Νόμος 3049/02 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Θέματα λειτουργίας του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο άρθρο 7 του νόμου [Ν] 2768/1999 (ΦΕΚ 273/Α/1999) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

 

{4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας μπορεί, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, να συγκρατούνται τριμελείς πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές από ιατρούς ειδικοτήτων που υπηρετούν σε αυτόν. Αν οι ιατροί του Οργανισμού δεν επαρκούν για τη συγκρότησή τους, μπορεί να συμμετέχουν σε αυτές και ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται η έδρα και οι αρμοδιότητες των επιτροπών, η αποζημίωση των μελών τους, καθώς και οποιοδήποτε σχετικό με τη λειτουργία τους θέμα.}

 

2. Στο άρθρο 10 του νόμου [Ν] 2768/1999 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

 

{8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, η μετάταξη μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, σε κενές οργανικές θέσεις του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου.}

 

3. Στο άρθρο 47 του νόμου 2992/2002 (ΦΕΚ 54/Α/2002) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Τα ανωτέρω ισχύουν και για το λοιπό προσωπικό της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 2768/1999 που έχει αυτοδίκαια αποσπασθεί στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.}

 

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 (ΦΕΚ 41/Α/2001) προστίθεται ι)ζ' περίπτωση ως εξής:

 

{ι)ζ. Συγκροτεί ειδικές επιτροπές ελέγχου από υπαλλήλους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτές ιατρούς και οδοντιάτρους. Έργο των επιτροπών ελέγχου είναι ο δευτεροβάθμιος και επιτόπιος έλεγχος της τήρησης των σχετικών με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης διατάξεων, συναφών κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, εγκυκλίων και συμβάσεων από τους ασφαλισμένους και τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Επιτρέπεται, η συγκρότηση επιτροπών ή ομάδων εργασίας για τη μελέτη συγκεκριμένων για τη λειτουργία του Οργανισμού θεμάτων. Οι αποζημιώσεις των μελών των επιτροπών και ομάδων εργασίας καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.}

 

5. Το άρθρο 17 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 17: Μόνιμο προσωπικό

 

Συνιστώνται στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου πεντακόσιες εξήντα επτά οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, οι οποίες ορίζονται κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα ως εξής:

 

Α/Α

Κατηγορία - Κλάδος

Θέσεις

1.

ΠΕ1 Διοικητικού - Οικονομικού

174

2.

ΠΕ2 Πληροφορικής με ειδικότητα επιστήμης των υπολογιστών

6

3.

ΠΕ3 Φαρμακοποιών

43

4.

ΤΕ1 Πληροφορικής με ειδικότητα πληροφορικής

17

5.

ΤΕ2 Διοικητικού - Λογιστικού

20

6.

ΔΕ1 Διοικητικού - Λογιστικού

201

7.

ΔΕ2 Χειριστών Η/Υ

100

8.

ΔΕ3 Οδηγών

2

9.

ΥΕ1 Επιμελητών

4

 

Σύνολο

567

}

 

6. Στο άρθρο 18 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 προστίθεται περίπτωση θ' ως εξής:

 

{θ. Στον κλάδο ΤΕ-2 Διοικητικού - Λογιστικού τα οριζόμενα από το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α/2001).}

 

7. Η παράγραφος 1 άρθρου 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{1. Συνιστώνται εκατόν εβδομήντα εννέα (179) θέσεις ελεγκτών ιατρών και οδοντιάτρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου έως τρία (3) χρόνια, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής:

 

Α/Α

Κατηγορία - Κλάδος

Θέσεις

1.

Ιατροί παθολόγοι

100

2.

Ιατροί καρδιολόγοι

7

3.

Ιατροί γυναικολόγοι

6

4.

Ιατροί ορθοπεδικοί

5

5.

Ιατροί χειρουργοί

5

6.

Ιατροί παιδίατροι

5

7.

Ιατροί ωτορινολαρυγγολόγοι

1

8.

Ιατροί νευρολόγοι

1

9.

Οδοντίατροι

49

 

Σύνολο

179

 

Προσόν διορισμού του προσωπικού αυτού είναι πτυχίο ιατρικής ή οδοντιατρικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Για τους ιατρούς απαιτείται και άδεια αντίστοιχης ειδικότητας από αρμόδια ελληνική αρχή ή αρμόδιου φορέα των χωρών -μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.}

 

8. Στο άρθρο 19 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:

 

{4. Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, για τη θεώρηση των εντολών υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του και τον έλεγχο των σχετικών δαπανών, και τη μηχανογραφική υποστήριξη των υπηρεσιών αυτών μπορεί να προσλαμβάνει με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ιατρούς, οδοντιάτρους, φαρμακοποιούς και χειριστές Η/Υ με σύμβαση έργου.

 

5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου καθορίζεται ο αριθμός των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, που πραγματοποιούν προαιρετική πρακτική άσκηση σε υπηρεσίες του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, ανά έτος και ειδικότητα. Στους παραπάνω ασκούμενους καταβάλλεται αμοιβή, το ύψος της καθορίζεται με την ίδια απόφαση.}

 

9. Το άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 52/2001 καταργείται και το άρθρο 20 του ίδιου προεδρικού διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 20

 

Η κατανομή των θέσεων προσωπικού μεταξύ της κεντρικής υπηρεσίας και των περιφερειακών υπηρεσιών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου, καθώς και κατά οργανική μονάδα του γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.