Νόμος 1558/85 - Άρθρο 28

Άρθρο 28: Διοικητικός τομέας και ειδικοί γραμματείς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εναρμόνιση και το συντονισμό της λειτουργίας τους, περισσότερες από μία συναφείς υπηρεσίες κάθε υπουργείου, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, συγκροτούνται σε ενιαίο διοικητικό τομέα, του οποίου προΐσταται μετακλητός ειδικός γραμματέας με βαθμό β' της κατηγορίας των ειδικών θέσεων. Με την υπουργική απόφαση σύστασης του διοικητικού τομέα συνιστάται η θέση του ειδικού γραμματέα και ορίζεται η αναγκαία αναδιάρθρωση των θέσεων και υπηρεσιών εντός του τομέα.

 

2. Ο ειδικός γραμματέας προΐσταται των υπηρεσιών του διοικητικού τομέα, συντονίζει τη λειτουργίας τους και είναι υπεύθυνος για την ποιότητα του έργου τους και την αποδοτικότητά τους. Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα, που προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτόν υπηρεσίες και υπογράφονται από τον προϊστάμενό του υπουργό, αναπληρωτή υπουργό ή υφυπουργό και μπορεί να συμμετέχει χωρίς ψήφο σε οποιοδήποτε συμβούλιο ή επιτροπή, εκτός από τα υπηρεσιακά και πειθαρχικά.

 

3. Οι ειδικοί γραμματείς διορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για το διορισμό σε θέση ειδικού γραμματέα απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής και διοικητική εμπειρία. Ως ειδικός γραμματέας μπορεί να διοριστεί και δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος οποιουδήποτε νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα εν ενεργεία ή συνταξιούχος.

 

4. Σε περίπτωση που διορίζεται σε θέση ειδικού γραμματέα δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή υπάλληλος νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα αναστέλλεται η άσκηση καθηκόντων στην κύρια θέση του, στην οποία επανέρχεται αυτοδικαίως με την απαλλαγή των καθηκόντων του από τη θέση του ειδικού γραμματέα.

 

Αναστολή της άσκησης καθηκόντων της κύριας θέσης δεν επέρχεται για τους διοριζόμενους ως ειδικούς γραμματείς, που υπηρετούν ως μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 

5. Οι θέσεις ειδικών γραμματέων, που προβλέπονται σε υπουργεία από τις ισχύουσες διατάξεις, διατηρούνται μέχρι να συγκροτηθούν στα αντίστοιχα υπουργεία ισάριθμοι διοικητικοί τομείς κατά την παράγραφο 1.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 εφαρμόζονται και για τους Γενικούς Διευθυντές και τους Αναπληρωτές τους της Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων και του Επιτελείου του ΥΕΘΑ, σύμφωνα με το άρθρο 11 εδάφιο γ του νόμου 2984/2002.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.