Νόμος 2224/94 - Άρθρο 18

Άρθρο 18


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στη Γενική Διεύθυνση εργασίας του Υπουργείου Εργασίας υπάγονται και οι Διευθύνσεις Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

2. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης υπάγονται και οι Διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, η Διεύθυνση Εποπτείας Οργανισμών των παραγράφων 3 και 5 αυτού του άρθρου και η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων.

 

3. Η Γενική Γραμματεία Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.

 

Στη Γενική Γραμματεία αυτή υπάγονται εφεξής οι αρμοδιότητες των συνιστώμενων νέων διευθύνσεων:

 

α. διεύθυνση σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου,

β. διεύθυνση κοινοτικών πρωτοβουλιών και λοιπών χρηματοδοτήσεων,

γ. διεύθυνση ελέγχου και αξιολόγησης.

 

4. Αρμοδιότητα των παραπάνω διευθύνσεων είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δραστηριοτήτων.

 

Η διάρθρωση των διευθύνσεων σε τμήματα και οι αρμοδιότητες αυτών θα καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου αυτού. Μέχρις ότου εκδοθούν τα προβλεπόμενα διατάγματα μπορεί να καθορισθούν οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των διευθύνσεων σε τμήματα με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας.

 

Στις ανωτέρω διευθύνσεις και τμήματα προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού.

 

5. Συνιστάται διεύθυνση εποπτείας οργανισμών, που αποτελείται από τα τμήματα προσωπικού και προϋπολογισμών, νομικών προσώπων και δημόσιων επενδύσεων:

 

α) Στο τμήμα προσωπικού εποπτευόμενων οργανισμών ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Η επιμέλεια των θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη του πάσης φύσεως προσωπικού των εποπτευόμενων οργανισμών και ο έλεγχος της νομιμότητας των σχετικών αποφάσεων αυτών.
Η επεξεργασία στοιχείων για την αριθμητική σύνδεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο νομικών προσώπων.
Ο προγραμματισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό των εποπτευόμενων από το Υπουργείο νομικών προσώπων και η κατανομή του σε κλάδους, βαθμούς και ειδικότητες.
Η μέριμνα για τα θέματα συγκρότησης και λειτουργίας των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και των ομάδων εργασίας των νομικών προσώπων και οργανισμών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο.

 

β) Στο τμήμα προϋπολογισμών νομικών, προσώπων και δημόσιων επενδύσεων ανήκουν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

Η έγκριση και η τροποποίηση των υποβαλλόμενων προϋπολογισμών των εποπτευόμενων οργανισμών και ειδικών λογαριασμών, η παρακολούθηση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών αυτών και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων.
Η μελέτη, εισήγηση και λήψη μέτρων που σχετίζονται με τους πόρους των εποπτευόμενων οργανισμών και τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης αυτών, με επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 10 παράγραφος 2)α (β)β) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989.
Η παρακολούθηση των εσόδων και δαπανών των οργανισμών και η συλλογή και επεξεργασία σχετικών στατιστικών στοιχείων.
Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για τη λογιστική οργάνωση των οργανισμών, ως και ο οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης των κεφαλαίων εν γένει και της περιουσίας αυτών.
Η διερεύνηση της εν γένει οικονομικής κατάστασης και η τήρηση αναλυτικών στοιχείων της περιουσίας των οργανισμών και η λήψη μέτρων για την αποδοτικότερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων κεφαλαίων τους.
Η επιμέλεια θεμάτων που αφορούν την εκτέλεση οικοδομικών έργων από τους εποπτευόμενους οργανισμούς και η τήρηση αναλυτικών στοιχείων περί τούτων, με την επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2)α (δ)δ) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 368/1989.
Η μέριμνα για την έγκριση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων των εποπτευόμενων οργανισμών και η παρακολούθηση της εκτέλεσής του.
Η έκδοση αποφάσεων, έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των οργανισμών, που εποπτεύονται από το Υπουργείο.

 

6. Το τμήμα νομοθετικού συντονισμού και κωδικοποίησης του Υπουργείου έχει και την αρμοδιότητα της σύνταξης των σχεδίων νόμων.

 

7. Στο Υπουργείο Εργασίας συνιστάται ειδικός λογαριασμός για τη διαχείριση, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και έλεγχο των χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ενεργειών. Πόροι του ειδικού αυτού λογαριασμού είναι η τεχνική βοήθεια του αντίστοιχου λειτουργικού προγράμματος του β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης καθώς και ποσοστό 6‰ επί της Κοινοτικής συνδρομής Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας.

 

Οι παραπάνω πόροι κατατίθενται σε λογαριασμό Τράπεζας με τίτλο Ειδικός Λογαριασμός Κοινοτικού πλαισίου στήριξης Υπουργείου Εργασίας.

 

Η διαχείριση του ειδικού αυτού λογαριασμού ανατίθεται στη Διεύθυνση Σχεδιασμού, Εφαρμογής, Παρεμβάσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Κοινοτικού πλαισίου στήριξης που συνιστάται με το νόμο αυτόν, και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.

 

Θέματα σχετικά με τη διαχείριση και λειτουργία του ειδικού αυτού λογαριασμού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας.

 

8. Στη διεύθυνση εποπτείας οργανισμών και τα τμήματά της προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διοικητικού.

 

9. Με προεδρικά διατάγματα μπορεί να τροποποιείται ο οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας και να γίνεται αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του.

 

10. Μπορεί το Υπουργείο Εργασίας για αρτιότερο σχεδιασμό - προγραμματισμό και χειρισμό προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, σε συμφωνία με τούτο να προσλαμβάνει το κατάλληλο προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου, ορισμένου χρόνου και με αμοιβή καταβαλλόμενη εξ ολοκλήρου από το Κοινωνικό αυτό Ταμείο και χωρίς επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού. Οι συμβάσεις που λειτουργούν ήδη με τη σύμφωνη γνώμη του Ταμείου είναι ισχυρές.

 

11. Οι προσλαμβανόμενοι στις θέσεις του άρθρου 33 παράγραφος 2 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), στο Υπουργείο Εργασίας αρκεί να είναι πτυχιούχοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ιδίως οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, νομικοί και κάτοχοι πτυχίου ξένων γλωσσών ή έχοντες προϋπηρεσία μεταφραστή ή πιστοποιητικό ινστιτούτου ξένων γλωσσών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.