Απόφαση dipa-37674/16 - Άρθρο p4

Παράρτημα IV: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

α/ α

Είδος έργου ή δραστηριότητας

Υποκατηγορία Α1

Υποκατηγορία Α2

Κατηγορία Β

Παρατηρήσεις

1

Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R (β), μεμονωμένες ή συνδυασμένες) σε επικίνδυνα απόβλητα πλην των αναφερομένων στους α/α 2, 3, 4 και στην Ομάδα 9 (γ) (δ) (ε)

Το σύνολο εκτός των αναφερομένων στις υποκατηγορίες Α2 και Β

1. Εγκαταστάσεις αποστείρωσης απολύμανσης μολυσματικών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων

2. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12) με δυναμικότητα μικρότερη από 20 t/day

 

(α) Επικίνδυνα απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ

(β) Εργασίες D και R κατά την έγνοια των Παραρτημάτων I και II της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ.

(γ) Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων. κατηγορίας Α1, Α2 και Β, δεν κατηγοριοποιούνται ξεχωριστό (ισχύει η κατηγοριοποίηση της βιομηχανικής μονάδας ή Εγκατάστασης) με την επιφύλαξη της παρατήρησης (δ).

(δ) Οι βιομηχανικές μονάδες και λοιπές εγκαταστάσεις κατηγορίας Α2 και Ε που διαθέτουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες D1, D5, D10, R1) κατατάσσονται στην κατηγορία Α1.

(ε) Εξαιρούνται οι εργασίες με σκοπό την εξυγίανση - αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων που πραγματοποιούνται επιτόπου. Για τις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006.

2

Υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων (εργασία D1, D5)

Το σύνολο

 

 

Εξαιρούνται οι εργασίες υγειονομικής ταφής με σκοπό την εξυγίανση - αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων που πραγματοποιούνται επιτόπου. Γιο τις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006.

3

Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων.

Q ≥ 250 t

Q < 250 t

 

Q: Ολική χωρητικότητα

4

Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή ενεργειακής αξιοποίησης (εργασίες R1, D10) (συμπεριλαμβάνονται η αεριοποίηση και η πυρόλυση), πλην των αναφερομένων στην Ομάδα 5 και τυχόν επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη Κύρια βιομηχανική δραστηριότητα,

Το σύνολο

 

 

Οι εργασίες R1 δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από διάθεση (D1). Οι εγκαταστάσεις αυτές όταν περιλαμβάνουν και εργασίες D1,αποτελούν Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μανάδων και λοιπών εγκαταστάσεων, δεν κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοποίηση της βιομηχανικής μονάδας ή εγκατάστασης).

5

Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ)

Κατατάσσονται σύμφωνα με το επιμέρους έργο υψηλότερης υποκατηγορίας

6

Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R σε μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών στερεών αποβλήτων. Δεν περιλαμβάνονται:

 

οι εργασίες R3, R12, R13, D13 και D15
οι αναφερόμενες στους α/α 16,17
οι αναφερόμενες στην Ομάδα 9
τυχόν επεξεργασία εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα

 

Το σύνολο

 

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μονάδων και λοιπών εγκαταστάσεων, δεν κατηγοριοποιούνται ξεχωριστά (ισχύει η κατηγοριοποίηση της βιομηχανικής μονάδας ή εγκατάστασης).

7)α

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9.

 

Q ≥ 75 t/day

20 t/day < Q < 75 t/day

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων

7)β

Εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων

 

Q ≥ 100 t/day

20 t/day < Q < 100 t/day

 

Οι χώροι υποδοχής κινητών μονάδων μεταφόρτωσης στερεών μη επικίνδυνων

αποβλήτων με

20 t/day < Q < 100 t/day

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων

 

α) Η παραμονή των αποβλήτων σε εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων δεν πρέπει να ξεπερνά τις 24 ώρες

 

β) Περιλαμβάνονται και οι κινητές μονάδες ΣΜΑ. Οι κινητές μονάδες ΣΜΑ είναι αυτές που περιλαμβάνουν τη χρήση διατάξεων συμπίεσης αποβλήτων επί οχημάτων με άδεια κυκλοφορίας.

8

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15)

 

Q ≥ 50 t/day

α) 2 t/day < Q < 50 t/day β) Οι χώροι υποδοχής κινητών μονάδων δεματοποίησης

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων

π.χ. δεματοποιημένα αστικά στερεά απόβλητα

9)α

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωριστών ρευμάτων αποβλήτων υλικών που προορίζονται για ανακύκλωση και προέρχονται από τα αστικά στερεά απόβλητα μετά από διαλογή στην πηγή, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λ.π. (εργασίες R13)

 

α) Q ≥ 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων

β) Q ≥ 200 t εντός ορίων οικισμών και πόλεων

α) 20 t < Q < 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων

β) Q < 200 t

εντός ορίων οικισμών και πόλεων

Q: Ικανότητα αποθήκευσης

 

Κύρια δραστηριότητα η αποθήκευση (R13). Μπορεί συμπληρωματικά να υλοποιούνται κάποιες εργασίες R12, δηλαδή δεματοποίηση / συμπίεση (συμπαγοποίηση) ή /και διαλογή στην περίπτωση αστοχιών με χρήση ή μη ταινιοδρόμου

9)β

Πράσινα Σημεία (ΠΣ) συμπεριλαμβανομένων των Κέντρων Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ)

 

α) Q ≥ 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων

β) Q ≥ 200 t εντός ορίων οικισμών και πόλεων

α) 15 t < Q < 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων

β) 15 t < Q < 200 t εντός ορίων οικισμών και πόλεων

Q: Ικανότητα αποθήκευσης

 

Μπορεί να περιλαμβάνουν δεματοποίηση /συμπίεση (συμπαγοποίηση) και στην περίπτωση αστοχιών χειροδιαλογή

9)γ

Κέντρα διαλογής / ταξινόμησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) – Συμπεριλαμβάνονται εγκαταστάσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ

 

α) Q ≥ 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων

β) Q ≥ 200 t εντός ορίων οικισμών και πόλεων

α) 20 t < Q < 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων

β) Q < 200 t

εντός ορίων οικισμών και πόλεων

Q: Ικανότητα αποθήκευσης

 

Περιλαμβάνει την αποθήκευση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος VIII της ΚΥΑ ΗΠ/23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β/2014).

10)α

Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα αστικά απόβλητα μέσω μηχανικής διαλογής (εργασίες R12)

 

Q ≥ 30 t / ημέρα

Q <30 t / ημέρα

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων

Μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου

10)β

Εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ) (εργασίες R12)

 

Σταθερές μονάδες με Q ≥ 50 t / ημέρα

α) Σταθερές μονάδες με Q < 50 t / ημέρα

β) Οι χώροι υποδοχής κινητών μονάδων με Q < 50 t / ημέρα

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων

 

Μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου

Κινητές μονάδες νοούνται οι μονάδες των οποίων οι ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις φέρονται επί οχημάτων με άδεια κυκλοφορίας, και δεν παραμένουν στο χώρο υποδοχής πέραν του έτους

11

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3)

 

 

 

Q: Ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία.

 

Η πυρόλυση αεριοποίηση εφόσον αποτελεί εργασία R1 κατατάσσεται στον α/α 4 της Ομάδας 4.

α) Παραγωγή βιοαερίου

Q ≥ 100.000 t/έτος

Q < 100.000 t/έτος

 

β) Πυρόλυση ή Αεριοποίηση

Q ≥ 50.000 t/έτος

Q < 50.000 t/έτος

 

12)α

Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα

 

Q ≥ 50 t/day

0,5 ≤ Q < 50 t/day

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων

 

Στερεό θεωρείται το απόβλητο ή η βιομάζα με μέγιστο ποσοστό υγρασίας 40%

12)β

Εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα

Q ≥ 20 t/day

Q < 20 t/day

 

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων

 

Υγρό θεωρείται το απόβλητο ή η βιομάζα με ποσοστό υγρασίας μεγαλύτερο του 40%

13

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ανάκτησης και διάθεσης) αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13)

α) εκτός Natura

Q ≥ 150.000 t/έτος

 

β) εντός Natura

Q ≥ 50.000 t/έτος

α) εκτός Natura

Q < 150.000 t/έτος

 

β) εντός Natura

Q < 50.000 t/έτος

 

Q: ετήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων

 

Μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου. Οι εργασίες ανάκτησης δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από διάθεση (D). Οι εγκαταστάσεις αυτές όταν περιλαμβάνουν και εργασίες D1 κατατάσσονται ως ΟΕΔΑ.

14

Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5)

α) εκτός Natura Q ≥ 150.000 β) εντός Natura Q ≥ 50.000

α) εκτός Natura Q < 150.000

β) εντός Natura Q < 50.000

 

Q: ετήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων

15

Εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών - κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λ.π. (εργασία R3)

 

Q ≥ 20 t/day

1 t/day ≤ Q < 20 t/day

Q: ημερήσια ποσότητα εισερχομένων αποβλήτων

16

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5, R12 και R13)

 

Μονάδες με

P ≥ 200 kW

Μονάδες με

P < 200 kW

P: ισχύς

 

Σε περίπτωση κινητής μονάδας, αδειοδοτείται η λειτουργία της στην θέση προσωρινής εγκατάστασης της ιδίας. Κινητές μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ νοούνται οι μονάδες των οποίων οι ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις φέρονται επί οχημάτων με άδεια κυκλοφορίας και δεν παραμένουν στο χώρο υποδοχής πέραν του έτους

17

Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) ή / και Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων ΑΕΚΚ

 

Το σύνολο

 

Εξαιρούνται οι αποθεσιοθάλαμοι έργων υποδομής

18

Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής (εργασία D10)

 

Το σύνολο

 

Εγκαταστάσεις καύσης εντός πτηνοκτηνοτροφικών και υδατοκαλλιεργητικών μονάδων ακολουθούν την κατάταξη των μονάδων αυτών.

19

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα

Π ≥ 100.000

Π < 100.000

 

Π: Μονάδες Ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ)

α) Συμπαρασύρονται με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ):

οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών
οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων

β) Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ιδιωτικών πολεοδομήσεων, οικοδομικών συνεταιρισμών, τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. συμπαρασύρονται από τις αντίστοιχες δραστηριότητες

γ) Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση

20

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα ή για άρδευση) ή για αστική - βιομηχανική χρήση

 

α) άμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα

i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 51/2007

ii) για υδατικά συστήματα που δεν

εμπίπτουν στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 51/2007

β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα

i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 51/2007

ii) για υδατικά συστήματα που δεν

εμπίπτουν στο άρθρο 7 του προεδρικού διατάγματος 51/2007

γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική - βιομηχανική χρήση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύνολο

 

 

 

 

 

 

 

Π ≥ 100.000

 

 

Π ≥ 100.000

 

 

Π ≥ 100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σύνολο

 

 

 

Π < 100.000

 

 

300 ≤ Π < 100.000

 

 

300 ≤ Π < 100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π < 300

 

 

Π < 300

Π: Μονάδες Ισοδύναμου πληθυσμού (ΜΙΠ)

 

α) Τα υπόψη κριτήρια αφορούν σε πόλεις και οικισμούς και όχι σε μεμονωμένα κτίρια,

 

β) Συμπαρασύρονται με την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ):

οι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί εκτός σχεδίου πόλεων και ορίων οικισμών
οι αγωγοί διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων

 

γ) Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων ιδιωτικών πολεοδομήσεων, οικοδομικών συνεταιρισμών, τουριστικών εγκαταστάσεων κ.λ.π. συμπαρασύρονται από τις αντίστοιχες δραστηριότητες

 

δ) Άμεσος εμπλουτισμός θεωρείται αυτός μέσω γεωτρήσεων υπό πίεση ή με βαρύτητα σε επιλεγμένες θέσεις γεωτρήσεων, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011).

 

ε) Έμμεσος εμπλουτισμός θεωρείται αυτός με διήθηση διαμέσου στρώματος εδάφους, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011)

 

στ) Για την κατάταξη των έργων σε υποκατηγορία λαμβάνεται υπόψη και ο εναλλακτικός αποδέκτης

 

ζ) Για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση

21

Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (εργασίες D και R)

Το σύνολο

 

 

 

22)α

Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων αστικού τύπου σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13)

 

 

> 30 m3

Εξαιρούνται μεμονωμένα κτίρια, κατοικίες ή πολυκατοικίες

22)β

Αποθήκευση μη επικίνδυνων υγρών αποβλήτων μη αστικού τύπου σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13)

 

 

Το σύνολο

 

23

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)

 

Το σύνολο

 

 

24

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων για σύνολο βιομηχανικών εγκαταστάσεων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12)

 

Το σύνολο

 

 

25

Μεμονωμένες εγκαταστάσεις φυσικοχημικής επεξεργασίας μη επικίνδυνων υγρών

αποβλήτων (εργασία D9)

 

Το σύνολο

 

Σε περίπτωση που η εν λόγω δραστηριότητα βρίσκεται εντός του γηπέδου του κυρίως έργου ή της δραστηριότητας, ή σε όμορο γήπεδο, τότε η δραστηριότητα ακολουθεί την κατηγορία του κυρίως έργου ή δραστηριότητας.

 

* Εξαιρούνται βιομηχανικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων που αναφέρονται στην Ομάδα 9 και κατατάσσονται σύμφωνα με αυτήν

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το παράρτημα της υπ' αριθμόν 2307/2018 απόφασης (ΦΕΚ 439/Α/2018).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.