Νόμος 3377/05 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο άρθρο 26 του νόμου [Ν] 1514/1985 (ΦΕΚ 13/Α/1985) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Υπάλληλοι μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που ανήκουν στην κατηγορία του τεχνικού επιστημονικού προσωπικού, κατά την έννοια του άρθρου 20, οι οποίοι υπηρετούσαν στα ερευνητικά κέντρα και ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα μέχρι την 31-12-2004 και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, κρίνονται μια μόνο φορά, ύστερα από αίτηση τους, από τις ειδικές επιτροπές κρίσεων των οικείων ερευνητικών κέντρων και ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου, για ένταξη τους σε μια από τις βαθμίδες Α', Β', Γ' ή Δ' των ερευνητών, σε προσωποπαγή θέση. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται μέχρι την 31-12-2005. Σε ερευνητικά κέντρα των οποίων θέση Διευθυντή ινστιτούτου είναι κενή, εισηγητής της αρμόδιας ειδικής επιτροπής κρίσεων ορίζεται ο Διευθυντής του οικείου ερευνητικού κέντρου. Η δαπάνη που απαιτείται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό των οικείων ερευνητικών κέντρων και των ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.