Νόμος 2545/97 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Διαδικασία καθορισμού της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για τον καθορισμό Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής υποβάλλεται αίτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης είτε από τους ιδρυτές του φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής που πρόκειται να συσταθεί είτε από τον ίδιο το φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, εφόσον έχει ήδη συσταθεί.

 

2. Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα εξής δικαιολογητικά και έγγραφα:

 

α. Μελέτη σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

β. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που καταρτίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

3. Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,καθορίζονται:

 

α. Οι τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί ο Φορέας Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έγγραφα που πρέπει να προσκομίζει για την απόδειξη αυτών.

β. Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης του υποψήφιου φορέα Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

γ. Τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που υποβάλλονται από τους φορείς Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

δ. Ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων επιλογής της προτεινόμενης θέσης Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής.

ε. Τα παράβολα που συνοδεύουν την αίτηση και τη μελέτη σκοπιμότητας και οικονομικής βιωσιμότητας.

στ. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή αυτού του άρθρου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.