Νόμος 2956/01 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Ορισμοί


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου:

 

1. Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση θεωρούνται οι μονάδες που έχουν ως έργο την ένταξη στην επαγγελματική ζωή και την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και την εν γένει προώθηση στην απασχόληση των ενδιαφερομένων, με την εφαρμογή πρόσφορων μεθόδων και ιδίως της εξατομικευμένης παρέμβασης. Για τη σύζευξη της αγοράς με τη ζήτηση εργασίας τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση συνεργάζονται με τις επιχειρήσεις με επαγγελματικούς, συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς, ως και φορείς ή οργανισμούς με τους οποίους μπορεί να συμβάλλονται για την επίτευξη των στόχων τους.

 

2. Εξατομικευμένη Παρέμβαση θεωρείται η διαδικασία προσέγγισης κάθε ενδιαφερομένου που αποβλέπει:

 

α) στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης με στόχο την ένταξή του σε προγράμματα αύξησης της απασχόλησης για τη βελτίωση της θέσης του στην αγορά εργασίας,

 

β) στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού με στόχο την κατά τον καλύτερο τρόπο αξιοποίηση των προσόντων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του ενδιαφερομένου. Η εξατομικευμένη παρέμβαση αποβλέπει στη σύνταξη του Ατομικού Σχεδίου Δράσης που αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και του ενδιαφερομένου, με την οποία εξειδικεύεται ο τρόπος ένταξης του ενδιαφερομένου στην αγορά εργασίας.

 

3. Ατομικό Σχέδιο Δράσης θεωρείται η περιγραφή όλων των διαδοχικών ενεργειών που απαιτούνται για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ή στην αγορά εργασίας κάθε ενδιαφερομένου και διαμορφώνεται, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά, επαγγελματικές προτιμήσεις, ενδιαφέροντα, ικανότητες και δεξιότητές του με τη βοήθεια ειδικού επαγγελματικού συμβούλου.

 

4. Δια βίου μάθηση θεωρείται η συνεχής δραστηριότητα μάθησης, καθ' όλη τη διάρκεια της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής του ανθρώπου με την οποία αποκτώνται γνώσεις γενικές ή ειδικές με στόχο τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του.

 

5. Στρατηγικό Σχέδιο θεωρείται το σχέδιο που καθορίζει, στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, τους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση των σκοπών του νομικού προσώπου, που το καταρτίζει και περιέχει τις μεθόδους πραγματοποίησής τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 

6. Επιχειρησιακό Σχέδιο θεωρείται το σχέδιο που εξειδικεύει τους στόχους του Στρατηγικού Σχεδίου και τις μεθόδους πραγματοποίησής τους για καθένα από τα έτη της διάρκειάς του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.