Απόφαση 2477/15

Απόφαση 2477/2015: Τροποποίηση ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής Αλμυρού Ποταμού - Κέρης, Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2477/2015: Τροποποίηση ορίων Καταφυγίου Άγριας Ζωής Αλμυρού Ποταμού - Κέρης, Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, (ΦΕΚ 122/Δ/2015), 18-05-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

2. Τον νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 136/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 229/Α/2010).

 

4. Τις διατάξεις των παραγράφων 4.3 και 8 άρθρου 19 και 21 παράγραφος 2 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 8 του νόμου 3851/2010 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 85/Α/2010) και αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 5 και 6 του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011) και το άρθρο 59 του νόμου 4315/2014 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

5. Την παράγραφο 2 άρθρου 21 (Μεταβατικές διατάξεις) του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 3208/2003 Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 303/Α/2003).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος ... (ΦΕΚ 24/Α/2012) και του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ... (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 258 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 Δασικός Κώδικας (ΦΕΚ 7/Α/1969), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου [Ν] 177/1975 Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 Περί Δασικού Κώδικα (ΦΕΚ 205/Α/1969) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 57 του νόμου 2637/1998 Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης ... και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 200/Α/1998).

 

9. Την υπ' αριθμόν ΗΠ/37338/1807/Ε103/2010 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 1979/409/ΕΟΚ, Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 02-04-1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β/2010), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν ΗΠ/8353/276/Ε103/2012 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 415/Β/2012).

 

10. Την υπ' αριθμόν 33318/3028/1998 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Πολιτισμού Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΦΕΚ 1289/B/1998), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 14849/853/Ε103/2008 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 645/Β/2008).

 

11. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) της απόφασης του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 87578/703/2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 581/Β/2007).

 

12. Την υπ' αριθμόν 16234/992/1969 Υπουργική απόφαση με την οποία ιδρύθηκε στο νομό Ηρακλείου μόνιμο Καταφύγιο Θηραμάτων στις θέσεις Κέρη φαράγγι και Αλμυρού των τότε κοινοτήτων Ρογδιάς, Μαράθου και Τυλίσσου, εκτάσεως 15.000 στεμμάτων.

 

13. Τις υπ' αριθμόν 1461/2001 (ΦΕΚ 763/Β/2001) και υπ' αριθμόν 1475/2002 (ΦΕΚ 680/Β/2002) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με τις οποίες τροποποιήθηκαν τα όρια του μονίμου Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) στις θέσεις Αλμυρού ποταμού, Κέρης των τότε Δήμων Γαζίου και Τυλίσου του Νομού Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.

 

14. Την από 29-10-2014 Έκθεση - Εισήγηση του δασολόγου της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου Γεωργίου Παπαδόπουλου για την τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Αλμυρού ποταμού - Κέρης του Δήμου Μαλεβιζίου της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης (υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 8268/2014).

 

15. Το υπ' αριθμόν 8267/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται η, σύμφωνα με το άρθρο 77 του νόμου 3463/2006 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαλεβιζίου σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Αλμυρού ποταμού - Κέρης.

 

16. Το υπ' αριθμόν 30230/2014/2015 έγγραφο του Δήμου Μαλεβιζίου με το οποίο μας εστάλη η υπ' αριθμόν 566/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, που αφορά την θετική γνωμοδότηση για την τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) Αλμυρού ποταμού - Κέρης.

 

17. Την υπ' αριθμόν 430/2015 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου για τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Αλμυρού ποταμού - Κέρης του Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.

 

18. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) καθώς και το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής Αλμυρού ποταμού - Κέρης του Δήμου Μαλεβιζίου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης, που ιδρύθηκε με την υπ' αριθμόν 16234/992/1969 Υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 1461/2001 (ΦΕΚ 763/Β/2001) και 1475/2002 (ΦΕΚ 680/Β/2002) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, τα οποία διαμορφώνονται όπως εμφανίζονται με πράσινη διαγράμμιση στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη, κλίμακας 1:40.000, που συντάχθηκε από το δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου Γεώργιο Παπαδόπουλο και θεωρήθηκε από τον Διευθυντή Δασών Ηρακλείου, χωρίς ουσιαστική μεταβολή της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνει, για λόγους ακριβούς οριοθέτησης αλλά και ψηφιακής αποτύπωσης των ορίων του.

 

Το Καταφύγιο Άγριας Ζωής, με εμβαδόν 18.030 στέμματα, ορίζεται ως εξής:

 

Αρχίζει από το παλιό ασβεστοκάμινο, στη θέση Κουμπέδες. Ακολουθεί βόρεια το χωματόδρομο στους ανατολικούς πρόποδες του οροπεδίου της Κέρης (όριο καλλιεργούμενων εκτάσεων) μέχρι τις πηγές του Αλμυρού ποταμού. Στη συνέχεια με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί αγροτικό χωματόδρομο νοτιοανατολικά του ποταμού, συναντά την γέφυρα της Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Χανίων και συνεχίζει μέχρι τη διασταύρωση του παραλιακού δρόμου της Αμμουδάρας.

 

Ακολουθεί ανατολικά τον παραλιακό δρόμο μέχρι να συναντήσει την γραμμή οριοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Ηρακλείου. Ακολουθώντας τμήμα της γραμμής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και την ασφαλτοστρωμένη οδό που οδηγεί στην παραλία καταλήγει στο ανατολικό όριο της εκβολής του Αλμυρού ποταμού. Συνεχίζει παραλιακά με κατεύθυνση δυτική και φτάνει μέχρι το ξενοδοχείο Απολλώνια. Από εκεί κατευθύνεται νοτιοδυτικά (δυτικά όρια ξενοδοχείου Απολλώνια) μέχρι τον παραλιακό δρόμο της Αμμουδάρας. Ακολουθώντας τον παραλιακό δρόμο με κατεύθυνση βόρεια - δυτική, δίπλα στο τεχνητό κανάλι του Αλμυρού ποταμού, φτάνει στις εγκαταστάσεις της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού στα Λινοπεράματα.

 

Από εκεί ακολουθώντας ασφάλτινη οδό με κατεύθυνση νοτιοδυτική διέρχεται από τον κόμβο της Εθνικής οδού (της Ροδιάς) και το χώρο αποθήκευσης υλικών της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού.

 

Εισέρχεται βόρεια σε χωματόδρομο και ακολουθώντας τα δυτικά όρια του οικισμού Λινοπεράματα φτάνει έως τα νότια όρια του οικισμού Μετόχι Καπετανάκη. Ακολουθεί μικρό τμήμα αγροτικής οδού και στη συνέχεια εισέρχεται σε βαθύ ρέμα το οποίο ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική έως την περιοχή του καφενείου Δόξα (Πρινάρη), όπου συναντά την επαρχιακή οδό που οδηγεί στον οικισμό Μάραθος. Ακολουθώντας την επαρχιακή οδό (δυτική κατεύθυνση) φτάνει έως τον οικισμό του Μαράθου (νότια όρια οικισμού). Στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση ακολουθεί μικρό ρέμα έως το λατομείο Μαράθου. Συνεχίζει νότια μέχρι τη θέση Τρουλιά. Από εκεί ακολουθώντας χωματόδρομο με νότια κατεύθυνση συναντά τον αγροτικό δρόμο που οδηγεί στον οικισμό Αστυράκι, τον οποίο ακολουθεί ανατολικά μέχρι το εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου (Στρούμπουλας). Από εκεί κατευθύνεται ανατολικά έως τη θέση Βουλισμένο Αλώνι, όπου συναντά την παλιά Εθνική Οδό Ηρακλείου - Ρεθύμνου, την οποία ακολουθεί μέχρι το παλιό ασβεστοκάμινο στη θέση Κουμπέδες, όπου και η αφετηρία.

 

Μέσα στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή των φυτοφρακτών, η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδατικών συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, η ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό.

 

Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας.

 

Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων, όπως και δρόμων επιτρέπεται, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως ισχύει.

 

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι στην περιοχή των δασικών και ελωδών εκτάσεων του Αλμυρού ποταμού (από τις πηγές του έως την εκβολή του) απαγορεύεται η απόρριψη αδρανών υλικών, μπαζών, σκουπιδιών και γενικότερα οποιαδήποτε δραστηριότητα παραβλάπτει την λειτουργία του υγροτόπου, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση και η προστασία του. Επίσης απαγορεύεται η αλιεία σε ολόκληρη την διαδρομή του Αλμυρού ποταμού, από την πηγή έως τις εκβολές του.

 

Μέσα στο καταφύγιο άγριας ζωής, οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες μπορούν να εγκρίνουν ή να προγραμματίζουν και να εκτελούν ειδικά έργα βελτίωσης του βιοτόπου και έργα ικανοποίησης των οικολογικών αναγκών του βιολογικού κύκλου των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας και ιδίως αναδάσωση, διατήρηση ακαλλιέργητων εκτάσεων, διατήρηση εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες, διατήρηση φυτοφρακτών, έργα αναβάθμισης και αποκατάστασης υγροτοπικών εκτάσεων, δημιουργία και ανάπτυξη ζωνών φυσικής βλάστησης, δημιουργία δενδροστοιχιών κατά μήκος των αγροτικών δρόμων και ελωδών εκτάσεων. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε ειδικές μελέτες διαχείρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια όργανα για την προστασία του περιβάλλοντος, στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.

 

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης, τιμωρούνται σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 30 του νόμου 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του νόμου 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος ... (ΦΕΚ 24/Α/2012) και το άρθρο 21 του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ... (ΦΕΚ 209/Α/2011). Επίσης με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (παράγραφοι 9 και 18 του άρθρου 287 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 86/1969 Δασικός Κώδικας (ΦΕΚ 7/Α/1969) και της υπ' αριθμόν 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) απόφασης υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφαση αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2477.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 20-04-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.