Νόμος 2874/00 - Άρθρο 36

Άρθρο 36


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 9 του νόμου 2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α/2000) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

 

{3. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, σχετική με τα θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων.}

 

2. Στο άρθρο 4 του ανωτέρω νόμου προστίθεται παράγραφος 6, η οποία έχει ως εξής:

 

{6. Ορίζεται ως ειδική αργία, η 02-01-2001, ημέρα Τρίτη, για την Τράπεζα της Ελλάδος, το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμη Εταιρία, το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Ανώνυμη Εταιρία, το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών, την Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, καθώς και για τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

 

α) πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών,

 

β) επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,

 

γ) ανώνυμες χρηματοδοτικές εταιρείες,

 

δ) Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

 

Κατά την ημέρα αυτή τα ανωτέρω ιδρύματα και επιχειρήσεις λειτουργούν, για τις διατραπεζικές συναλλαγές καθώς και για τις συναλλαγές με το Δημόσιο, μη επιτρεπομένης όμως της διενέργειας οποιασδήποτε συναλλαγής μεταξύ αυτών και του κοινού.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.