Νόμος 2081/92 - Άρθρο 31

Άρθρο 31


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Από τους κατά τα άρθρα 22 και 37 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989) δικαιούχους του ειδικού εποχιακού βοηθήματος οι οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, υδραυλικοί, που κατά το προηγούμενο της καταβολής του βοηθήματος αυτού ημερολογιακό έτος απασχολήθηκαν αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες υπαγόμενες στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι υπεργολάβοι οικοδομικών έργων που υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση αυτού, εφόσον κατά το προηγούμενο της καταβολής ημερολογιακό έτος δεν απασχόλησαν σε καμία περίπτωση περισσότερους από τρεις (3) μισθωτούς, λαμβάνουν το ανωτέρω βοήθημα οριζόμενο στο 37-πλάσιο του 70% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά το χρόνο έναρξης της καταβολής του βοηθήματος.

 

Προϋποθέσεις καταβολής του είναι:

 

α) Η πραγματοποίηση από το δικαιούχο κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος 95 έως 210 ημερομισθίων σε οικοδομικές εργασίες.

 

β) Η προσκόμιση στην αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, νομίμως επικυρωμένου, αντιγράφου της φορολογικής του δήλωσης του ίδιου οικονομικού έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του νόμου 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α/1994).

 

2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι έχουν την ευχέρεια να επιλέγουν ή την τακτική επιδότηση ανεργίας ή το εποχιακό βοήθημα εντός του αυτού ημερολογιακού έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996).

 

3. Για να δικαιούνται επίδομα ανεργίας οι άνεργοι των κατηγοριών της παραγράφου 1, απαιτούνται:

 

α) 120 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου για επιδοτούμενους από την ισχύ του παρόντος νόμου και ύστερα.

β) 110 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου για επιδοτούμενους από 01-06-1997 και ύστερα.

γ) 100 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου για επιδοτούμενους από 01-06-1998 και ύστερα.

 

Ως περίοδος υπολογισμού των ημερομισθίων των παραπάνω περιπτώσεων α', β' και γ' θεωρείται το δεκατετράμηνο πριν από τη λύση της σχέσης εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του νόμου 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α/1996).

 

4. Ως προς το ύψος του επιδόματος, τις προϋποθέσεις, τη διάρκεια και τη διαδικασία της τακτικής εν γένει επιδότησης των ανωτέρω ισχύουν κατά τα λοιπά οι σχετικές περί κοινών ανέργων διατάξεις.

 

5. Οι ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 έχουν εφαρμογή από την 01-01-1993.

 

6. Οι παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 22 και του άρθρου 37 του νόμου [Ν] 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α/1989) καταβάλλονται ειδικά για το τρέχον έτος 1992 μειωμένες κατά 50%.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.