Νόμος 2843/00 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - μελών του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εισαγωγή μετοχών Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών που είναι μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και έχουν έδρα στην Ελλάδα στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 350/1985 (ΦΕΚ 126/Α/1985), όπως ισχύει κάθε φορά, και επιπρόσθετα οι εξής προϋποθέσεις:

 

α) Κάθε μέτοχος της εταιρίας ο οποίος πριν από την εισαγωγή των μετοχών κατέχει μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου δεσμεύεται στο Ενημερωτικό Δελτίο ότι δεν θα διαθέσει με οποιονδήποτε τρόπο τις μετοχές του, συμπεριλαμβανομένων και των μετοχών που απέκτησε από τη συμμετοχή του κατά την πρώτη διάθεση στο επενδυτικό κοινό και τις προερχόμενες από άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης που αντιστοιχούν σε αυτές, όπως και από διανομή τυχόν δωρεάν μετοχών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται απώλεια από τον μέτοχο, όπως και από τον πρώην μέτοχο για το τυχόν υπόλοιπο των μετοχών που κατέχει, του δικαιώματος εκπροσώπησης και ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρίας.

 

β) Αν οι μέτοχοι της περίπτωσης α' δεν διαθέτουν αθροιστικά το εξήντα έξι τοις εκατό (66%) των μετοχών της εταιρίας, η απαγόρευση της περίπτωσης α' επεκτείνεται και σε όλους τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό κάτω του πέντε τοις εκατό (5%), ξεκινώντας από τα μεγαλύτερα ποσοστά και μέχρι τη συμπλήρωση του εξήντα έξι τοις εκατό (66%). Αν τα χαμηλότερα ποσοστά αυτά είναι ίσα, τότε η απαγόρευση επεκτείνεται και στους μετόχους με τα μεγαλύτερα ίσα ποσοστά.

 

2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι διαδικασίες εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου και ιδίως οι φορείς στους οποίους παραμένουν δεσμευμένες οι μετοχές, ο τρόπος δεσμεύσεως των μετοχών που οι ανωτέρω μέτοχοι δεν δικαιούνται να διαθέσουν, οι υποχρεώσεις των φορέων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους επιτρέπεται η διάθεση των μετοχών αυτών και οι ειδικές διαδικασίες μεταβίβασής τους, καθώς και κάθε αναγκαία σχετική λεπτομέρεια.

 

3. Από την απαγόρευση των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 εξαιρούνται:

 

α) Οι περιπτώσεις μεταβίβασης λόγω κληρονομιάς ή κληροδοσίας.

 

β) Η μεταβίβαση μετοχών λόγω συγχώνευσης ή απορρόφησης της εταιρίας με ή από άλλη εταιρία.

 

γ) Η μεταβίβαση μετοχών λόγω αγοράς μετοχών της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μετοχών της εταιρείας.

 

4. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στις μετοχές που αποκτώνται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' έως και γ' της προηγούμενης παραγράφου, για τον εναπομείναντα χρόνο και εφόσον οι νέοι δικαιούχοι απέκτησαν μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το πέντε τοις εκατό (5%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

 

5. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της περίπτωσης α' της παραγράφου 1, η από οποιαδήποτε αιτία κτήση ή μεταβίβαση μετοχών εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - μέλους του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών επιτρέπεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παραγράφων 3 έως και 10 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1806/1988 (ΦΕΚ 207/Α/1988), όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1806/1988 δεν καταλαμβάνει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εισηγμένης ανώνυμης χρηματιστηριακής εταιρίας.

 

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16 του κωδικοποιημένου νόμου [Ν] 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων για την απόκτηση και διάθεση ιδίων μετοχών, η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - μέλος του, απαγορεύεται να συμμετέχει στη διαπραγμάτευση των δικών της μετοχών.

 

7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών - μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών αναφορικά με τους συντελεστές φερεγγυότητας, την κεφαλαιακή επάρκεια και τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα (ΜΧΑ), που προβλέπονται στα άρθρα 32 έως και 38 του νόμου [Ν] 2396/1996 (ΦΕΚ 73/Α/1996).

 

8. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 1806/1988, που προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου [Ν] 2324/1995 (ΦΕΚ 146/Α/1995), αντικαθίσταται, ως εξής:

 

{Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που προτίθεται να αποκτήσει μετοχές της που υπερβαίνουν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), είκοσι τοις εκατό (20%), τριάντα τρία τοις εκατό (33%), πενήντα τοις εκατό (50%) και εξήντα έξι τοις εκατό (66%) του μετοχικού της κεφαλαίου, υποχρεούται να λάβει προηγουμένως άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.}

 

9. Απαγορεύεται στους μετόχους εταιρειών νεοεισαγομένων στην κύρια ή την παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών οι οποίοι την προ της εισαγωγής ημέρα κατέχουν άνω του 20% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών η πώληση: α) κατά το πρώτο έτος μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των μετοχών ποσοστού μεγαλύτερου του 10% των μετοχών που κατέχουν την προ της εισαγωγής ημέρα και β) κατά το δεύτερο έτος ποσοστού μεγαλύτερου του 20% αυτών, προσαυξανόμενου με το τυχόν ποσοστό που απομένει από τη μη πώληση κατά το πρώτο έτος μέρους ή του συνόλου του ως άνω 10%.

 

Η παράβαση της παραπάνω απαγόρευσης επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 53/1992 (ΦΕΚ 22/Α/1992).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 9 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 του νόμου 3049/2002 (ΦΕΚ 212/Α/2002).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.