Νόμος 3329/05 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Οργάνωση και Στελέχωση της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας συγκροτείται από τις ακόλουθες Διευθύνσεις και Γραφεία:

 

Α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Το Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,

β) Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας,

γ) Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης.

 

Β. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης,

β) Τμήμα Προμηθειών.

 

Γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων,

β) Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών,

γ) Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων.

 

Δ. Διεύθυνση Πληροφορικής, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:

 

α) Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής,

β) Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής.

 

Ε. Το Γραφείο Διοικητή

 

ΣΤ. Το Νομικό Γραφείο

 

Ζ. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

 

Η. Σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας συνιστάται Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που συνεστήθησαν στις έδρες των απορροφηθεισών Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, θα λειτουργήσουν με μέριμνα των οικείων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών, που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007), με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014).

 

2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει αρμοδιότητα ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη του δικτύου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και η κατάρτιση στρατηγικού σχεδίου δράσης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, για το σχεδιασμό των πολιτικών παροχής υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία κατανέμεται στα τρία τμήματα της, ως εξής:

 

α) Το Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταγράφει και αναλύει τα επιδημιολογικά, κοινωνιολογικά και περιβαλλοντικά στοιχεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για τη χάραξη της πολιτικής υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στην Περιφέρεια και με βάση τα στοιχεία αυτά, εκπονεί και επικαιροποιεί το Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Το Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι αρμόδιο για την εποπτεία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την τομεοποίηση, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου δράσης του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου της οικείας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

β) Το Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας υποστηρίζει τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να ενταχθούν σε διαδικασίες πιστοποίησης και διαπίστευσης.

 

Έργο του Τμήματος αποτελούν η συλλογή και επεξεργασία όλων των εκθέσεων και αναφορών για τις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η τελική αξιολόγηση των Μονάδων αυτών συνοδευόμενη από προτάσεις για τη βελτίωσή τους. Η αξιολόγηση βασίζεται σε πρωτόκολλα και δελτία βέλτιστης πρακτικής που δημοσιεύονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και αφορούν σε κριτήρια ποιότητας, αποτελεσματικότητας, επίτευξης στόχων και ασφάλειας των παρεχομένων υπηρεσιών στις Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου.

 

γ) Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης:

 

1) Διαχειρίζεται κονδύλια ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που προέρχονται από χρηματοδότηση αντίστοιχων επιστημονικών προτάσεων εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας. Η διαχείριση αυτή γίνεται μέσω Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης. Η σύσταση, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργάνων διοίκησης, ελέγχου και διαχείρισης και η ρύθμιση του τρόπου ανάληψης, διαχείρισης και διάθεσης των κονδυλίων και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για τη λειτουργία του Λογαριασμού γίνεται με Απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών. Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού πραγματοποιείται από τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του λογαριασμού τα οποία είναι:

 

α) τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από τον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, έναν Διευθυντή της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας ή ενός από τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Περιφέρειας, που ορίζεται από τον Διοικητή της Περιφέρειας και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης και

 

β) η Γραμματεία του λογαριασμού.

 

2) Προκηρύσσει και χρηματοδοτεί από τα αποθεματικά του Ειδικού Λογαριασμού ερευνητικά, αναπτυξιακά ή εκπαιδευτικά προγράμματα, που είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό.

 

3) Μεριμνά για την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών προγραμμάτων και ευρεσιτεχνιών, όπως αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του νόμου 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α/2014), με την παράγραφο 1 του άρθρου 37 του νόμου 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/2014).

 

3. Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης είναι αρμόδια για την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και των εποπτευόμενων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η αρμοδιότητα αυτή κατανέμεται στα τμήματα της ως ακολούθως:

 

α) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης:

 

1) Συντάσσει τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό, Ισολογισμό της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και έχει όλες τις αρμοδιότητες οικονομικής υποστήριξης των Διευθύνσεων της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και ειδικότερα: Μεριμνά για την εκκαθάριση και την καταβολή των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και διενεργεί τις πάσης φύσεως πληρωμές, τηρεί τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία, στοιχεία και λογαριασμούς και μεριμνά για την εκκαθάριση και καταβολή των λειτουργικών και λοιπών δαπανών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

2) Παρακολουθεί και παρεμβαίνει στη σύνταξη των προϋπολογισμών και των τροποποιήσεων αυτών των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας και μεριμνά για τον έλεγχο της εκτέλεσης των ανωτέρω προϋπολογισμών σε μηνιαία και ετήσια βάση.

 

3) Ελέγχει τους Απολογισμούς και Ισολογισμούς των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

4) Αξιολογεί τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

5) Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος και της αναλυτικής λογιστικής από τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

β) Το Τμήμα Προμηθειών συγκεντρώνει τα Ενιαία Προγράμματα Προμηθειών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και τις τροποποιήσεις τους, και τα αξιολογεί, ελέγχει, εγκρίνει και ενοποιεί. Το ενοποιημένο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών υποβάλλεται ακολούθως στο Υπουργείο Ανάπτυξης, κοινοποιούμενο στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Επίσης μπορεί να διενεργεί διαγωνισμούς κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

4. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι αρμόδια για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία κατανέμεται στα τμήματα ως ακολούθως:

 

α) Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων είναι αρμόδιο για:

 

1) το σχεδιασμό για την κάλυψη των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό που έχουν οι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας,

 

2) τη μέριμνα για τις διαθέσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις και εν γένει μετακινήσεις του αναγκαίου προσωπικού προς κάλυψη δημιουργούμενων αναγκών, ανάμεσα στους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Υγειονομικής Περιφέρειας,

 

3) την παρακολούθηση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

β) Το Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τη συμμετοχή του προσωπικού της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε αυτές.

 

γ) Το Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων μεριμνά για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας.

 

5. Η Διεύθυνση Πληροφορικής είναι αρμόδια για την υποστήριξη της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής.

 

6. Το Γραφείο Διοικητή είναι αρμόδιο για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητή και των Υποδιοικητών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007).

 

7. Το Νομικό Γραφείο είναι αρμόδιο για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη της.

 

8. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας είναι αρμόδιο για τις δημόσιες σχέσεις της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και ειδικότερα για τη σύνταξη και έκδοση ημερήσιου δελτίου τύπου, την ενημέρωση της Διοίκησης και των υπηρεσιών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας επί των δημοσιευμάτων του τύπου που αφορούν τη δραστηριότητα της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας και των εποπτευόμενων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και για τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, συνεντεύξεων και λοιπών εκδηλώσεων.

 

9. Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης λειτουργεί ως αυτοτελές τμήμα, υπαγόμενο απευθείας στο Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζεται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας του.

 

10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί, μετά από αίτηση τους, να αποσπώνται στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, χωρίς γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων και για χρονικό διάστημα μέχρι δύο έτη, που μπορεί να ανανεώνεται μόνο μια φορά και για ίσο χρονικό διάστημα, μετά από γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, ιατροί και υπάλληλοι, πλην του νοσηλευτικού προσωπικού, των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση από την οποία προέρχονται οι αποσπώμενοι, οι οποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασης τους, να λαμβάνουν, από το φορέα υποδοχής τους, πλήρεις τις τακτικές απολαβές της οργανικής τους θέσης.

 

Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος υπηρετούντες υπάλληλοι στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας παραμένουν, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, στις θέσεις στις οποίες έχουν αποσπασθεί ανεξάρτητα με το νομικό πλαίσιο με το οποίο έχει διενεργηθεί η απόσπαση τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 20 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

11. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων, πλην του νοσηλευτικού προσωπικού, από Περιφέρειες, Υπουργεία ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, εφόσον ο μετατασσόμενος έχει τα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης στην οποία μετατάσσεται. Η μετάταξη διενεργείται μετά από αίτηση του υπαλλήλου και συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

 

12. α. Οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, που υπηρετούν κατά το χρόνο έναρξης του παρόντος στις απορροφούμενες Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών, μετατάσσονται ή μεταφέρονται, κατόπιν αιτήσεως τους, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε υφιστάμενες κενές ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στα Νοσοκομεία ή στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας της απορροφηθείσας Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, στην οποία υπηρετούσαν ή σε άλλα Νοσοκομεία ή Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας της Περιφέρειας της νέας Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας όπως αυτή δημιουργείται με το παρόν.

 

Οι μετατασσόμενοι, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, υπάλληλοι των απορροφούμενων Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών διατηρούν τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα ως εκ της υπηρεσίας τους στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών.

 

β) Επιτρέπεται η μετάταξη στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών υπαλλήλων, πλην του νοσηλευτικού προσωπικού, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν αποσπαστεί ή μετακινηθεί και υπηρετούν σε Κεντρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας. Η μετάταξη διενεργείται μετά από αίτηση των υπαλλήλων, που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από συνεκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που είναι αρμόδιο για τους υπαλλήλους της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η μετάταξη γίνεται σε ομοιόβαθμη κενή θέση, για την κατάληψη της οποίας ο μετατασσόμενος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

γ) Επιτρέπεται η μετάταξη στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης των υπαλλήλων που κατέχουν οργανική θέση στην Κεντρική Υπηρεσία των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας και είναι αποσπασμένοι στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου. Η μετάταξη γίνεται σε ομοιόβαθμη κενή θέση, για την κατάληψη της οποίας ο μετατασσόμενος έχει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

 

δ) Η μετάταξη νοσηλευτικού προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007).

 

13. Σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας συνιστώνται θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους. Η σύμβαση αυτή δύναται να ανανεωθεί, μετά το τέλος της, μόνο για μία φορά και για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον το ένα έτος. Οι θέσεις αυτές είναι τρεις για τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών των Α', Β' και Γ' Υγειονομικών Περιφερειών Αττικής και δύο για τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών των υπόλοιπων Υγειονομικών Περιφερειών. Για το διορισμό στις ανωτέρω θέσεις απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας. Στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών των Α', Β' και Γ' Υγειονομικών Περιφερειών Αττικής και στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών των Α' και Β' Υγειονομικών Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας συνιστάται μία θέση Συμβούλου Επικοινωνίας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους. Η σύμβαση αυτή δύναται να ανανεωθεί, μετά το τέλος της, μόνο για μία φορά και για χρονικό διάστημα μη υπερβαίνον το ένα έτος. Ο διορισμός στις ανωτέρω θέσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

14. Τα ποσά που κατεβλήθησαν στους υπαλλήλους των Κεντρικών Υπηρεσιών των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας και Πρόνοιας κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 14 του νόμου 3016/2002 και αφορούν το διάστημα από 01-01-2004 μέχρι 31-12-2004, δεν αναζητούνται.

 

15. Σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μόνιμων υπαλλήλων:

 

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 

α) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός Οικονομικός, θέσεις τρεις.

β) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Διοίκησης ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Κοινωνιολογίας, θέσεις τρεις.

γ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοικητικός Λογιστικός, θέσεις τέσσερις.

δ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικού, θέσεις τρεις.

ε) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, θέσεις τρεις,

στ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής, θέσεις δύο.

ζ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στατιστικής, θέση μία.

η) Μία θέση δικηγόρου νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία. Προσόν διορισμού είναι η άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος παρ' Αρείω Πάγω ή παρ' Εφέταις.

θ) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ιατρών Εργασίας, θέση μία.

ι) Κλάδος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τεχνικών Ασφαλείας, θέση μία.

 

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

α) Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητικός Λογιστικός, θέσεις οκτώ.

β) Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Πληροφορικής, θέσεις δύο.

γ) Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, θέσεις πέντε.

δ) Κλάδος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κοινωνικής Εργασίας, θέσεις δύο.

 

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

α) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διοικητικών Γραμματέων, θέσεις έξι.

β) Κλάδος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικός, ειδικότητας οδηγού οχημάτων, θέσεις δύο.

 

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

 

α) Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Επιμελητών, θέσεις δύο.

β) Κλάδος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού Καθαριότητας, θέσεις δύο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 14 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 50 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 

15. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί να τροποποιείται η προβλεπόμενη στον Οργανισμό των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών οργάνωση και στελέχωση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 145 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου τρίτου του νόμου 3527/2007 (ΦΕΚ 25/Α/2007).

 

16. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστάται ενιαία Νομική Υπηρεσία, που αποτελείται από όλους τους δικηγόρους που υπηρετούν στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας και τους Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της οικείας Περιφέρειας. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας αυτής επιλέγεται με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζεται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας της ενιαίας νομικής υπηρεσίας.

 

17. Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστάται ενιαία Τεχνική Υπηρεσία, που αποτελείται από υπαλλήλους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τεχνικών κλάδων και ειδικοτήτων όλων ή ορισμένων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Υγειονομικής Περιφέρειας, οι οργανικές θέσεις των οποίων μεταφέρονται στη Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας.

 

Σε περίπτωση κατάργησης της ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας, οι οργανικές θέσεις επιστρέφουν στον οικείο Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης αυτής επιλέγεται με απόφαση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Με απόφαση του Διοικητή της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζεται η οργάνωση και ο κανονισμός λειτουργίας της ενιαίας τεχνικής υπηρεσίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 50 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 

18. Για έργα των εποπτευόμενων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να ορίζεται ως Προϊσταμένη Αρχή η Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Ενιαία Τεχνική Υπηρεσία της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, εφόσον αυτή έχει συσταθεί, και Τεχνικό Συμβούλιο το Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 

19. Στην έδρα της κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας συνιστάται, με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, στο οποίο, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 158 παράγραφος 1 περίπτωση α' του νόμου 2683/1999, υπάγονται όλοι οι μόνιμοι ή συνδεόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι της Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας, με εξαίρεση τους ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας, για θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Με ανάλογο τρόπο συνιστώνται:

 

α) Υπηρεσιακά Συμβούλια ή Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια Νοσοκομείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του νόμου 2683/1999 και του άρθρου 8 του παρόντος νόμου, στα οποία υπάγονται οι μόνιμοι ή συνδεόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας, που αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του αντίστοιχου Νοσοκομείου, με εξαίρεση τους ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας, για θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Στα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια υπάγονται και όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί, για τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης,

 

β) Υπηρεσιακά Συμβούλια ή Κοινά Υπηρεσιακά Συμβούλια Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 του νόμου 2683/1999 και του άρθρου 20 του παρόντος νόμου, στα οποία υπάγονται οι μόνιμοι ή συνδεόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπάλληλοι των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, με εξαίρεση τους ιατρούς Εθνικού Συστήματος Υγείας, για θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης. Στα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια υπάγονται και όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί, για τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης.

 

20. Για τη σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των παραπάνω Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α/2010).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 8 του νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α/2010).

 

21. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καταρτίζεται ο Οργανισμός των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 21 προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 50 του νόμου 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α/2005).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.