Νόμος 2664/98 - Άρθρο 32

Άρθρο 32


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζονται, μετά από πρόταση της Τεχνικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων, οι πολεοδομικοί και κτιριοδομικοί όροι ανέγερσης, επισκευής, διαρρύθμισης και λοιπών οικοδομικών εργασιών των κτηρίων που εξυπηρετούν τη λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένου του κυρίως κτιρίου του Κοινοβουλίου.

 

Η απόφαση αυτή επέχει θέση οικοδομικής άδειας μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

2. Στο έργο μελέτη - κατασκευή πενταώροφου υπογείου χώρου στάθμευσης οχημάτων κάτω από το προαύλιο της Βουλής και για την ταχύτερη αποπεράτωσή του και με τον όρο ότι θα παραδοθεί αυτό τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη συμβατική προθεσμία παράδοσής του θα καταβάλλεται στην ανάδοχο εταιρεία πρόσθετο αντάλλαγμα που θα ανέρχεται στο ποσό των 24.500.000 δραχμών για κάθε μήνα επίσπευσής του. Το συνολικό ποσό για το πρόσθετο αυτό αντάλλαγμα δεν μπορεί να υπερβεί το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου.

 

3. Για τα έργα μελέτη - κατασκευή πενταώροφου υπογείου χώρου στάθμευσης οχημάτων κάτω από το προαύλιο της Βουλής και Διαμόρφωση χώρων γραφείων Βουλής στο κτίριο επί της οδού Βουλής 4 μπορούν οι ανάδοχοι να υποβάλουν ειδικό λογαριασμό για την εφάπαξ καταβολή του τμήματος του εργολαβικού ανταλλάγματος που αναλογεί στη μελέτη κατασκευής του έργου καθοριζόμενο σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας των εργασιών.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.