Νόμος 2362/95 - Άρθρο 115

Άρθρο 115: Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 36 του νόμου 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α/1992), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

 

{2. Τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως εξής:

 

α) Ετήσια τέλη δραχμών είκοσι χιλιάδων (20.000) για:

 

- Επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, κυλινδρισμού κινητήρα από επτακόσια ογδόντα έξι (786) μέχρι και χίλια τριακόσια πενήντα επτά (1357) κυβικά εκατοστά.

- Ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα).

 

β) Ετήσια τέλη δραχμών τριάντα πέντε χιλιάδων (35.000) για τα επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ (1358) μέχρι και χίλια εννιακόσια είκοσι οκτώ (1928) κυβικά εκατοστά και για τις επιβατικές ιδιωτικής χρήσης δίκυκλες ή τρίκυκλες μοτοσικλέτες κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια τριακόσια πενήντα οκτώ (1358) κυβικά εκατοστά και άνω.

 

Υ) Ετήσια τέλη δραχμών εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) για επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1929) μέχρι και δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα επτά (2357) κυβικά εκατοστά.

 

δ) Ετήσια τέλη δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000) για επιβατικά και τύπου JEEP ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα συμβατικής ή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας κυλινδρισμού κινητήρα από δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ (2358) κυβικά εκατοστά και άνω.

 

Εάν γίνει αλλαγή κινητήρα με βάση τον οποίο μεταβάλλεται η κατηγορία των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το επόμενο ημερολογιακό έτος.

 

3. Τα τέλη κυκλοφορίας, που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος που αποτελεί αποδεικτικό καταβολής, η προμήθεια του οποίου γίνεται με μέριμνα των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχημάτων. Με το ειδικό σήμα δύναται να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του προηγούμενου και επόμενου αντίστοιχα έτους εκείνου για το οποίο εκδίδεται. Η ονομαστική αξία κάθε σήματος είναι ίση με τα τέλη κυκλοφορίας κάθε κλιμακίου. Ειδικά για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, καθώς και γι' αυτά που τίθενται σε κυκλοφορία ως επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος, η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Το ειδικό σήμα χορηγείται υποχρεωτικά και στα οχήματα οποιουδήποτε αριθμού κυκλοφορίας, για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έναντι αξίας καθοριζόμενης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διαθέσεώς του. Εξαιρετικά, δεν χορηγείται σήμα για τα οχήματα για τα οποία από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας.

 

Για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος των πάσης κατηγορίας οχημάτων επιβάλλεται από τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος, έστω και αν το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας. Για τα οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και επτακόσια ογδόντα πέντε (785) κυβικά εκατοστά, το πρόστιμο για την ανωτέρω αιτία ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές. Επίσης, πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του οχήματος με πράξη της αστυνομικής αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικά σήμα, η προμήθεια του οποίου όμως είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.

 

Τυχόν απώλεια ή κλοπή του ειδικού σήματος δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωση προμήθειας νέου ειδικού σήματος, με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού και του τυχόν προστίμου σε περίπτωση αφαίρεσης πινακίδων λόγω μη επικόλλησης του σήματος.

 

Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, ποσά που καταβλήθηκαν για προμήθεια ειδικού σήματος, χωρίς να οφείλονται, επιστρέφονται, εφόσον το σχετικό σήμα επιστραφεί στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

 

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την επιστροφή.}

 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν για τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 1996 και επομένων.

 

3. Το τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων αυξάνονται από δώδεκα χιλιάδες πεντακόσιες (12.500) δραχμές σε είκοσι χιλιάδες (20.000) δραχμές.

 

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από 01-01-1996.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.