Νόμος 3147/03 - Άρθρο 7

Άρθρο 7: Διαδικασία διανομής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα τελευταία τρία εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1189/1972 (ΦΕΚ 99/Α/1972) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{Ο φάκελος της εργασίας, μετά την τεχνική επεξεργασία των στοιχείων και το διοικητικό έλεγχο, υποβάλλεται με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας γεωργίας στο Νομάρχη, ο οποίος με απόφασή του κυρώνει την οριστική διανομή υπογράφοντας και τους σχετικούς πίνακες και διαγράμματα. Ο Νομάρχης πριν από την κύρωση μπορεί να αναπέμψει στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών περιπτώσεις τεχνικών σφαλμάτων ή παραλείψεων που έχουν επισημανθεί. Η Επιτροπή οφείλει να αποφανθεί μέσα σε προθεσμία δύο μηνών.}

 

2. Μετά την κύρωση της οριστικής διανομής αγροκτημάτων και συνοικισμών κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτής, η οποία επέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας, καταχωρείται στα κυρωμένα στοιχεία της διανομής με απόφαση του Νομάρχη μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας γεωργίας. Η απόφαση κοινοποιείται στην αρμόδια περιφερειακή μονάδα της τοπογραφικής υπηρεσίας και στο Τμήμα Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Τοπογραφικής Υπηρεσίας του Υπουργείου γεωργίας για την ενημέρωση του τηρούμενου κτηματολογικού αρχείου. Όπου η μεταβολή αφορά και αλλαγή ορίων τεμαχίων του κυρωμένου διαγράμματος διανομής, πρέπει η σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας γεωργίας να συνοδεύεται από ειδικό διάγραμμα μεταβολής της αρμόδιας Τοπογραφικής Υπηρεσίας, στο οποίο απεικονίζεται το παλαιό και το νέο καθεστώς.

 

3. Για την αρτιότερη εκμετάλλευση των κληροτεμαχίων και την επικοινωνία μεταξύ τους επιτρέπεται, με πράξη της Επιτροπής Οριστικών Διανομών, οι δρόμοι που απεικονίζονται στα στοιχεία της οριστικής διανομής των κτημάτων της αγροτικής νομοθεσίας να μεταβάλλουν θέσεις ή να δημιουργούνται νέοι με συμφωνία των θιγόμενων κληρούχων που καταρτίζεται ενώπιον συμβολαιογράφου. Εφόσον οι δρόμοι αυτοί έχουν μεταβιβαστεί σε δήμους ή κοινότητες, απαιτείται και η συμφωνία των νομικών αυτών προσώπων. Η απόφαση της Επιτροπής Οριστικών Διανομών οριστικοποιείται κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1189/1972. Η πράξη σημείωσης της μεταβολής, που εκδίδεται από το Νομάρχη, επέχει θέση κυρωτική της απόφασης της Επιτροπής Οριστικών Διανομών από τη δημοσίευση της οποίας είναι δυνατή η έκδοση των νέων τίτλων κυριότητας για τους ενδιαφερόμενους κληρούχους. Με απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων επιτρέπεται η κατάργηση των δρόμων της οριστικής διανομής και η παραχώρησή τους στους όμορους κληρούχους ή διαδόχους αυτών, εφόσον κατόπιν αυτοψίας, που διενεργείται από τα μέλη αυτής, διαπιστωθεί ότι αυτοί έπαψαν να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο αφέθηκαν. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το οφειλόμενο από τους παραχωρησιούχους τίμημα, το οποίο είναι ίσο με την αγοραία αξία της έκτασης και αποτελεί έσοδο του Δημοσίου. Η απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων αποτελεί τίτλο, ο οποίος μεταγράφεται μόνο μετά την καταβολή του τιμήματος. Η μεταβολή της θέσης, η κατάργηση ή δημιουργία νέων δρόμων της οριστικής διανομής της παραγράφου αυτής δεν επιτρέπεται σε διανομές για οικιστική χρήση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/2012).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.