Νόμος 3147/03 - Άρθρο 24

Άρθρο 24: Χρηματικά διαθέσιμα Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών και τροποποίηση διατάξεων του νόμου 1409/1983 (ΦΕΚ 199/Α/1983)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το υπόλοιπο του Λογαριασμού με αριθμό 250989/1 με δικαιούχο τον οργανισμό Πιστοποίησης Λογαριασμών που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος μεταφέρεται ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

 

2. Το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 1409/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Άρθρο 3

 

1. Με τη διαδικασία της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 131/1974 (ΦΕΚ 320/Α/1974), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται στη γεωργία γενικά από γεγονότα ανώτερης βίας ή άλλα έκτακτα περιστατικά που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον Ελληνικές Γεωργικές Ασφαλίσεις. Επίσης επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων για την ύδρευση, τη χειροτεχνία, τον αγροτικό τουρισμό, την προαγωγή της γεωργικής, κτηνοτροφικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, καθώς και για άλλες δραστηριότητες που ασκούνται στα πλαίσια του γεωργικού γενικά τομέα (Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) και αναφέρονται σε κανονισμούς, οδηγίες και άλλες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

2. Οι οικονομικές ενισχύσεις του παρόντος άρθρου καταβάλλονται στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, τα αρμόδια όργανα και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.