Απόφαση 370/96 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζεται ενιαίος τομέας όρων και περιορισμών δομήσεως, ο οποίος περιλαμβάνει το σύνολον της εντός σχεδίου, του από έτους 1928 υφισταμένου, περιοχής του οικισμού Αγναντερού της Κοινότητας Αγναντερού Νομού Καρδίτσας.

 

2. Η αρτιότητα των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) κατά κανόνα άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο 14 m και εμβαδόν 500 m2.

 

β) κατά παρέκκλιση άρτια και οικοδομήσιμα τα έχοντα:

 

όμοιες διαστάσεις και εμβαδόν με τα οποία παραχωρήθηκαν, όπως έχουν προκύψει από κατάτμηση, εφ' όσον έχουν κατατμηθεί πριν την 09-06-1973 (ημέρα δημοσιεύσεως του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού), με νόμιμη δικαιοπραξία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί επικυρώσεως ανωμάλων δικαιοπραξιών επί γεωργικών κλήρων (εγκύκλιος 42/1978 αριθμός πρωτοκόλλου Γ.20038/1978 (ΦΕΚ 345/Δ/1978))
τα έχοντα πρόσωπο 14 m και εμβαδόν 300 m2 την ημέρα δημοσιεύσεως της παρούσας.

 

3. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 70%.

 

4. Συντελεστής δομήσεως 0.8.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 8.6 m.

 

6. Επιτρέπεται γενικώς η επικάλυψη των κτιρίων με πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ή με στέγη.

 

7. Η στέγη πρέπει να είναι απλής μορφής τετράρριχτη ή δίρριχτη με κοινή ακμή, με κεραμίδια, μεγίστης κλίσεως 40% και μεγίστου ύψους 2 m.

 

8. Όταν για την επικάλυψη όλης της οικοδομής ή τμήματος αυτής χρησιμοποιούνται στοιχεία διάφορα της παραγράφου 6, ή γίνεται υπέρβαση των περιορισμών της παραγράφου 7, τότε πρέπει να προηγείται της εκδόσεως της άδειας γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

9. Απαγορεύεται η κατασκευή του κτιρίου επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.