Νόμος 2732/99 - Άρθρο 27

Άρθρο 27


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μπορεί να ανατίθεται, με απευθείας διαπραγμάτευση, στην Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών το έργο της διεκπεραίωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, καθώς και η εκπόνηση και διαχείριση άλλων έργων, προγραμμάτων και μελετών για τη συνεταιριστικοί και γενικότερα αγροτική ανάπτυξη, όταν λόγοι εμπειρίας ή ειδικών τεχνικών γνώσεων ή επείγοντος το επιβάλλουν.

 

2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του προεδρικού διατάγματος 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/1998) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Ως εταιρείες νοούνται οι εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.}

 

3. Στο τέλος του άρθρου 8 του νόμου 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/1998) προστίθεται παράγραφος 3, που έχει ως εξής:

 

{3. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Γεωργίας, που ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος και έχουν την ιδιότητα του τακτικού υπαλλήλου και οι τακτικοί υπάλληλοι των ίδιων Υπουργείων, καθώς και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που αποσπώνται στον Οργανισμό Πιστοποίησης Λογαριασμών σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, λαμβάνουν κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται το σύνολο των αποδοχών τους, συμπεριλαμβανομένων σε αυτές και των πρόσθετων απολαβών (Δικαιώματα Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων και Τελών, έξοδα κινήσεως κ.λ.π,), που απορρέουν από το βαθμό τους και τη θέση που κατέχουν σε αυτήν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.