Νόμος 3105/03 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου, Γενικού Διευθυντή


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης, έχει δε ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 

1.1. Εποπτεύει τη λειτουργία του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και λαμβάνει μέτρα για την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού.

 

1.2. Εφαρμόζει τη γενική εκπαιδευτική πολιτική που χαράζει το εποπτεύον Υπουργείο και προγραμματίζει την πορεία των σχετικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού.

 

1.3. Υποβάλλει προτάσεις ή και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σύνδεση των δράσεων του Οργανισμού με την παραγωγή, τη συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη, καθώς και για τη συνεργασία με ελληνικά ή ξένα εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και με επιστημονικούς ή κοινωνικούς φορείς.

 

1.4. Εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης την έκδοση κανονιστικών πράξεων που διέπουν τη λειτουργία του Οργανισμού.

 

1.5. Ψηφίζει το γενικό προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό κάθε οικονομικού έτους. Κατανέμει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού και εγκρίνει δαπάνες του Οργανισμού.

 

1.6. Λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την είσπραξη των πόρων του Οργανισμού και την εξασφάλιση των συμφερόντων του.

 

1.7. Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας, με τη συμμετοχή υπαλλήλων ή και εξωτερικών εμπειρογνωμόνων ή και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και εκπροσώπων συνδικαλιστικών ή επιστημονικών φορέων των κλάδων του τουριστικού τομέα για τη μελέτη, διερεύνηση ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εντάσσονται στους σκοπούς του. Σε όμοιες επιτροπές μπορεί να ανατίθεται η μελέτη ίδρυσης νέων ειδικοτήτων, εξειδικεύσεων, τμημάτων επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, η μελέτη νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή αναμόρφωση των υπαρχόντων. Η αξιολόγηση και η επιλογή βιβλίων και λοιπών εκπαιδευτικών βοηθημάτων, η μελέτη εσωτερικών κανονισμών, καθώς και κάθε άλλη μελέτη που αφορά την εκπαιδευτική διαδικασία ή την οργάνωση της λειτουργίας των πάσης φύσεως μονάδων και τμημάτων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Οργανισμού. Επίσης μπορεί να αναθέτει τη μελέτη βελτίωσης των διοικητικών λειτουργιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οργανισμού ή μελέτη πληροφοριακών συστημάτων για την υποστήριξη του διοικητικού έργου. Επίσης μπορεί να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές, επιτροπές επιλογής μαθητών και καταρτιζομένων, καθώς και επιτροπές αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής έργων μελετών κ.λ.π.

 

1.8. Ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

1.9. Τοποθετεί τους Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης .

 

1.10. Τοποθετεί τους προϊσταμένους των τμημάτων των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Σχολών Ξεναγών.

 

1.11. Επιλέγει και τοποθετεί τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τους Υποδιευθυντές κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22.

 

1.12. Επιλέγει και τοποθετεί τους εκπαιδευτικούς που προΐστανται στις μονάδες Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

 

1.13. Αποφασίζει για την αγορά και εκποίηση ακινήτων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης. Αποφασίζει για την παραχώρηση των ακινήτων του κατά χρήση σε άλλους φορείς και για την ανέγερση νέων ακινήτων. Αποφασίζει επίσης για την επισκευή και συντήρηση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων και γενικότερα για την αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισμού.

 

1.14. Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών, μισθώσεων, μελετών και την εκτέλεση έργων, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.

 

1.15. Αποφασίζει για τα θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Υπουργό Ανάπτυξης.

 

1.16. Εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή μετατροπή των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

1.17. Αποφασίζει για τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διεθνούς εθνικού ή τοπικού χαρακτήρα για θέματα τουριστικής εκπαίδευσης και τουρισμού γενικότερα και εκδηλώσεων για την προβολή του έργου του Οργανισμού και της ποιότητας της παρεχόμενης από αυτόν εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

Καθώς και για κάθε ενέργεια δημοσιότητας, προβολής και διαφήμισης του έργου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

1.18. Αποφασίζει για την επιμόρφωση του διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού και συνεργάζεται με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλους φορείς για το σκοπό αυτόν.

 

1.19. Αποφασίζει για τη συγγραφή ή την προμήθεια σημειώσεων, βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών μέσων.

 

1.20. Αποφασίζει για την πραγματοποίηση συνεδρίων, εκδόσεων προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με φορείς του εξωτερικού ή εσωτερικού, την ανταλλαγή μαθητών, σπουδαστών και καταρτιζομένων, καθώς και διοικητικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού με σχολές μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, όπως και κάθε άλλη συνεργασία για την επίτευξη των σκοπών του.

 

1.21. Εισηγείται στον Υπουργό Ανάπτυξης για την ίδρυση γραφείων διασύνδεσης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με σκοπό τη σύνδεση των αποφοίτων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την αγορά εργασίας και υποβάλλει σχέδια κανονιστικών πράξεων για την οργάνωση και λειτουργία τους.

 

1.22. Εισηγείται για την ίδρυση και λειτουργία τμημάτων εξειδίκευσης ή επιμόρφωσης των αποφοίτων των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων, καθώς και ανέργων και εργαζομένων.

 

1.23. Με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει στον Πρόεδρό του, για ορισμένο χρόνο που μπορεί να ανανεώνεται, την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του ή να αναθέτει καθήκοντα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με την καταβολή πρόσθετης αμοιβής, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

1.24. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει και μετά από έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης, να συμμετέχει σε εταιρικά σχήματα με άλλους δημόσιους φορείς ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου ή με συνδικαλιστικούς φορείς του τουριστικού τομέα με σκοπό την ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Οργανισμού στα πλαίσια των σκοπών του.

 

1.25. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ακόμη όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος ειδικά στον Πρόεδρο ή τον Γενικό Διευθυντή.

 

1.26. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και στη Βουλή στο τέλος κάθε έτους έκθεση πεπραγμένων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) και την παράγραφο 2 του άρθρου 38 του νόμου 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α/2006)

 

2. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Οργανισμό δικαστικώς και εξωδίκως και έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 

2.1. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και επιβλέπει για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

 

2.2. Μπορεί να παρίσταται και να προεδρεύει χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των σχολών ή των επιτροπών του Οργανισμού.

 

2.3. Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα που άπτονται της γενικότερης τουριστικής πολιτικής, του ρόλου και των στρατηγικών στόχων του Οργανισμού και τον εκπροσωπεί στο εσωτερικό ή εξωτερικό για τα ανωτέρω θέματα.

 

2.4. Υποβάλλει κάθε χρόνο στο Διοικητικό Συμβούλιο έκθεση πεπραγμένων για το έργο του Οργανισμού.

 

2.5. Αποφασίζει για τις μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού.

 

2.6. Μπορεί να παραπέμπει στο Διοικητικό Συμβούλιο θέματα αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης.

 

2.7. Συγκαλεί το εκλεκτορικό σώμα των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 11 του παρόντος.

 

2.8. Αποφασίζει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για κάθε δαπάνη και για τη χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού που καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

2.9. Αποφασίζει σχετικά με την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού ή τη διάθεσή του σε ιδρύματα ή φορείς του Δημοσίου ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγματοποίησής τους.

 

2.10. Μεριμνά για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων του Οργανισμού.

 

2.11. Αποφασίζει για την άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ή και την παραίτηση από αυτά, παρέχοντας δικαστική πληρεξουσιότητα σε Νομικό Σύμβουλο του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή σε άλλους δικηγόρους.

 

2.12. Με απόφαση του Προέδρου, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται στον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορισμένες από τις αρμοδιότητές του.

 

2.13. Ο Πρόεδρος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

3. Ο Γενικός Διευθυντής είναι ο ανώτερος διοικητικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Οργανισμού και προΐσταται όλων των διοικητικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών του, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποδοτική τους λειτουργία. Πλέον αυτών ο Γενικός Διευθυντής έχει όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το νόμο 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α/1999), όπως και αυτές που θα ανατεθούν με τις υπουργικές αποφάσεις και προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού. Ο Γενικός Διευθυντής μπορεί με απόφασή του, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εκχωρεί ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα.

 

Ο Γενικός Διευθυντής αναπληρώνεται στα καθήκοντα του από Διευθυντή κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης είτε της Κεντρικής Υπηρεσίας είτε Ανώτερης Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων είτε εκπαιδευτηρίου, που ορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του νόμου 3766/2009 (ΦΕΚ 102/Α/2009).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.