Νόμος 2145/93 - Άρθρο 22

Άρθρο 22


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το στοιχείο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4561/1966 Περί ιδρύσεως εν Θεσσαλονίκη Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 32/1968, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α. α. Από τον Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο.}

 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4561/1966 Περί ιδρύσεως εν Θεσσαλονίκη Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του νόμου [Ν] 924/1979, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Διευθυντής του Ινστιτούτου προσλαμβάνεται με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εξωτερικών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών ετών, διατελών ή που διετέλεσε καθηγητής νομικής σχολής ημεδαπού ή αλλοδαπού πανεπιστημίου, ο οποίος γνωρίζει πλήρως δύο τουλάχιστον ξένες ευρωπαϊκές γλώσσες από τις οποίες η μια αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Στο διευθυντή καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών. Στην περίπτωση που ο διοριζόμενος κατέχει και άλλη έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή λαμβάνει σύνταξη από τις ανωτέρω πηγές, για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για την κατοχή δεύτερης θέσης ή σύγχρονης λήψης σύνταξης και αποδοχών.}

 

3. Για τις θέσεις των επιστημονικών συνεργατών και βοηθών του Ινστιτούτου Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης απαιτείται πλήρης γνώση δύο ξένων γλωσσών, α) αγγλικής και β) γαλλικής ή γερμανικής. Για τη μια από τις θέσεις επιστημονικών βοηθών απαιτείται επιπροσθέτως η πλήρης γνώση δύο από τις βαλκανικές γλώσσες. Στην περίπτωση αυτήν δεν απαιτείται το προβλεπόμενο για τις άλλες θέσεις βοηθών μεταπτυχιακό δίπλωμα. Για τη θέση του βιβλιοθηκάριου απαιτείται: α) πλήρης γνώση της αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση της γαλλικής ή γερμανικής, β) αντί των ειδικών διατάξεων του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 522/1988 ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 6 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 194/1988.

 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 4561/1966, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 32/1968, καταργείται.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.