Νόμος 3232/04 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ρυθμίσεις ασφαλισμένων ταμείων τύπου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, στο Ταμείο Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, στο Ταμείο Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών, στο Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, στο Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης και σε όλους τους κλάδους ασφάλισής τους, που υπήχθησαν στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31-12-1992, θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας τους.

 

Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης για τους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν αυτόν από 01-01-2011 αυξάνεται κατά ένα έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης.

 

Το όριο ηλικίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο αυξάνεται σταδιακά από 01-01-2012 κατά ένα έτος κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας.

 

Καταστατικές διατάξεις των φορέων αυτών ή γενικές διατάξεις, που προβλέπουν τη συνταξιοδότηση με 35 έτη ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας ή με όριο ηλικίας ευνοϊκότερο του θεσπιζόμενου ή με ειδικούς περιορισμούς ως προς το χρόνο ασφάλισης που λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, εξακολουθούν να ισχύουν.

 

Για τους ασφαλισμένους του πρώτου εδαφίου, που υπήχθησαν στην ασφάλιση, από 01-01-1983 μέχρι 31-12-1992, το προβλεπόμενο όριο ηλικίας αυξάνεται από 01-01-2013 κατά 6 μήνες κάθε έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 143 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), με την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010), με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α/2010).

 

2. Όπου από τις ισχύουσες γενικές ή ειδικές διατάξεις, προβλέπεται συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με μειωμένο όριο ηλικίας των μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένων στους φορείς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το ποσοστό μείωσης για τις χορηγούμενες από 01-01-2003 και εφεξής συντάξεις διαμορφώνεται σε 1/267 για κάθε μήνα που λείπει από το κατά περίπτωση απαιτούμενο πλήρες όριο ηλικίας συνταξιοδότησης και μέχρι 60 μήνες κατά περίπτωση.

 

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, περί καταβολής μειωμένης σύνταξης, δεν έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων των φορέων αυτών, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992).

 

3. α. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3)α, 5 και 6 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3029/2002 εφαρμόζονται ανάλογα στους μετά την 01-01-1993 ασφαλισμένους των φορέων της παραγράφου 1.

 

β. Το κατώτατο ποσό της χορηγούμενης από τους φορείς αυτούς μηνιαίας σύνταξης γήρατος, αναπηρίας και εργατικού ατυχήματος στους από 01-01-1993 ασφαλισμένους τους, ορίζεται ίσο με το 70% του κατώτατου μισθού εγγάμου με πλήρη απασχόληση, όπως ο μισθός αυτός καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του έτους 2002.

 

Το παραπάνω ποσό από την 01-01-2003 και εφεξής αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, σύμφωνα με την εκάστοτε καθοριζόμενη γενική εισοδηματική πολιτική.

 

γ. Το κατώτατο όριο που προβλέπεται από τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε κάθε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη μειωμένη.

 

4. Συντάξεις που έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της δεύτερης και τρίτης περίπτωσης της προηγούμενης παραγράφου και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 3029/2002. Η αναπροσαρμογή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

5. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του νόμου [Ν] 2084/1992 προστίθεται διάταξη ως εξής:

 

{Για τον υπολογισμό της σύνταξης των αυτοαπασχολουμένων που υπάγονται στην ασφάλιση των φορέων κύριας ασφάλισης του εδαφίου α' της παραγράφου 5 του άρθρου 48 του παρόντος και σε όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισής τους, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη οι καθοριζόμενες από τις καταστατικές διατάξεις του κάθε Ταμείου ή κλάδου, όπως ισχύουν κάθε φορά, για τους μέχρι 31-12-1992 ασφαλισμένους τους.}

 

6. α. Οι δημοσιογράφοι συντάκτες, που απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην περιφέρεια των Ενώσεων Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων και Μακεδονίας Θράκης, (εκτός νομού Θεσσαλονίκης), ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ), ανεξάρτητα αν είναι μέλη των οικείων Ενώσεων.

 

β. Οι δημοσιογράφοι μέλη των Ενώσεων Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, Μακεδονίας Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας και Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων οι οποίοι απασχολούνται κατά κύριο επάγγελμα με σχέση εξαρτημένης εργασίας με μισθό στο Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανάσιου Βασιλείου Μπότση ασφαλίζονται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

γ. Στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης δύναται να υπάγονται και οι απασχολούμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά κύριο επάγγελμα ως συντάκτες και υπάλληλοι διοίκησης και διαχείρισης, σε εφημερίδες, οι οποίες εκδίδονται μία τουλάχιστον φορά την εβδομάδα στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον για την προηγούμενη απασχόληση τους υπάγονταν στην ασφάλιση του Ταμείου και έχουν πραγματοποιήσει 2 έτη ασφάλισης σε αυτό και εφόσον υποβάλουν αίτηση, οι μεν ήδη απασχολούμενοι στις αναφερόμενες εφημερίδες εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι δε εφεξής προσλαμβανόμενοι εντός τριών μηνών από την πρόσληψη τους στα εν λόγω έντυπα.

 

Ο χρόνος ασφάλισης, των αναφερόμενων στην περίπτωση αυτή προσώπων, που διανύθηκε με την ίδια ιδιότητα και για τη συγκεκριμένη απασχόληση, μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης τόσο για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης όσο και για τον υπολογισμό των παροχών που χορηγεί το Ταμείο.

 

Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις μεταξύ των ασφαλιστικών οργανισμών για το χρόνο αυτόν διακανονίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί απόδοσης των οφειλόμενων ποσών.

 

Για την ασφάλιση των εργαζομένων της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης εργοδοτική εισφορά 7,5% για τον κλάδο σύνταξης και 2% για τον κλάδο ανεργίας και εισφορά ασφαλισμένου 8,5% για τον κλάδο σύνταξης.

 

Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται στο σύνολο των αποδοχών που λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από τη συγκεκριμένη απασχόλησή τους και σε καμιά περίπτωση σε αποδοχές κατώτερες αυτών που προβλέπονται κάθε φορά, για τους αναφερόμενους στην περίπτωση α', από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που υπογράφονται μεταξύ των οικείων Ενώσεων Συντακτών και των Ενώσεων Ιδιοκτητών των οποίων είναι μέλη οι ημερήσιες εφημερίδες στις οποίες απασχολούνται ούτε από το τριακονταπλάσιο του 1/25 του κατώτατου μισθού εγγάμου υπαλλήλου, όπως ο μισθός αυτός καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, για τους αναφερόμενους στην περίπτωση β' από την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφεται μεταξύ Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και για τους αναφερόμενους στην περίπτωση γ', από τις αντίστοιχες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του συντακτικού και υπαλληλικού προσωπικού των ημερήσιων εφημερίδων των Αθηνών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 39 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

7. Η προθεσμία που προβλέπεται από το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 11 του νόμου 3050/2002 παρατείνεται για 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

Το δικαίωμα της αναγνώρισης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, παρέχεται και σε όσους υπήχθησαν στην ασφάλιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μετά την 01-01-1993, εφόσον έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31-12-1992 και έχουν απασχοληθεί σε εργοδότες των οποίων το προσωπικό της ειδικότητάς τους ασφαλιζόταν στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα της απασχόλησης που αναγνωρίζεται.

 

8. Δικηγόροι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης μπορούν να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο αυτό το χρόνο κατά τον οποίο παρείχαν τις καθαρά νομικές υπηρεσίες τους σε εργοδότες των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 284/1974 (ΦΕΚ 101/Α/1974) εφόσον, για την απασχόληση αυτή δεν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση άλλου, πλην του Ταμείου Νομικών, φορέα κύριας ασφάλισης και υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

 

Η εξαγορά του αναγνωριζόμενου χρόνου γίνεται με την καταβολή εισφοράς 8,5% για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα που υπολογίζεται επί των κατωτάτων ορίων πάγιας περιοδικής αμοιβής, τα οποία καθορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 92Α του Κώδικα περί Δικηγόρων, αναλόγως του δικαστηρίου στο οποίο είναι διορισμένος ο αιτών και ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

 

Το ποσό που προκύπτει βάσει του ανωτέρου υπολογισμού καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο είτε εφάπαξ, μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης, είτε σε δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 60. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται της κοινοποίησης της απόφασης, κάθε δε επόμενη δόση μέχρι το τέλος του μήνα στον οποίο αναφέρεται. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης δόσης, το ποσό της επιβαρύνεται με τα κάθε φορά προβλεπόμενα για τις καθυστερούμενες εισφορές πρόσθετα τέλη.

 

Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται στον ασφαλισμένο μετά την εξόφληση των οφειλόμενων από τον ασφαλισμένο εισφορών που προκύπτουν από την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

 

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 248/1967 (ΦΕΚ 243/Α/1967) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Ως μη ημερήσια εφημερίδα ή περιοδικό, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται κάθε έντυπο που εκδίδεται με οποιαδήποτε μορφή ή εμφάνιση μέχρι και τρεις φορές τουλάχιστον ετησίως. Η προϋπόθεση της εν λόγω περιοδικότητας έκδοσης θεωρείται ότι υφίσταται και στην περίπτωση έκδοσης εντύπου από την ίδια επιχείρηση, με ταυτόσημο περιεχόμενο αλλά με διαφορετικό ή διαφοροποιημένο τίτλο.}

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται μετά γνώμη των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και του Ταμείου Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης εφάπαξ ποσού στις συντάξεις των μέχρι 31-12-2001 συνταξιοδοτηθέντων από τα ανωτέρω Ταμεία, εφημεριδοπωλών και υπαλλήλων πρακτορείων.

 

11. Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8)α του άρθρου 12 του καταστατικού του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (ΕΔΟΕΑΠ) εξακολουθούν να ισχύουν.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.