Νόμος 2672/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Κατανομή των εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου κατατίθενται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου.

 

2. Η απόδοση των ανωτέρω εσόδων γίνεται με ισόποσες μηνιαίες προκαταβολές, βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού και η τελική τους εκκαθάριση γίνεται με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατ' έτος ύστερα από γνώμη της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα έσοδα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος σε ποσοστό από 1,4 % έως 1,6% επί του ποσού που κατανέμεται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών. Το ποσό που αναλογεί στο παραπάνω ποσοστό κατατίθεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο Έσοδα της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος.

 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, που εκδίδεται κατ' έτος ύστερα από πρόταση της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών.

 

Ως κριτήρια κατανομής στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως:

 

α) Το πληθυσμιακό μέγεθος, οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά εποχές και η δημογραφική τάση.

β) Το μήκος και η βατότητα του οδικού δικτύου.

γ) Το επίπεδο των κοινωνικών εξυπηρετήσεων.

δ) Η δυνατότητα άντλησης τοπικών πόρων.

ε) Οι περιβαλλοντικές συνθήκες.

στ) Η οικονομική μειονεκτικότητα και οι δείκτες απασχόλησης.

 

5. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία κατανομής στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται για την κάλυψη των δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου τους.

 

6. Η κατανομή των εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με τα κριτήρια των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του νόμου 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.