Απόφαση 38719/16

Απόφαση 38719/857/2016: Κύρωση Δασικού Χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (άρθρο 17 του νόμου 3889/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 38719/857/2016: Κύρωση Δασικού Χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης της Δημοτικής Ενότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας (άρθρο 17 του νόμου 3889/2010), (ΦΕΚ 146/Δ/2016), 30-05-2016.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 26 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 275/Α/1998).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 του νόμου 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α/2003) Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010), Προστασία Δασών και Δασικών εκτάσεων του νομού Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις.

 

5. Την 199284/707/2010 (ΦΕΚ 2159/Β/2010) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την οποία καθορίστηκαν θέματα σχετικά με τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 115464/154/2011 (ΦΕΚ 525/Β/2011) αντίστοιχη.

 

6. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη περιοχής Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Τρίπολης, που καταρτίστηκε και αναρτήθηκε σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και θεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν 20911/330/2012 Απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας, σε εφαρμογή του άρθρου 17 παράγραφος 2 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2012).

 

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, κυρώνουμε:

 

Τον δασικό χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, ως προς τα τμήματά του που περικλείονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, στο συνημμένο διάγραμμα και τον πίνακα (βάση δεδομένων) που το συνοδεύει και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

 

Από τις εκτάσεις που απεικονίζονται σε αυτόν:

 

α. Ως δάση και δασικές εκτάσεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφηση, εξαιρούνται αυτές που έχουν ενταχθεί σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, εκτός αν αφορούν άλση ή πάρκα και β. Ως δάση και δασικές εκτάσεις στην παλαιότερη αεροφωτογράφηση, εξαιρούνται αυτές που έχουν περιληφθεί σε εποικιστικές εκτάσεις και χαρακτηρίστηκαν από τις Επιτροπές Απαλλοτριώσεων και τις Επιτροπές Οριστικών Διανομών ως μη δάση - μη δασικές.

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο ανωτέρω Δασικός Χάρτης καθίσταται Οριστικός.

 

Ο οριστικός δασικός χάρτης τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας.

 

a.38719.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 09-05-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.