Νόμος 2362/95 - Άρθρο 22a

Άρθρο 22Α: Διαδικασίες Ελέγχου Ανάληψης Υποχρεώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες ελέγχου όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης.

 

2. Στο προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνεται:

 

(α) σαφής ορισμός της ανάληψης υποχρεώσεων και των κατηγοριών τους,

 

(β) διαδικασίες των αρμόδιων φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και άλλων φορέων για να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις που αφορούν στον προϋπολογισμό ενός έτους ή πολλών ετών,

 

(γ) διαδικασίες για την Ανάληψη υποχρεώσεων δαπανών σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών υποχρεώσεων,

 

(δ) κατώτατο όριο για την προέγκριση της ανάληψης δέσμευσης από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,

 

(ε) μητρώο ανάληψης υποχρεώσεων και άλλα αντίστοιχα έντυπα για την καταγραφή, τον έλεγχο και την αναφορά των εκκρεμών υποχρεώσεων και των οφειλών σε μηνιαία βάση,

 

(στ) διαδικασίες για τη μεταφορά στο τέλος του έτους των εκκρεμών υποχρεώσεων και οφειλών, στο επόμενο Οικονομικό έτος και την εκκαθάριση τους,

 

(ζ) κυρώσεις για μη συμμόρφωση και

 

(η) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη διαδικασία ελέγχου ανάληψης υποχρεώσεων.

 

3. Οι Προϊστάμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πρέπει να διασφαλίζουν ότι:

 

(α) οι υποχρεώσεις που εγκρίνονται και εγγράφονται υπόκεινται στη διαθεσιμότητα επαρκούς υπολοίπου μη ανειλημμένων δεσμεύσεων και πιστώσεων του προϋπολογισμού στον κωδικό αριθμό που χρεώνονται,

 

(β) όλες οι πολυετείς υποχρεώσεις του προϋπολογισμού απαιτούν την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και του εποπτεύοντος Υπουργού για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,

 

(γ) τα τιμολόγια για τα αγαθά και τις υπηρεσίες πληρώνονται εγκαίρως,

 

(δ) δεν συσσωρεύονται ληξιπρόθεσμες οφειλές και (ε) όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις και τα απλήρωτα τιμολόγια στο τέλος του έτους θα μεταφέρονται στο επόμενο Οικονομικό έτος και θα εκκαθαρίζονται με ιεραρχημένο τρόπο.

 

4. Η λογιστική καταγραφή των υποχρεώσεων του Δημοσίου έναντι των τρίτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του παρόντος νόμου, προεδρικό διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 23 του νόμου 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 177 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.