Βασιλικό διάταγμα 465/70 - Άρθρο 26

Άρθρο 26: Κυκλοφοριακή σύνδεσις εγκαταστάσεων.


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η κυκλοφοριακή σύνδεσις των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων επί εθνικών οδών του δε βασικού και δευτερεύοντος δικτύου ως και επαρχιακών τοιούτων εκτός ορίων εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κατοικημένων περιοχών, εφ' όσον αυτή επιτρέπεται εκ των διατάξεων και περιορισμών του παρόντος επιβάλλεται να συντελείται συμφώνως προς τα τυπικά σχέδια περί ων η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του παρόντος.

 

2. Επιπλέον, για την κυκλοφοριακή σύνδεση των εγκαταστάσεων των κατηγοριών Α και Β του άρθρου 24 του παρόντος με τις οδούς του βασικού και του δευτερεύοντος Εθνικού Οδικού δικτύου και του Πρωτεύοντος Επαρχιακού Οδικού δικτύου των εγκαταστάσεων και των δυο κατηγοριών, ισχύουν τα κατωτέρω:

 

α) Εφ όσον στη θέση της κυκλοφοριακής σύνδεσης δεν υπάρχει παράπλευρη οδός (Service Road) και είναι δυνατή η προσπέλαση της εγκατάστασης μέσω κατώτερης κατηγορίας οδού που συμβάλλει με διαμορφωμένο κόμβο στην οδό επί της οποίας θα ιδρυθεί εγκατάσταση, η απ ευθείας σύνδεση δεν επιτρέπεται και η εγκατάσταση εξυπηρετείται μέσω της υφιστάμενης προσπέλασης.

 

β) Εάν δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις (παράπλευρη οδός ή προσπέλαση μέσω άλλης οδού) επιτρέπεται η απ ευθείας σύνδεση της εγκατάστασης με την Εθνική ή Επαρχιακή οδό, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος διατάγματος, μέχρι την κατασκευή παραπλεύρου ή τυχόν διάνοιξη άλλης οδού.

 

γ) Δεν επιτρέπεται να γίνονται επεμβάσεις σε πρανή της οδού χωρίς εγκεκριμένη εδαφοτεχνική και περιβαλλοντική μελέτη.

 

δ) Δεν πρέπει να παραβλάπτεται η αισθητική του τοπίου κατά την κρίση της Αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 6.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 

3. Σε περίπτωση απ ευθείας σύνδεσης με το Βασικό, Δευτερεύον, Τριτεύον Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, εγκαταστάσεων πάσης φύσεως σε επαφή ή στις αποστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1)ε του παρόντος, εγκρίνεται Κοινή Κυκλοφοριακή Σύνδεση, με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 

4. Ο όρος ισχύει και εν περιπτώσει κοινής συνδέσεως εγκαταστάσεως και πρατηρίου.

 

5. Σε περίπτωση κατασκευής παράπλευρης οδού (Service Road) ή επί υπαρχουσών οδών που βελτιώνονται τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά τους, ο ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων υποχρεούται να προσαρμόσει με δική του δαπάνη την κυκλοφοριακή σύνδεση προς την νέα κατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες και τα σχέδια της αρμόδιας για την οδό Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Στην περίπτωση που γήπεδα έχουν πρόσωπο στην κύρια οδό και στην παράπλευρη της (Service Road) ταυτόχρονα η κυκλοφοριακή σύνδεση γίνεται από την παράπλευρη οδό.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του προεδρικού διατάγματος 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α/2006).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.