Νόμος 3232/04 - Άρθρο 20

Άρθρο 20: Επικουρικά ταμεία - Ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ασφαλισμένοι επικουρικών ταμείων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνταξιοδοτούμενοι από το φορέα κύριας ασφάλισης λόγω συμπληρώσεως των προϋποθέσεων του πρώτου ή του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως τροποποιημένα ισχύουν, ή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου [Ν] 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α/2002) ή των προϋποθέσεων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ταμείο Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, Ταμείο Ασφαλίσεως Εμπόρων, Ταμείο Συντάξεως Αυτοκινητιστών) με τον αυτό συνολικό χρόνο ασφάλισης, συνταξιοδοτούνται και από το φορέα επικουρικής ασφάλισής τους, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ημέρες ασφάλισης.

 

Στην περίπτωση συμπλήρωσης στο φορέα κύριας ασφάλισης των προϋποθέσεων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 825/1978 (ΦΕΚ 189/Α/1978), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 32 του νόμου 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α/2000) και ισχύει, για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο φορέα επικουρικής ασφάλισης με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής, καταβάλλεται από τους ασφαλισμένους μηνιαία εισφορά 2% για 4.500 ημέρες ασφάλισης ή για όσες ημέρες εξ αυτών δεν έχει καταβληθεί.

 

Η εξαγορά γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο ποσοστού εισφοράς 2% επί του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά το μήνα υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση του προκύπτοντος ποσού γίνεται εφάπαξ με έκπτωση 15% ή σε 60 μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε 40 μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τη σύνταξη.

 

Δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ανωτέρω εισφοράς οι ασφαλισμένοι φορέων επικουρικής ασφάλισης που από καταστατικές τους διατάξεις προβλεπόταν η συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Εάν ο εξαγοραζόμενος χρόνος έχει διανυθεί σε διαδοχικούς ασφαλιστικούς φορείς και εφόσον δεν έχει καταβληθεί η ανωτέρω εισφορά, η εξαγορά του γίνεται στους αντίστοιχους φορείς.

 

Το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ο ασφαλισμένος από το φορέα επικουρικής ασφάλισης κατ' εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής καταβάλλεται μειωμένο κατά ποσοστό 3% για κάθε έτος που λείπει από το επόμενο της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έτος μέχρι και το έτος στο οποίο συμπληρώνει το όριο ηλικίας για την απονομή πλήρους σύνταξης, όπως αυτό ορίζεται κατά περίπτωση ανάλογα με το χρόνο ασφάλισής του.

 

Δικαίωμα συνταξιοδότησης από το φορέα επικουρικής ασφάλισης με τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής έχουν και τα πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το φορέα κύριας ασφάλισης με τις ανωτέρω διατάξεις.

 

2. Ασφαλισμένοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, που συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, συνταξιοδοτούνται και από τους φορείς επικουρικής ασφάλισης με τις ίδιες προϋποθέσεις. Η συνταξιοδότηση πραγματοποιείται μετά από εξαγορά του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα που απαιτούνται κάθε φορά για τη συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις αυτές. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις του άρθρου 32 του νόμου 2874/2000 και εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί στο φορέα επικουρικής ασφάλισης 10.500 ημέρες ασφάλισης, η συνταξιοδότηση πραγματοποιείται με εξαγορά 4.500 ημερών ασφάλισης.

 

Η εξαγορά γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο ποσοστού εισφοράς 2% επί των αποδοχών του κατά το μήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερες του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η εξόφληση του προκύπτοντος ποσού γίνεται εφάπαξ με έκπτωση 15% ή σε 60 μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης καταβάλλεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε 40 μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τη σύνταξη. Δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ανωτέρω εισφοράς οι ασφαλισμένοι φορέων επικουρικής ασφάλισης που από καταστατικές τους διατάξεις προβλεπόταν η συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Εάν ο εξαγοραζόμενος χρόνος έχει διανυθεί σε διαδοχικούς ασφαλιστικούς φορείς και εφόσον δεν έχει καταβληθεί η ανωτέρω εισφορά, η εξαγορά του γίνεται στους αντίστοιχους φορείς. Ασφαλισμένοι του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας (ΤΕΑΗΕ), οι οποίοι δικαιούνται σύνταξης από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 997/1979 (ΦΕΚ 287/Α/1979), όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει με το άρθρο 10 του νόμου [Ν] 1654/1986 (ΦΕΚ 177/Α/1986), και του άρθρου 90 του νόμου 2676/1999, δικαιούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις σύνταξης και από το ταμείο. Για τη συνταξιοδότηση των προσώπων αυτών καταβάλλεται εισφορά 3% επί των αποδοχών τους κατά το μήνα υποβολής της αίτησης, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερες του εικοσιπενταπλάσιου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Η εξαγορά γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των πέμπτου και έκτου εδαφίων της παραγράφου αυτής.

 

3. Ασφαλισμένοι επικουρικών ταμείων που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή συνταξιοδοτούνται με καθεστώς κύριας ασφάλισης ίδιο ή εξομοιούμενο με αυτό του Δημοσίου βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε προϋπηρεσία τους που συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της στρατιωτικής υπηρεσίας, εφόσον για το χρόνο αυτόν ο ασφαλισμένος δεν είχε άλλη επικουρική ασφάλιση με εξαίρεση το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Η αναγνώριση γίνεται με απόφαση του Ταμείου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

Για την εξαγορά κάθε μήνα αναγνωριζόμενης υπηρεσίας καταβάλλεται στον επικουρικό φορέα ποσοστό εισφοράς 6% επί των αποδοχών που υπόκεινται σε τακτικές μηνιαίες ασφαλιστικές κρατήσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

 

Η εξόφληση του παραπάνω ποσού εξαγοράς γίνεται εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση ποσοστού 10% ή με δόσεις ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών.

 

Σε περίπτωση συνταξιοδότησης πριν την εξόφληση του προκύπτοντος ποσού, το υπόλοιπο της οφειλής καταβάλλεται εφάπαξ, άλλως ο χρόνος που αντιστοιχεί σε αυτό δεν υπολογίζεται.

 

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους ασφαλισμένους του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος που ασφαλίζονται επικουρικά στον Ειδικό Λογαριασμό Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΛΕΑ) και το κλάδο Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Διατάξεις φορέων επικουρικής ασφάλισης που προβλέπουν μικρότερα ποσοστά εξαγοράς εξακολουθούν να ισχύουν.

 

4. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για τους ήδη εξελθόντες από την υπηρεσία, εφόσον αυτοί δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής σύνταξης, καθώς και για τους δικαιοδόχους αυτών. Ως αποδοχές για την εξαγορά της αναγνωριζόμενης προϋπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία, όπως θα ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.