Νόμος 2218/94 - Άρθρο 58

Άρθρο 58: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει, στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 1622/1986 και τις ασκεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του ίδιου νόμου.

 

2. Οι υπηρεσίες νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, εκτός των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των νομικών τους προσώπων, καθώς και οι υπηρεσίες δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφελείας, υποχρεούνται να ενημερώνουν τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τα έργα που προγραμματίζουν ή εκτελούν στην περιφέρειά της και να υποβάλλουν στοιχεία ή πληροφορίες που τους ζητούνται.

 

3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, μπορεί να κωδικοποιούνται οι διατάξεις των νόμων για την Περιφέρεια και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε ιδιαίτερο κείμενο κάθε κατηγορίας διατάξεων.

 

Με την ίδια διαδικασία κωδικοποιούνται και οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται, χωρίς να αλλοιώνεται η έννοια των ισχυουσών διατάξεων, νέα διάρθρωση, όπως διάσπαση ή συγχώνευση άρθρων, προσθήκη νέων και νέα κατάστρωση αυτών ή απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και διορθώσεις στη φραστική διατύπωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 6 του νόμου 2240/1994 (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

4. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου αυτού.

 

5. Με απόφαση του Πρωθυπουργού συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών διυπουργική επιτροπή από τους υπουργούς ή εκπροσώπους των υπουργείων των οποίων αρμοδιότητες περιέρχονται στις Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Έργο της επιτροπής της οποίας προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών είναι η επίλυση των προβλημάτων που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία των νέων θεσμών που δημιουργούνται με τις διατάξεις του νόμου. Οι εκπρόσωποι των υπουργείων στην επιτροπή ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών ομάδα εργασίας από υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν γνώση και εμπειρία στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, έργο της ομάδας εργασίας είναι η προετοιμασία και η υποβοήθηση της λειτουργίας των νέων θεσμών, η μελέτη των προβλημάτων που ανακύπτουν και η εισήγηση στην ανωτέρω διυπουργική επιτροπή των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών συγκροτείται στο Υπουργείο Εσωτερικών επιτροπή από εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και ειδικούς επιστήμονες. Έργο της επιτροπής είναι η μελέτη και η εισήγηση λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού.

 

8. Στον πρόεδρο, στα μέλη και στο γραμματέα των επιτροπών και της ομάδας εργασίας του άρθρου αυτού καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων [Ν] 1256/1982 και [Ν] 1505/1984, όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

9. Το προσωπικό που προσλήφθηκε στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης από 01-01-1994 μέχρι 31-03-1994 με σύμβαση μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 1735/1987, μπορεί να καταταγεί με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν περιλαμβάνει το διοικητικό και καλλιτεχνικό προσωπικό, ως και τους επιστημονικούς συνεργάτες.

 

Η κατάταξη του ως άνω προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου γίνεται με την ειδικότητα η οποία αναφέρεται στη σύμβαση του ή άλλη παρεμφερή ειδικότητα. Όσοι επιθυμούν να καταταγούν πρέπει να υποβάλουν αίτηση εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και να έχουν τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προσόντα διορισμού εκτός του ορίου ηλικίας που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 21ο έτος και ανώτερο του 50ου έτους.

 

Η κατάταξη γίνεται σε υφιστάμενες οργανικές θέσεις αορίστου χρόνου και εφόσον δεν υπάρχουν, σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις, που συνιστώνται αυτοδικαίως με την πράξη κατάταξης και καταργούνται με την αποχώρησή τους, με οποιονδήποτε τρόπο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.