Νόμος 2362/95 - Άρθρο 37

Άρθρο 37: Πληρωμές - Προπληρωμές ειδικής αρμοδιότητας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ειδικών Ταμείων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πληρωμές επιτρέπεται να ενεργούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Τελωνεία και τους Ειδικούς Ταμίες χωρίς να απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος στις κατωτέρω περιπτώσεις, όταν πρόκειται για:

 

α) Έξοδα μεταγωγής κρατουμένων για χρέη προς το Δημόσιο.

β) Έξοδα εισπράξεως πλειστηριάσματος.

γ) Έξοδα εκτελέσεως σε βάρος της περιουσίας οφειλετών του Δημοσίου.

δ) Έξοδα μεταφοράς δημοσίων χρημάτων και αξιών.

ε) Αποζημίωση και οδοιπορικά δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων.

στ) Κάθε άλλη δαπάνη που ορίζεται με ειδικό νόμο.

ζ) Η δαπάνη πληρωμής τόκων για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων δημόσιων εσόδων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001).

 

2. Τα αρμόδια όργανα για την πληρωμή των δαπανών της προηγούμενης παραγράφου ασκούν έλεγχο επ' αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. Επί των δαπανών αυτών ασκείται κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του τίτλου πληρωμής και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

 

4. Προπληρωμές επιτρέπεται να ενεργούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και τα Τελωνεία, χωρίς να απαιτείται η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, όταν πρόκειται για:

 

α) επιστροφές χρημάτων που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες,

β) έξοδα μεταγραφής ακινήτων.

 

Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω πληρωμών αποτελούν μέρος του χρηματικού υπολοίπου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και υποβάλλονται στο τέλος κάθε μήνα στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου για την έκδοση των οικείων χρηματικών ενταλμάτων για την τακτοποίηση της διαχείρισής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 14 του νόμου 2892/2001 (ΦΕΚ 46/Α/2001).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 177 του νόμου [Ν] 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.