Νόμος 3232/04 - Άρθρο 30

Άρθρο 30: Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του νόμου 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α/2006).

 

1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών το οποίο ιδρύθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 390/1969 (ΦΕΚ 383/Α/1969), μεταφέρεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, υπηρεσιών και προσωπικού και ως αυτοτελές Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την εποπτεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που διορίζεται από τον Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος με τριετή θητεία. Το ένα εκ των μελών υποδεικνύεται από το σύλλογο εργαζομένων στο Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών αυτό διοικείται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών συνεχίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και με την καταβολή του ανάλογου τιμήματος. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών εισπράττει από τους φορείς αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 390/1969 (ΦΕΚ 383/Α/1969). Τα έσοδα θα είναι έσοδα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών. Οι δαπάνες για τη λειτουργία του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών, η μισθοδοσία και η ασφαλιστική κάλυψη του προσωπικού θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

2. α. Το προσωπικό του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών εξακολουθεί να διέπεται από το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό και μισθολογικό καθεστώς που είχε πριν την υπαγωγή του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών στην εποπτεία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

β. Αυξήσεις που χορηγούνται στους μισθούς του προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών, χορηγούνται σε ποσοστό 100% και στο προσωπικό του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών, για

το οποίο εξακολουθεί να ισχύει το μισθολόγιό του.

 

γ. Οι παραπάνω δικαιούνται σύνταξης και από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών εφόσον με το χρόνο πραγματικής ασφάλισής τους στο Ταμείο αυτό συμπληρώνουν τις απαιτούμενες από τη νομοθεσία του χρονικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

 

δ. Στους κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 120 του Κανονισμού του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών απολυόμενους ή αποχωρούντες υπαλλήλους του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για χορήγηση σύνταξης καταβάλλεται αποζημίωση κατά τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2112/1920, όπως ισχύει σήμερα για τους συνταξιοδοτούμενους. Οι διατάξεις του αναγκαστικού νόμου [Ν] 173/1967 (ΦΕΚ 189/Α/1967) δεν έχουν εφαρμογή.

 

ε. Υπάλληλοι του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών, με τις θέσεις που κατέχουν και με την ίδια εργασιακή σχέση μπορούν να μεταφέρονται ή να αποσπώνται στο Δημόσιο και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του οικείου Υπουργού, μόνο μετά από αίτησή τους.

 

3. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών καθίσταται καθολικός διάδοχος όλης της κινητής (υλικής και άυλης) και ακίνητης περιουσίας του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 

Για τη μεταβίβαση της κυριότητας ακίνητης περιουσίας του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδίδει διαπιστωτική πράξη, η οποία μεταγράφεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου ή στα κτηματικά βιβλία.

 

Εκκρεμείς δίκες με διάδικο το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών συνεχίζονται από το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

4. Το Εθνικό Γενικό Μητρώο όλων των Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων της χώρας, καθώς και το Εθνικό Γενικό Μητρώο Εργοδοτών, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του νόμου [Ν] 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α/1992) όπως ισχύει σήμερα, τηρείται εφεξής μηχανογραφικά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Όλη η σχετική τεχνική υποδομή (εξοπλισμός, υλικό, λογισμικό και δίκτυο) των προαναφερόμενων Εθνικών Μητρώων που έχει αναπτυχθεί, κάθε οικονομική υποχρέωση ή απαίτηση από το έργο του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων Εργοδοτών Συνταξιούχων, καθώς και κάθε δικαίωμα ή υποχρέωση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων έναντι της Κοινωνίας της Πληροφορίας ανώνυμη εταιρεία, που αφορούν έργα σχετικά με τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργοδοτών Συνταξιούχων, περιέρχονται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, το οποίο αποτελεί καθολικό διάδοχο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε σχέση με το έργο του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων Εργοδοτών Συνταξιούχων και εφεξής είναι αρμόδιο για την τήρηση των προαναφερόμενων Εθνικών Γενικών Μητρώων.

 

Η διοίκηση του έργου, ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών, η χορήγηση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κάρτας Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και ο καθορισμός διαδικασιών, προτεραιοτήτων και τρόπου επεξεργασίας, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του Πληροφοριακού Συστήματος του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης - Εθνικού Μητρώου Ασφαλισμένων Εργοδοτών Συνταξιούχων περιέρχονται στην αρμοδιότητα του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών.

 

Φορέας επεξεργασίας των στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 39 του νόμου 2676/1999 ορίζεται το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών (ΚΗΥΚΥ), στο οποίο ανατίθεται και η ανάπτυξη και λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος των Εθνικών Γενικών Μητρώων Ασφαλισμένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών. Κάθε αντίθετη σχετική διάταξη καταργείται.

 

5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία εκδίδεται εντός έξι μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, ρυθμίζεται κάθε θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή του παρόντος και ειδικότερα ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους αναλαμβάνει το Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Κοινωνικών Υπηρεσιών την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 390/1969.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.