Αστικός Κώδικας

Αστικός Κώδικας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 456/1984: Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος, (ΦΕΚ 164/Α/1984), 24-10-1984.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 36 παράγραφος 2 εδάφιο γ' και 3 του νόμου [Ν] 1406/1983 (ΦΕΚ 182/Α/1983), με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Τα κείμενα του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού Νόμου, όπως ήδη ισχύουν και μεταγλωττίστηκαν στη δημοτική από την επιτροπή του άρθρου 36 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1406/1983, έχουν ως εξής:

 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΞ

 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές Αρχές

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Οι κανόνες του δικαίου γενικά

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

 

Άρθρο 4: Κατάσταση αλλοδαπών

Άρθρο 10: Νομικό πρόσωπο

Άρθρο 12

Άρθρο 27: Νομή και Εμπράγματα δικαιώματα

Άρθρο 33: Επιφύλαξη δημόσιας τάξης

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Φυσικό πρόσωπο

 

Άρθρο 34: Ικανότητα δικαίου

Άρθρο 43

Άρθρο 47: Δημοσίευση της απόφασης

Άρθρο 51: Κατοικία

Άρθρο 54: Κατοικία νόμιμη

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Δικαίωμα στην προσωπικότητα

Άρθρο 58: Δικαίωμα στο όνομα

Άρθρο 59: Ικανοποίηση ηθικής βλάβης

Άρθρο 60: Δικαίωμα στα προϊόντα της διάνοιας

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Νομικά πρόσωπα

 

Άρθρο 61: Νομικά πρόσωπα γενικά

Άρθρο 66

Άρθρο 68

Άρθρο 69: Έλλειψη προσώπων διοίκησης

Άρθρο 72: Εκκαθάριση

Άρθρο 73

Άρθρο 77: Τύχη της περιουσίας μετά τη διάλυση

Άρθρο 78: Σωματείο

Άρθρο 79: Αίτηση για την εγγραφή σωματείου

Άρθρο 80: Καταστατικό σωματείου

Άρθρο 81: Απόφαση για την εγγραφή του σωματείου

Άρθρο 82

Άρθρο 83: Από πότε υπάρχει το σωματείο

Άρθρο 100

Άρθρο 103: Διάλυση του σωματείου

Άρθρο 104

Άρθρο 105

Άρθρο 106: Περιουσία σωματείου που διαλύθηκε

Άρθρο 107: Ενώσεις που δεν αποτελούν σωματεία

Άρθρο 108: Ίδρυμα

Άρθρο 109: Ιδρυτική πράξη

Άρθρο 110: Περιεχόμενο

Άρθρο 111: Ανάκληση ιδρυτικής πράξης

Άρθρο 114: Ίδρυση μετά το θάνατο του ιδρυτή

Άρθρο 117: Τέλος ιδρύματος

Άρθρο 118

Άρθρο 119: Μεταβολή του οργανισμού

Άρθρο 121

Άρθρο 122: Επιτροπές εράνων

Άρθρο 126: Υποκατάσταση ιδρύματος

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Δικαιοπραξίες

 

Άρθρο 127: Ενήλικος

Άρθρο 140: Δήλωση από πλάνη

Άρθρο 141: Πλάνη ουσιώδης

Άρθρο 158: Τύπος δικαιοπραξίας

Άρθρο 159

Άρθρο 164: Τροποποίηση τυπικής δικαιοπραξίας

Άρθρο 166: Προσύμφωνο

Άρθρο 173: Ερμηνεία της δήλωσης

Άρθρο 174: Δικαιοπραξία απαγορευμένη

Άρθρο 180: Έννοια της ακυρότητας

Άρθρο 181

Άρθρο 182: Μετατροπή

Άρθρο 183: Επικύρωση

Άρθρο 184: Ενέργεια ακύρωσης

Άρθρο 197: Ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις

Άρθρο 198

Άρθρο 199: Σύμβαση με πλειστηριασμό

Άρθρο 200: Ερμηνεία συμβάσεων

 

Κεφάλαιο Έκτο: Αιρέσεις και προθεσμίες

 

Άρθρο 201: Αίρεση αναβλητική

Άρθρο 202: Αίρεση διαλυτική

Άρθρο 207: Πλασματική πλήρωση ή μη πλήρωση της αίρεσης

Άρθρο 210: Προθεσμία αναβλητική και διαλυτική

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα

 

Άρθρο 211: Άμεση αντιπροσώπευση

Άρθρο 222: Παύση της πληρεξουσιότητας

Άρθρο 223

Άρθρο 235: Δικαιοπραξία του αντιπροσώπου με τον εαυτό του

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Συναίνεση και έγκριση

 

Άρθρο 236: Συναίνεση

Άρθρο 238: Έγκριση

Άρθρο 239: Διάθεση από μη δικαιούχο

 

Κεφάλαιο Ένατο: Προθεσμίες

 

Άρθρο 240: Προθεσμίες

Άρθρο 241: Έναρξη

Άρθρο 242: Λήξη

Άρθρο 243: Εβδομάδα, μήνας, χρόνος

Άρθρο 244

Άρθρο 245

Άρθρο 246

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία

 

Άρθρο 247: Παραγραφή της αξίωσης

Άρθρο 250: Πενταετής παραγραφή

Άρθρο 255: Αναστολή παραγραφής

Άρθρο 256

Άρθρο 257

Άρθρο 258: Παραγραφή κατά ανίκανων

Άρθρο 259

Άρθρο 260: Διακοπή - Αναγνώριση

Άρθρο 261: Άσκηση αγωγής

Άρθρο 262

Άρθρο 263

Άρθρο 270: Αποτελέσματα διακοπής

Άρθρο 279: Αποσβεστική προθεσμία

Άρθρο 280

 

Κεφάλαιο Ενδέκατο: Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης

 

Άρθρο 281: Κατάχρηση δικαιώματος

Άρθρο 286

Άρθρο 287: Έννοια της ενοχής

 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ενοχικό δίκαιο

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Η υποχρέωση παροχής γενικά

 

Άρθρο 287: Έννοια της ενοχής

Άρθρο 288

Άρθρο 296: Τόκος τόκου

Άρθρο 297: Διαφέρον

Άρθρο 298

Άρθρο 299: Ζημία μη περιουσιακή

Άρθρο 300: Ζημία από οικείο πταίσμα

Άρθρο 330: Ευθύνη λόγω πταίσματος

Άρθρο 332: Συμφωνία για μη ευθύνη από πταίσμα

Άρθρο 334: Ευθύνη από πταίσμα του προστηθέντος

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Αδυναμία παροχής και υπερημερία του οφειλέτη

 

Άρθρο 335: Αδυναμία για εκπλήρωση

Άρθρο 336: Πότε επέρχεται απαλλαγή λόγω αδυναμίας

Άρθρο 337: Μερική αδυναμία

Άρθρο 339: Μη εκπλήρωση παροχής που επιδικάστηκε

Άρθρο 340: Υπερημερία του οφειλέτη

Άρθρο 342

Άρθρο 346: Τόκος επιδικίας

Άρθρο 348: Η ευθύνη για το πράγμα μετά την αγωγή

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Υπερημερία του δανειστή

 

Άρθρο 349: Πότε είναι υπερήμερος ο δανειστής

Άρθρο 360

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Ενοχές από συμβάσεις γενικά

 

Άρθρο 361: Ενοχή από σύμβαση

Άρθρο 362: Σύμβαση για αδύνατη παροχή

Άρθρο 363

Άρθρο 365: Σύμβαση για παροχή απαγορευμένη από το νόμο

Άρθρο 369: Εμπράγματες συμβάσεις για ακίνητο

Άρθρο 371: Αοριστία παροχής

Άρθρο 373

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Αρχές για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις

 

Άρθρο 374: Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης

Άρθρο 378

Άρθρο 380: Ανυπαίτια αδυναμία παροχής του ενός

Άρθρο 382: Αδυναμία παροχής από υπαιτιότητα του ίδιου

Άρθρο 383: Υπερημερία εκπλήρωσης του ενός

Άρθρο 388: Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών

 

Κεφάλαιο Έκτο: Υπαναχώρηση

 

Άρθρο 389: Δικαίωμα υπαναχώρησης

Άρθρο 396: Υπαναχώρηση σε περίπτωση περισσοτέρων

Άρθρο 401: Παροχή εκπληρωτέα σε ορισμένο χρόνο

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Αρραβώνας και ποινική ρήτρα

 

Άρθρο 402: Έννοια του αρραβώνα

Άρθρο 409: Υπέρμετρη ποινή

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου

 

Άρθρο 410: Σύμβαση υπέρ τρίτου

Άρθρο 415: Σύμβαση σε βάρος τρίτου

 

Κεφάλαιο Ένατο: Απόσβεση των ενοχών

 

Άρθρο 416: Καταβολή

Άρθρο 423

Άρθρο 434: Άλλες περιπτώσεις κατάθεσης

Άρθρο 440: Συμψηφισμός

Άρθρο 443: Ανταπαίτηση που έχει παραγραφεί

Άρθρο 454: Άφεση χρέους

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Εκχώρηση

 

Άρθρο 455: Έννοια

Άρθρο 458: Μεταβίβαση παρεπόμενων δικαιωμάτων

Άρθρο 460: Αναγγελία

Άρθρο 470: Μεταβίβαση άλλων δικαιωμάτων

 

Κεφάλαιο Ενδέκατο: Αναδοχή χρέους

 

Άρθρο 471: Έννοια

Άρθρο 477: Σωρευτική αναδοχή

Άρθρο 479: Σε περίπτωση μεταβίβασης ομάδας περιουσίας

 

Κεφάλαιο Δωδέκατο: Ενοχή εις ολόκληρον

 

Άρθρο 480: Σε περίπτωση αμφιβολίας η ενοχή δεν είναι εις ολόκληρον

Άρθρο 489: Ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον

Άρθρο 495

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο: Δωρεά

 

Άρθρο 496: Έννοια

Άρθρο 512

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο: Πώληση και Ανταλλαγή

 

Άρθρο 513: Έννοια της πώλησης

Άρθρο 516: Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πωλητή

Άρθρο 518: Συμφωνία απαλλαγής του πωλητή από την ευθύνη

Άρθρο 534: Πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Άρθρο 535

Άρθρο 536: Πλημμελής εγκατάσταση

Άρθρο 537: Ευθύνη για ελλείψεις

Άρθρο 538: Ρήτρα μη ευθύνης για ελλείψεις

Άρθρο 540: Δικαιώματα του αγοραστή

Άρθρο 541

Άρθρο 542

Άρθρο 543

Άρθρο 544

Άρθρο 545: Ανεπιφύλακτη παραλαβή

Άρθρο 546: Δικαιώματα του πωλητή

Άρθρο 547: Ενέργεια υπαναχώρησης ή αντικατάστασης λόγω ελλείψεων

Άρθρο 548: Καταστροφή ή χειροτέρευση του πράγματος

Άρθρο 549

Άρθρο 550: Πώληση ορισμένης έκτασης

Άρθρο 551: Πώληση περισσότερων πραγμάτων

Άρθρο 552

Άρθρο 553: Πώληση με περισσότερους πωλητές ή αγοραστές

Άρθρο 554: Παραγραφή

Άρθρο 555

Άρθρο 556

Άρθρο 557

Άρθρο 558

Άρθρο 559: Παροχή εγγύησης

Άρθρο 560: Αναγωγή

Άρθρο 561

Άρθρο 566: Τίμημα, προθεσμία

Άρθρο 573: Ανταλλαγή

 

Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο: Μίσθωση πράγματος

 

Άρθρο 574: Έννοια

Άρθρο 576: Ελλείψεις ή πραγματικά ελαττώματα του μισθίου

Άρθρο 577

Άρθρο 578

Άρθρο 579

Άρθρο 582: Ρήτρα περιορισμού της ευθύνης του εκμισθωτή

Άρθρο 583: Νομικά ελαττώματα του μισθίου

Άρθρο 601

Άρθρο 610

Άρθρο 612: Θάνατος του μισθωτή

Άρθρο 614: Εκποίηση του μισθίου

Άρθρο 615

Άρθρο 616

Άρθρο 617

Άρθρο 618: Μισθώσεις που πρέπει να μεταγράφονται

 

Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο: Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου

 

Άρθρο 619: Αγρομίσθωση

Άρθρο 632: Θάνατος του μισθωτή

Άρθρο 634: Ελάχιστο όριο διάρκειας

Άρθρο 637

Άρθρο 638: Μίσθωση άλλων προσοδοφόρων

Άρθρο 640

 

Κεφάλαιο Δέκατο Έβδομο: Επίμορτη αγροληψία

 

Άρθρο 641: Έννοια

Άρθρο 642: Εκμετάλλευση του μισθίου

Άρθρο 643: Διανομή των καρπών

Άρθρο 644

Άρθρο 645: Βάρη και φόροι του μισθίου

Άρθρο 646: Αγροληψία για ολόκληρη τη ζωή του αγρολήπτη

Άρθρο 647: Ανικανότητα του αγρολήπτη για καλλιέργεια

 

Κεφάλαιο Δέκατο Όγδοο: Σύμβαση εργασίας

 

Άρθρο 648: Έννοια

Άρθρο 650

Άρθρο 652: Υποχρεώσεις του εργαζομένου

Άρθρο 656

Άρθρο 657: Λόγοι που εμπόδισαν τον εργαζόμενο

Άρθρο 658

Άρθρο 659: Εργασία πέρα από τη συμφωνημένη

Άρθρο 666: Παροχή άδειας

Άρθρο 667

Άρθρο 668: Δικαίωμα στις εφευρέσεις

Άρθρο 670

Άρθρο 674

Άρθρο 677: Άδειες για ανεύρεση άλλης εργασίας

Άρθρο 678: Πιστοποιητικό εργασίας

Άρθρο 679: Παραίτηση του εργαζομένου από τα δικαιώματά του

Άρθρο 680: Συλλογική σύμβαση εργασίας

 

Κεφάλαιο Δέκατο Ένατο: Σύμβαση έργου

 

Άρθρο 681: Έννοια

Άρθρο 682

Άρθρο 683

Άρθρο 684: Υποκατάσταση άλλου

Άρθρο 685: Υποχρεώσεις του εργολάβου

Άρθρο 686: Δικαιώματα του εργοδότη

Άρθρο 687

Άρθρο 688: Επουσιώδη ελαττώματα του έργου

Άρθρο 689: Ουσιώδη ελαττώματα του έργου

Άρθρο 690: Ελλείψεις από υπαιτιότητα

Άρθρο 691

Άρθρο 692: Έγκριση του έργου

Άρθρο 693: Παραγραφή

Άρθρο 694: Χρόνος πληρωμής της αμοιβής

Άρθρο 695: Ενέχυρο του εργολάβου

Άρθρο 696: Μεταβολή τιμών του προϋπολογισμού

Άρθρο 697

Άρθρο 698: Ποιος φέρει τον κίνδυνο του έργου

Άρθρο 699

Άρθρο 700: Δικαίωμα του εργοδότη για καταγγελία

Άρθρο 701: Θάνατος του εργολάβου

Άρθρο 702: Μισθοί εργατών

 

Κεφάλαιο Εικοστό: Μεσιτεία

 

Άρθρο 703: Έννοια

Άρθρο 704

Άρθρο 705

Άρθρο 706

Άρθρο 707: Υπέρμετρη αμοιβή

Άρθρο 708: Προξενητικά γάμου

 

Κεφάλαιο Εικοστό Πρώτο: Προκήρυξη

 

Άρθρο 709: Έννοια

Άρθρο 710: Ανάκληση

Άρθρο 711: Εκτέλεση από περισσότερους

Άρθρο 712

 

Κεφάλαιο Εικοστό Δεύτερο: Εντολή

 

Άρθρο 713: Έννοια

Άρθρο 714

Άρθρο 719

Άρθρο 721: Υποχρεώσεις του εντολέα

Άρθρο 723

Άρθρο 726: Λύση της εντολής

Άρθρο 729: Συμβουλή ή σύσταση

 

Κεφάλαιο Εικοστό Τρίτο: Διοίκηση αλλότριων

 

Άρθρο 730: Έννοια

Άρθρο 740

 

Κεφάλαιο Εικοστό Τέταρτο: Εταιρεία

 

Άρθρο 741: Έννοια

Άρθρο 784: Προσωπικότητα της αστικής εταιρίας

 

Κεφάλαιο Εικοστό Πέμπτο: Κοινωνία

 

Άρθρο 785: Έννοια

Άρθρο 788: Διοίκηση του κοινού

Άρθρο 789: Αποφάσεις με πλειοψηφία

Άρθρο 790: Κανονισμός από το δικαστήριο

Άρθρο 792: Ουσιώδεις μεταβολές και προσθήκες

Άρθρο 793: Διάθεση της μερίδας

Άρθρο 794: Δαπάνες για το κοινό αντικείμενο

Άρθρο 797: Πρόωρη λύση για σπουδαίο λόγο

Άρθρο 798: Διανομή

Άρθρο 799

Άρθρο 800: Αυτούσια διανομή

Άρθρο 801: Πλειστηριασμός

Άρθρο 802: Αμοιβαίες απαιτήσεις από την κοινωνία

Άρθρο 803: Δικαιώματα τρίτων στο κοινό πράγμα

Άρθρο 804: Ευθύνη για ελαττώματα του μέρους που έλαχε στον κάθε κοινωνό

Άρθρο 805

 

Κεφάλαιο Εικοστό Έκτο: Δάνειο

 

Άρθρο 806: Έννοια

Άρθρο 807: Χρόνος απόδοσης

Άρθρο 808: Υπερημερία

Άρθρο 809: Υπόσχεση δανείου σε αφερέγγυο πρόσωπο

 

Κεφάλαιο Εικοστό Έβδομο: Χρησιδάνειο

 

Άρθρο 810: Έννοια

Άρθρο 821

 

Κεφάλαιο Εικοστό Όγδοο: Παρακαταθήκη

 

Άρθρο 822: Έννοια

Άρθρο 829: Τόπος απόδοσης

Άρθρο 833

 

Κεφάλαιο Εικοστό Ένατο: Ευθύνη των ξενοδόχων

 

Άρθρο 834: Έκταση της ευθύνης

Άρθρο 839

 

Κεφάλαιο Τριακοστό: Ισόβια πρόσοδος

 

Άρθρο 840: Έννοια

Άρθρο 841: Καταβολή της προσόδου

Άρθρο 842: Σύμβαση

Άρθρο 843: Εκχώρηση και κατάσχεση

 

Κεφάλαιο Τριακοστό Πρώτο: Παίγνιο και Στοίχημα

 

Άρθρο 844: Δεν γεννιέται απαίτηση

Άρθρο 845: Όσα καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται

Άρθρο 846

 

Κεφάλαιο Τριακοστό Δεύτερο: Εγγύηση

 

Άρθρο 847: Έννοια

Άρθρο 849: Σύσταση

Άρθρο 855: Ένσταση δίζησης

Άρθρο 870: Εντολή πίστωσης τρίτου

 

Κεφάλαιο Τριακοστό Τρίτο: Συμβιβασμός

 

Άρθρο 871: Έννοια

Άρθρο 872: Διάρρηξη

 

Κεφάλαιο Τριακοστό Τέταρτο: Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους

 

Άρθρο 873: Έννοια και κύρος

Άρθρο 874

Άρθρο 875

 

Κεφάλαιο Τριακοστό Πέμπτο: Έκταξη

 

Άρθρο 876: Έννοια

Άρθρο 887

 

Κεφάλαιο Τριακοστό Έκτο: Ανώνυμα χρεόγραφα

 

Άρθρο 888: Έννοια

Άρθρο 900: Μετατροπή του ανώνυμου τίτλου σε ονομαστικό

 

Κεφάλαιο Τριακοστό Έβδομο: Επίδειξη πράγματος

 

Άρθρο 901: Περιπτώσεις

Άρθρο 902

Άρθρο 903: Πώς γίνεται

 

Κεφάλαιο Τριακοστό Όγδοο: Αδικαιολόγητος πλουτισμός

 

Άρθρο 904: Έννοια

Άρθρο 913

 

Κεφάλαιο Τριακοστό Ένατο: Αδικοπραξίες

 

Άρθρο 914: Έννοια

Άρθρο 919: Προσβολή των χρηστών ηθών

Άρθρο 922: Ευθύνη του προστήσαντος

Άρθρο 924: Ευθύνη του κατόχου ζώου

Άρθρο 926: Ζημία από περισσοτέρους

Άρθρο 927: Αναγωγή μεταξύ τους

Άρθρο 929: Σε περίπτωση βλάβης του σώματος ή της υγείας

Άρθρο 931

Άρθρο 932: Ικανοποίηση της ηθικής βλάβης

Άρθρο 938: Ευθύνη για ότι περιήλθε

 

Κεφάλαιο Τεσσαρακοστό: Καταδολίευση των δανειστών

 

Άρθρο 939: Όροι της διάρρηξης

Άρθρο 940: Περιπτώσεις

Άρθρο 941: Γνώση του τρίτου

Άρθρο 942

Άρθρο 943: Αποτελέσματα της διάρρηξης

Άρθρο 944: Ειδικοί διάδοχοι του τρίτου

Άρθρο 945

Άρθρο 946: Παραγραφή

 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ: Εμπράγματο δίκαιο

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Τα πράγμα και τα δικαιώματα πάνω σ' αυτά γενικώς

 

Άρθρο 947: Έννοια

Άρθρο 948: Κινητά και ακίνητα

Άρθρο 949

Άρθρο 953: Συστατικό

Άρθρο 954

Άρθρο 955

Άρθρο 956: Παράρτημα

Άρθρο 965: Βάρη του πράγματος

Άρθρο 966: Πράγματα εκτός συναλλαγής

Άρθρο 967: Κοινόχρηστα

Άρθρο 968: Κυριότητα σε κοινόχρηστα

Άρθρο 970

Άρθρο 971

Άρθρο 973: Εμπράγματα δικαιώματα

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Νομή

 

Άρθρο 974: Έννοια νομής και κατοχής

Άρθρο 975: Νομή δικαιώματος ή οιονεί νομή

Άρθρο 976: Κτήση νομής

Άρθρο 977

Άρθρο 978

Άρθρο 980: Άσκηση μέσω άλλου

Άρθρο 981: Απώλεια νομής

Άρθρο 982

Άρθρο 984: Προσβολή της νομής

Άρθρο 985

Άρθρο 987: Προστασία σε περίπτωση αποβολής

Άρθρο 994: Νομή περισσοτέρων κατ' ιδανικά μέρη

Άρθρο 997: Προστασία κατόχου

Άρθρο 998: Προστασία κατά κατόχου

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της

 

Άρθρο 999: Αντικείμενο κυριότητας

Άρθρο 1000: Περιεχόμενο κυριότητας

Άρθρο 1001

Άρθρο 1002: Ιδιοκτησία ορόφου

Άρθρο 1003: Περιορισμοί κυριότητας, εκπομπές

Άρθρο 1004: Επιβλαβείς εγκαταστάσεις

Άρθρο 1005

Άρθρο 1006: Κίνδυνος πτώσης οικοδομής

Άρθρο 1007: Ανόρυξη κοντά στα θεμέλια του γείτονα

Άρθρο 1008: Ρίζες ή κλαδιά του γειτονικού ακινήτου

Άρθρο 1009: Καρποί που πέφτουν σε γειτονικό ακίνητο

Άρθρο 1010: Ανοικοδόμηση κατά ένα μέρος σε γειτονικό ακίνητο

Άρθρο 1011

Άρθρο 1012: Υποχρέωση παροχής διόδου

Άρθρο 1013

Άρθρο 1014

Άρθρο 1015

Άρθρο 1016

Άρθρο 1017

Άρθρο 1018: Ανοχή επισκευών

Άρθρο 1019: Ορόσημα όμορων ακινήτων

Άρθρο 1020: Κανονισμός ορίων

Άρθρο 1021: Διαχώρισμα συνεχόμενων ακινήτων

Άρθρο 1022

Άρθρο 1023: Δέντρο στο όριο

Άρθρο 1024: Υποχρεώσεις από τη ροή των νερών

Άρθρο 1025

Άρθρο 1026: Βρόχινο νερό της στέγης

Άρθρο 1027: Νερό για τη χρήση χωριού

Άρθρο 1028: Υποχρεώσεις αυτού που έχει πηγάδι ή πηγή

Άρθρο 1029: Διοχέτευση δια μέσου ξένου αγρού

Άρθρο 1030

Άρθρο 1031: Σωλήνες διαμέσου ξένου ακινήτου

Άρθρο 1032: Παραγραφή περιορισμών

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Κτήση κυριότητας

 

Άρθρο 1033: Κτήση ακινήτου με σύμβαση

Άρθρο 1034: Κτήση κινητού με σύμβαση

Άρθρο 1035

Άρθρο 1036: Κτήση κινητού από μη κύριο

Άρθρο 1037

Άρθρο 1038: Πράγματα από κλοπή ή απώλεια

Άρθρο 1039

Άρθρο 1040: Δικαιώματα τρίτων πάνω στο κινητό που μεταβιβάστηκε

Άρθρο 1041: Τακτική χρησικτησία

Άρθρο 1042: Έννοια καλής πίστης

Άρθρο 1043: Νομιζόμενος τίτλος

Άρθρο 1044: Μεταγενέστερη κακή πίστη

Άρθρο 1045: Έκτακτη χρησικτησία

Άρθρο 1046: Τεκμήριο νομής

Άρθρο 1047: Αναστολή χρησικτησίας

Άρθρο 1048: Διακοπή χρησικτησίας

Άρθρο 1056: Κτήση με προσκύρωση κ.λ.π.

Άρθρο 1074: Κατάκλυση εδάφους

Άρθρο 1086: Εύρετρα

Άρθρο 1087

Άρθρο 1093: Κτήση θησαυρού

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Προστασία της κυριότητας

 

Άρθρο 1094: Διεκδικητική αγωγή

Άρθρο 1095

Άρθρο 1096: Ευθύνη ως προς τα ωφελήματα

Άρθρο 1097: Ευθύνη ως προς το πράγμα

Άρθρο 1098: Κακόπιστος νομέας

Άρθρο 1099

Άρθρο 1103: Επωφελείς δαπάνες

Άρθρο 1108: Αρνητική αγωγή

Άρθρο 1112: Πουβλικιανή αγωγή

 

Κεφάλαιο Έκτο: Συγκυριότητα

 

Άρθρο 1113: Κοινό πράγμα

Άρθρο 1114: Πραγματική δουλεία σε βάρος ή υπέρ του κοινού ακινήτου

Άρθρο 1117: Αναγκαία Συγκυριότητα σε περίπτωση ιδιοκτησίας ορόφου

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Πραγματικές δουλείες

 

Άρθρο 1118: Έννοια

Άρθρο 1119

Άρθρο 1120

Άρθρο 1121: Σύσταση

Άρθρο 1122: Περισσότεροι κύριοι

Άρθρο 1123: Χρησικτησία σε περίπτωση αρνητικής δουλείας

Άρθρο 1124: Έκταση της δουλείας

Άρθρο 1125

Άρθρο 1126: Διατήρηση κατασκευάσματος στο δουλεύον

Άρθρο 1127

Άρθρο 1128: Μεταβολή του τρόπου άσκησης της δουλείας

Άρθρο 1129: Χρήση του δουλεύοντος από τον κύριο

Άρθρο 1130: Διαίρεση του δεσπόζοντος

Άρθρο 1131: Διαίρεση του δουλεύοντος

Άρθρο 1132: Προστασία της δουλείας

Άρθρο 1133

Άρθρο 1134: Απόσβεση της δουλείας

Άρθρο 1135

Άρθρο 1136

Άρθρο 1137

Άρθρο 1138

Άρθρο 1139

Άρθρο 1140

Άρθρο 1141

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Προσωπικές δουλείες

 

Άρθρο 1142: Έννοια της επικαρπίας

Άρθρο 1143: Σύσταση

Άρθρο 1148: Υποχρεώσεις του επικαρπωτή

Άρθρο 1150: Έκτακτη καρποφορία

Άρθρο 1151: Ο επικαρπωτής ως προς το θησαυρό

Άρθρο 1154: Υποχρέωση για ασφάλιση

Άρθρο 1155: Υποχρέωση για τα βάρη

Άρθρο 1164: Τύχη εκμίσθωσης κατά τη λήξη της επικαρπίας

Άρθρο 1166: Η επικαρπία είναι αμεταβίβαστη

Άρθρο 1167: Απόσβεση της επικαρπίας

Άρθρο 1171: Καταστροφή ή αναγκαστική απαλλοτρίωση του πράγματος

Άρθρο 1180

Άρθρο 1188: Άλλες προσωπικές δουλείες

Άρθρο 1191

 

Κεφάλαιο Ένατο: Μεταγραφή

 

Άρθρο 1192: Πράξεις που μεταγράφονται

Άρθρο 1193: Αποδοχή κληρονομιάς ή κληροδοσίας

Άρθρο 1194: Πώς γίνεται η μεταγραφή

Άρθρο 1195

Άρθρο 1196: Έλλειψη ως προς την ταυτότητα του ακινήτου

Άρθρο 1197

Άρθρο 1198: Παράλειψη μεταγραφής

Άρθρο 1199: Κυριότητα κληρονόμου ή κληροδόχου

Άρθρο 1202: Απόφαση σχετική με την ακυρότητα δικαιοπραξίας που έχει μεταγραφεί

Άρθρο 1206: Μεταγραφή της ίδιας ημέρας

Άρθρο 1207: Μεταγραφή και εγγραφή υποθήκης την ίδια ημέρα

Άρθρο 1208: Μεταγραφή μισθώσεων

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Ενέχυρο

 

Άρθρο 1209: Έννοια

Άρθρο 1211: Σύσταση

Άρθρο 1213: Παράδοση με αντιφώνηση

Άρθρο 1237: Δικαίωμα του δανειστή να πουλήσει το ενέχυρο

Άρθρο 1239: Απαγορευμένες συμφωνίες

Άρθρο 1244: Ενέχυρο σε ανώνυμους τίτλους

Άρθρο 1247: Ενέχυρο σε δικαίωμα

Άρθρο 1254

Άρθρο 1256

 

Κεφάλαιο Ενδέκατο: Υποθήκη

 

Άρθρο 1257: Έννοια

Άρθρο 1262: Τίτλος από το νόμο

Άρθρο 1265: Ποιος παραχωρεί υποθήκη

Άρθρο 1266

Άρθρο 1270: Περιορισμός εγγραφής

Άρθρο 1272: Τάξη υποθηκών

Άρθρο 1287

Άρθρο 1288: Αναγκαστική απαλλοτρίωση

Άρθρο 1301

Άρθρο 1305: Δικαιολογητικά αίτησης εγγραφής

Άρθρο 1306

Άρθρο 1312: Εκχώρηση ή ενεχυρίαση ενυπόθηκης απαίτησης

Άρθρο 1313: Άλλες σημειώσεις στο βιβλίο

Άρθρο 1323: Απόσβεση προσημείωσης

Άρθρο 1329: Ακυρότητα της εγγραφής της υποθήκης

Άρθρο 1345: Μη ευθύνη του δημοσίου

 

ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Οικογενειακό δίκαιο

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Μνηστεία

 

Άρθρο 1346: Έννοια

Άρθρο 1347: Μονόπλευρη λύση

Άρθρο 1348: Συνέπειες της λύσης

Άρθρο 1349: Παραγραφή

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Γάμος

 

Άρθρο 1350: Όροι για τη σύναψη γάμου

Άρθρο 1354: Κώλυμα από γάμο που υπάρχει ή από σύμφωνο συμβίωσης με τρίτον

Άρθρο 1371: Γάμος μεταξύ ετεροδόξων ή ετερόθρησκων

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος

 

Άρθρο 1385: Δικαιώματα τρίτων

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Σχέσεις των συζύγων από το γάμο

 

Άρθρο 1386: Υποχρέωση για συμβίωση

Άρθρο 1393: Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης

Άρθρο 1400: Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

Άρθρο 1406: Υποκατάσταση

Άρθρο 1411: Λήξη

Άρθρο 1412

Άρθρο 1413

Άρθρο 1414

Άρθρο 1416: Έκταση εφαρμογής

Άρθρο 1417

Άρθρο 1437

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Διαζύγιο

 

Άρθρο 1438: Πώς επέρχεται

Άρθρο 1439: Ισχυρός κλονισμός

Άρθρο 1441: Συναινετικό διαζύγιο

Άρθρο 1445

Άρθρο 1446: Έκταση εφαρμογής

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

 

Άρθρο 1455

Άρθρο 1456

Άρθρο 1457

Άρθρο 1458

Άρθρο 1459

Άρθρο 1460

 

Κεφάλαιο Ένατο: Συγγένεια

 

Άρθρο 1462: Αγχιστεία

Άρθρο 1463

Άρθρο 1464

Άρθρο 1466: Σύγκρουση δύο τεκμηρίων

Άρθρο 1484: Αποτελέσματα

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Διατροφή από το νόμο

 

Κεφάλαιο Ενδέκατο: Σχέσεις γονέων και τέκνων

 

Άρθρο 1505: Επώνυμο των τέκνων

Άρθρο 1509: Παροχές των γονέων προς τα τέκνα τους

Άρθρο 1510: Γονική μέριμνα

Άρθρο 1512: Σε περίπτωση διαφωνίας

Άρθρο 1513: Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου

Άρθρο 1514: Διακοπή της συμβίωσης

Άρθρο 1516: Πράξεις από τον ένα γονέα

Άρθρο 1532: Συνέπειες κακής άσκησης

Άρθρο 1533

Άρθρο 1534

Άρθρο 1535: Αφαίρεση με αίτηση των γονέων

Άρθρο 1537: Έκπτωση των γονέων

Άρθρο 1540

Άρθρο 1541

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο: Υιοθεσία

 

Άρθρο 1549: Διαδικασία

Άρθρο 1550: Συναίνεση των γονέων ή του νόμιμου αντιπροσώπου

Άρθρο 1552: Δικαστική αναπλήρωση της συναίνεσης

Άρθρο 1554: Γενική εξουσιοδότηση

Άρθρο 1557: Κοινωνική έρευνα

Άρθρο 1559: Μυστικότητα της υιοθεσίας

Άρθρο 1576: Αυτοδίκαιη λύση

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο: Επιτροπεία ανηλίκων

 

Άρθρο 1589: Ποιοι τελούν υπό επιτροπεία

Άρθρο 1592: Διορισμός επιτρόπου

Άρθρο 1595: Λόγοι αποκλεισμού

Άρθρο 1597: Διορισμός υπό όρους

Άρθρο 1600: Αδυναμία διορισμού

Άρθρο 1601: Ενέργειες σε επείγουσες περιπτώσεις - Προσωρινός επίτροπος

Άρθρο 1602: Υποχρέωση των συγγενών

Άρθρο 1645: Σύμπραξη της κοινωνικής υπηρεσίας

Άρθρο 1647: Ακρόαση του ανηλίκου

Άρθρο 1650: Αυτοδίκαιη παύση του επιτρόπου

Άρθρο 1651: Παύση με δικαστική απόφαση

Άρθρο 1654: Πράξεις μετά τη λήξη

 

Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο: Αναδοχή ανηλίκου

 

Άρθρο 1655: Διατήρηση των σχέσεων με τη φυσική οικογένεια ή τον επίτροπο

Άρθρο 1660: Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους φυσικούς γονείς ή τον επίτροπο

Άρθρο 1661

Άρθρο 1662: Άρση της αναδοχής

Άρθρο 1663

Άρθρο 1665: Εποπτεία της κοινωνικής υπηρεσίας

Άρθρο 1666

Άρθρο 1667

Άρθρο 1672: Προσωρινός δικαστικός συμπαραστάτης

Άρθρο 1676: Αποτελέσματα της υποβολής σε δικαστική συμπαράσταση

Άρθρο 1678

 

Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο: Επιτροπεία απαγορευμένων

 

Κεφάλαιο Δέκατο Έβδομο: Επιτροπεία απόντος

 

Άρθρο 1689: Περίπτωση απουσίας ενηλίκου

Άρθρο 1698

Άρθρο 1704

 

Κεφάλαιο Δέκατο Όγδοο: Δικαστική αντίληψη

 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Κληρονομικό δίκαιο

 

Κεφάλαιο Πρώτο: Η κληρονομική διαδοχή γενικά

 

Άρθρο 1710: Έννοια

 

Κεφάλαιο Δεύτερο: Σύνταξη, ανάκληση και δημοσίευση διαθηκών

 

Άρθρο 1721: Ιδιόγραφη διαθήκη

Άρθρο 1769: Δημοσίευση διαθήκης

Άρθρο 1770: Ιδίως στη μυστική

Άρθρο 1771: Πρακτικό δημοσίευσης

Άρθρο 1772

Άρθρο 1773: Δημοσίευση από προξενική αρχή

Άρθρο 1774: Δημοσίευση ιδιόγραφης

Άρθρο 1775

Άρθρο 1776: Κήρυξη κύριας

 

Κεφάλαιο Τρίτο: Περιεχόμενο της διαθήκης

 

Κεφάλαιο Τέταρτο: Εξ αδιαθέτου διαδοχή

 

Άρθρο 1813: Πρώτη τάξη

Άρθρο 1820: Σύζυγος που επιζεί

Άρθρο 1824: Έκτη τάξη

 

Κεφάλαιο Πέμπτο: Νόμιμη μοίρα

 

Άρθρο 1825: Ποσοστό

Άρθρο 1827: Συμπλήρωση της νόμιμης μοίρας

Άρθρο 1845: Αποκλήρωση για λόγους πρόνοιας

 

Κεφάλαιο Έκτο: Αποδοχή και αποποίηση της κληρονομιάς

 

Άρθρο 1846: Αυτοδίκαιη κτήση

Άρθρο 1847: Αποποίηση

Άρθρο 1859: Η διαχείριση πριν από την αποποίηση

 

Κεφάλαιο Έβδομο: Κληρονομική αναξιότητα

 

Άρθρο 1860: Λόγοι

Άρθρο 1864

 

Κεφάλαιο Όγδοο: Σχολάζουσα κληρονομιά

 

Άρθρο 1865: Περιπτώσεις

Άρθρο 1866: Εξουσία του κηδεμόνα

Άρθρο 1867: Μητέρα κληρονόμου που κυοφορείται

Άρθρο 1868: Όταν δεν βρίσκεται κληρονόμος

Άρθρο 1870

 

Κεφάλαιο Ένατο: Αγωγή περί κλήρου

 

Άρθρο 1871: Εναγόμενος

Άρθρο 1872: Αντικείμενο

Άρθρο 1883: Σε περίπτωση άφαντου

 

Κεφάλαιο Δέκατο: Σχέση περισσότερων κληρονόμων

 

Άρθρο 1884: Κοινωνία

Άρθρο 1894

 

Κεφάλαιο Ενδέκατο: Συνεισφορά

 

Άρθρο 1895: Τι συνεισφέρεται

 

Κεφάλαιο Δωδέκατο: Κληρονόμος με απογραφή

 

Άρθρο 1908: Εκποίηση ακινήτων και τίτλων

Άρθρο 1909: Παραχώρηση περιουσίας

Άρθρο 1912

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο: Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομιάς

 

Άρθρο 1913: Πότε διατάζεται

Άρθρο 1914: Η κληρονομία χωριστή ομάδα

Άρθρο 1915: Διορισμός εκκαθαριστών

Άρθρο 1916: Πρόσκληση κληρονομικών δανειστών

Άρθρο 1917: Αναγγελία δανειστών

Άρθρο 1918: Έργο του εκκαθαριστή

Άρθρο 1919: Αμοιβή του εκκαθαριστή

Άρθρο 1920: Ανεπάρκεια κληρονομιάς

Άρθρο 1921: Δανειστές που δεν αναγγέλθηκαν

 

Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο: Κληρονομικό καταπίστευμα

 

Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο: Εκποίηση της κληρονομιάς

 

Άρθρο 1955: Άλλες συμβάσεις εκποίησης

 

Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο: Κληρονομητήριο

 

Άρθρο 1956: Έννοια

Άρθρο 1957: Περιεχόμενο της αίτησης

Άρθρο 1958: Απόδειξη

Άρθρο 1959: Αυτεπάγγελτη έρευνα από το δικαστήριο

Άρθρο 1960: Περισσότεροι κληρονόμοι

Άρθρο 1961: Περιεχόμενο του κληρονομητηρίου

Άρθρο 1962: Τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας

Άρθρο 1963: Ισχύς των δικαιοπραξιών

Άρθρο 1965: Αφαίρεση ή ακύρωση του κληρονομητηρίου

Άρθρο 1966

 

Κεφάλαιο Δέκατο Έβδομο: Κληροδοσίες

 

Άρθρο 1967: Ποιος βαρύνεται

Άρθρο 1996

 

Κεφάλαιο Δέκατο Όγδοο: Τρόπος

 

Κεφάλαιο Δέκατο Ένατο: Εκτελεστής της διαθήκης

 

Άρθρο 2020: Εξουσία του εκτελεστή

Άρθρο 2021: Πράξεις με άδεια του δικαστηρίου

 

Κεφάλαιο Εικοστό: Δωρεά αιτία θανάτου

 

Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του διατάγματος αυτού.

 

Αθήνα, 17-10-1985

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.