Νόμος 1558/85 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Πολιτικά γραφεία μελών της Κυβέρνησης και υφυπουργών και προσωπικό των γενικών γραμματέων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τις θέσεις υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο και υφυπουργών, που συνιστώνται με το νόμο αυτόν, συνιστώνται αντίστοιχα πολιτικά γραφεία υπουργών, αναπληρωτών υπουργών, υπουργών χωρίς χαρτοφυλάκιο και υφυπουργών. Για τις περιπτώσεις διορισμού αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και σύστασης θέσεων μελών της Κυβέρνησης ή υφυπουργών βάσει εξουσιοδότησης του νόμου αυτού τα αντίστοιχα πολιτικά γραφεία συνιστώνται με απόφασή του κατά περίπτωση αρμόδιου αντιπροέδρου της Κυβέρνησης ή υπουργού. Τα πολιτικά γραφεία των υφυπουργών συνιστώνται με απόφαση του πρωθυπουργού όταν πρόκειται για τον υφυπουργό στον Πρωθυπουργό ή του οικείου υπουργού.

 

2. Στα πολιτικά γραφεία, που συνιστώνται κατά την προηγούμενη παράγραφο, συνιστώνται οι εξής θέσεις:

 

α) Σε κάθε γραφείο Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού 4 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και 3 ενιαίες θέσεις για ειδικούς συμβούλους και ειδικούς συνεργάτες.

 

β) Σε κάθε γραφείο Υφυπουργού 3 θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και 2 ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

3. Στα πολιτικά γραφεία Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισμό, με απόφαση του μέλους της Κυβέρνησης στο οποίο υπάγεται το γραφείο και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η απόσπαση μέχρι 10 υπαλλήλων του Δημοσίου ή νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα. Για τα πολιτικά γραφεία των Υφυπουργών την απόφαση υπογράφει ο οικείος Υπουργός.

 

Η απόσπαση γίνεται σε προσωρινές ομοιόβαθμες θέσεις που συνιστώνται κατά περίπτωση με την πράξη απόσπασης για όσο χρόνο ο υπάλληλος που αποσπάται προσφέρει τις υπηρεσίες του στο αντίστοιχο πολιτικό γραφείο.

 

Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώμενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

4. Σε κάθε πολιτικό γραφείο αντιπροέδρους της Κυβέρνησης, του αναπληρωτή υπουργού του Πρωθυπουργού και του υφυπουργού τον Πρωθυπουργό συνιστώνται με το προεδρικό διάταγμα σύστασής τους μέχρι δέκα θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και μέχρι πέντε ενιαίες θέσεις ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών. Σε κάθε πολιτικό γραφείο υπουργού, αναπληρωτή υπουργού, υπουργού χωρίς χαρτοφυλάκιο και υφυπουργού, που συνιστάται με την κατά την παράγραφο 1 απόφαση, με την ίδια απόφαση συνιστώνται και οι οριζόμενες αντίστοιχα στην παράγραφο 2 θέσεις.

 

Η σύσταση των πολιτικών γραφείων των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Αναπληρωτών Υπουργών στον Πρωθυπουργό, των Υφυπουργών στον Πρωθυπουργό, καθώς και των πολιτικών γραφείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δύναται να ανατρέχει στο χρόνο διορισμού των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και στο χρόνο σύστασης των θέσεων των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών της.

 

Στα πολιτικά γραφεία του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης και Υπουργών επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων ειδικού συμβούλου για ορισμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα αντικείμενα, καθ' υπέρβαση του οριζόμενου ανώτατου αριθμού ειδικών συμβούλων και συνεργατών. Οι ειδικοί σύμβουλοι του προηγουμένου εδαφίου είναι διακεκριμένοι επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες ειδικού αντικειμένου, υποστηρίζουν στο αντικείμενό τους τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες και προσλαμβάνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Πρωθυπουργού, Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης ή των αρμοδίων Υπουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Οι ειδικοί αυτοί σύμβουλοι υπηρετούν εθελοντικά και δεν λαμβάνουν μισθό, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή εκτός των οδοιπορικών τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 

5. Ο αριθμός των θέσεων που προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να αυξάνει κατά κατηγορία και γραφείο ανάλογα με τις ανάγκες του κατά περίπτωση μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που εκδίδεται με πρόταση του αρμόδιου κατά περίπτωση μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση γίνεται και η πλήρωση των θέσεων του προσωπικού των πολιτικών γραφείων.

 

6. Τα πολιτικά γραφεία επικουρούν στο έργο τους τα μέλη της Κυβέρνησης και τους υφυπουργούς, για τους οποίους συστάθηκαν. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ρυθμίζονται, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία τους, στον τρόπο πλήρωσης των θέσεων, στη μισθολογική και βαθμολογική διαβάθμιση, ένταξη και εξέλιξη, καθώς και στα ειδικότερα προσόντα διορισμού και στα καθήκοντα του προσωπικού των ανωτέρω γραφείων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του νόμου 3156/2003 (ΦΕΚ 157/Α/2003).

 

7. Το πολιτικό γραφείο αντιπροέδρους της Κυβέρνησης καταργείται αυτοδικαίως όταν παύσει να υπάρχει ο αντιπρόεδρος που επικουρεί. Τα άλλα πολιτικά γραφεία καταργούνται αυτοδικαίως με την κατάργηση των θέσεων των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών για τις οποίες συστάθηκαν.

 

8. Η υπηρεσία του προσωπικού των πολιτικών γραφείων λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του προϊστάμενου μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού.

 

9. Για την εξυπηρέτηση των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων και των Γενικών Γραμματέων που προΐστανται Γενικών Γραμματειών στην άσκηση των καθηκόντων τους συνιστώνται σε κάθε αντίστοιχη θέση 2 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων. Για την πλήρωση των θέσεων αυτών αποσπώνται, με κοινή απόφαση των κατά περίπτωση αρμόδιων υπουργών και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα. Σε θέσεις γενικών γραμματέων και των δύο κατηγοριών, που συνιστώνται βάσει εξουσιοδότησης του νόμου αυτού, οι θέσεις του εδαφίου α' αυτής της παραγράφου συνιστώνται με βάση την ίδια εξουσιοδότηση. Με απόφαση του οικείου υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαβαθμίζονται οι συνιστώμενες κατά τα προηγούμενα εδάφια θέσεις και καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.