Νόμος 2224/94 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Χορήγηση οριστικών παραχωρητηρίων σε κληρούχους κατοικιών και διαμερισμάτων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και λοιπές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α) Ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας κατά την παραχώρηση των κληρούμενων κατοικιών, που κατασκευάζει ή αγοράζει με στεγαστικά προγράμματά του, εκδίδει ταυτόχρονα και παραδίδει στους κληρούχους οριστικά παραχωρητήρια.

 

β) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ρυθμίζονται οι όροι εκδόσεως των παραχωρητηρίων, και ιδίως οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, η μέθοδος υπολογισμού, η χρέωση του τιμήματος, ο χρόνος αποπληρωμής του, το επιτόκιο, η εγγραφή υποθήκης, η προστασία των προστατευόμενων μελών. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ρυθμίζονται συναφώς θέματα που αφορούν στις ήδη παραχωρηθείσες ή στις προς παραχώρηση κατοικίες, τις οποίες έχει κατασκευάσει ή αγοράσει με στεγαστικά προγράμματά του ο τέως Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας.

 

γ) Για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που έχουν 5 ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά, η παρεχόμενη σε αυτούς έτοιμη κατοικία ή αγορασμένο διαμέρισμα από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας θα εξοφλείται σύμφωνα με τις προαναφερόμενες υπουργικές αποφάσεις, αλλά με υπολογισμό του ύψους του τιμήματος, που επιβαρύνει το δικαιούχο, μειωμένο κατά 50%.

 

δ) Μετά την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων καταργείται κάθε αντίθετη προς αυτές σχετική διάταξη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 του νόμου [Ν] 4445/2016 (ΦΕΚ 236/Α/2016).

 

2. α) Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας ορίζονται οι κατηγορίες δικαιούχων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στους οποίους χορηγείται η επιδότηση του ενοικίου της παραγράφου 1 του νόμου 1849/1989.

 

β) Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.