: Ανελλιπής Εργασία

 

Κεφάλαιο Γ: Αστική ευθύνη

 

Άρθρο 90: Καταλογισμοί

Άρθρο 91: Αχρεώστητες καταβολές

 

Μέρος Τέταρτο: Πειθαρχικός Έλεγχος

 

Κεφάλαιο Α: Πειθαρχικά Αδικήματα και Ποινές

 

Άρθρο 92: Πειθαρχικά αδικήματα

Άρθρο 93: Πειθαρχικές ποινές

Άρθρο 94: Έννοια προστίμου

Άρθρο 95: Συνέπειες προσωρινής παύσεως

Άρθρο 96: Αδικήματα που τιμωρούνται με έγγραφη επίπληξη

Άρθρο 97: Αδικήματα που τιμωρούνται με πρόστιμο μέχρι 15/4 ημερήσιων αποδοχών

Άρθρο 98: Αδικήματα που τιμωρούνται με πρόστιμο από 16/4 μέχρι 30/4 ημερήσιων αποδοχών

Άρθρο 99: Αδικήματα που τιμωρούνται με προσωρινή παύση από 10 ημέρες μέχρι και 60 ημέρες

Άρθρο 100: Αδικήματα που τιμωρούνται με προσωρινή παύση άνω των 2 μέχρι 4 μηνών

Άρθρο 101: Αδικήματα που τιμωρούνται με απόλυση

Άρθρο 102: Οριστική στέρηση ευκολιών μεταφοράς

Άρθρο 103: Αδικήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν ως παραίτηση

Άρθρο 104: Αδίκημα που γίνεται συστηματικά ή κατ' εξακολούθηση

Άρθρο 105: Υποτροπή

Άρθρο 106: Ελαφρυντικά στοιχεία

 

Κεφάλαιο Β: Εξάλειψη του αξιόποινου

 

Άρθρο 107: Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων

Άρθρο 108: Αυτοτέλεια κολάσιμου πειθαρχικού αδικήματος

Άρθρο 109: Συνέπειες ποινικής καταδίκης

Άρθρο 110: Πράξεις που έγιναν πριν την πρόσληψη

Άρθρο 111: Σχέση πειθαρχικής με ποινική δίκη

Άρθρο 112: Συρροή αδικημάτων και ποινών

Άρθρο 113: Λήξη πειθαρχικής ευθύνης

Άρθρο 114: Δίωξη και τιμωρία των πειθαρχικών αδικημάτων

 

Κεφάλαιο Γ: Πειθαρχικές δικαιοδοσίες

 

Άρθρο 115: Διάκριση

Άρθρο 116: Μονομελείς δικαιοδοσίες, Πειθαρχικά Προϊστάμενοι

Άρθρο 117: Ποινές επιβαλλόμενες από Πειθαρχικά Προϊσταμένους

Άρθρο 118: Αμεταβίβαστο αρμοδιότητας των Πειθαρχικά Προϊσταμένων, αυτεπάγγελτη δίωξη κ.λ.π.

Άρθρο 119: Πειθαρχικά Συμβούλια - Αρμοδιότητα αυτών

Άρθρο 120: Σύνθεση και Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων

Άρθρο 121: Πλειοψηφία

Άρθρο 122: Αδικήματα ορισμένων κατηγοριών προσωπικού

Άρθρο 123: Συνυπεύθυνοι από περισσότερες Υπηρεσίες

Άρθρο 124: Σύγκρουση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 125: Ορισμός, δικαιώματα και υποχρεώσεις του αντιπροσώπου

Άρθρο 126: Αναθεώρηση ποινών

Άρθρο 127: Αίτηση εξαίρεσης

Άρθρο 128: Αιτιολογημένο πειθαρχικών αποφάσεων

 

Κεφάλαιο Δ: Πειθαρχικές Διαδικασίες

 

Άρθρο 129: Διαπίστωση τέλεσης αδικήματος

Άρθρο 130: Κλήση σε απολογία - Επίδοση

Άρθρο 131: Απολογία

Άρθρο 132: Παραπομπή σε Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 133: Σύγκληση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου

Άρθρο 134: Συζήτηση ενώπιον Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Άρθρο 135: Απόφαση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου

Άρθρο 136: Πειθαρχική απόφαση

Άρθρο 137: Σύγκληση και διαδικασία Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου

Άρθρο 138: Αναπομπή υπόθεσης στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

Άρθρο 139: Παραβάσεις πειθαρχικής διαδικασίας

Άρθρο 140: Εξουσίες Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου

Άρθρο 141: Συμψηφισμός προφυλακίσεως ή φυλακίσεως με προσωρινή παύση

Άρθρο 142: Συνεργοί - Ηθικοί Αυτουργοί

Άρθρο 143: Εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων

Άρθρο 144: Προθεσμία συζήτησης υποθέσεων

 

Μέρος Πέμπτο: Ειδικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Ατομικοί Φάκελοι και Μητρώο

 

Άρθρο 145: Ατομικοί Φάκελοι

Άρθρο 146: Μητρώο

Άρθρο 147: Προβάδισμα - Αναπλήρωση

Άρθρο 148: Αρχαιότητα

Άρθρο 149: Επετηρίδες προσωπικού

 

Κεφάλαιο Β: Εκπαίδευση

 

Άρθρο 150: Εκπαίδευση και Επιμόρφωση

 

Κεφάλαιο Γ: Έκτακτο Προσωπικό

 

Άρθρο 151: Διατάξεις για Έκτακτο Προσωπικό

 

Μέρος Έκτο: Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

 

Κεφάλαιο Α: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 152: Αναστολή ισχύος διατάξεων Κανονισμού

Άρθρο 153: Λύση σύμβασης Νομικού Συμβούλου, Αναπληρωτή αυτού και Δικηγόρων

Άρθρο 154: Απόκτηση πτυχίου από το προσωπικό

 

Κεφάλαιο Β: Μεταβατικές Διατάξεις

 

Άρθρο 155: Διαχρονική ισχύς διατάξεων

Άρθρο 156: Ισχύς κανονισμού σε προσωπικό που κατέχει προσωρινή οργανική θέση

Άρθρο 157: Προσόντα του προσωπικού που υπηρετεί

Άρθρο 158: Ένταξη

Άρθρο 159: Αρχαιότητα εντασσομένου

Άρθρο 160: Ένταξη προσωπικού με μετάταξη

Άρθρο 161: Υπολογισμός του προς προαγωγή χρόνου

Άρθρο 162: Πειθαρχικά αδικήματα πριν τον παρόντα Γενικό Κανονισμό

Άρθρο 163: Ρύθμιση θεμάτων

Άρθρο 164: Μισθολογική διαφοροποίηση

Άρθρο 165

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.