Νόμος 3377/05 - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 8Α του νόμου 2323/1995, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. α) Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διοικείται από δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από:

 

(1) έναν υπάλληλο με βαθμό Α' κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Νομάρχη,

 

(2) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, που προτείνεται από αυτόν,

 

(3) έναν εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Πρόεδρο της,

 

(4) έναν εκπρόσωπο των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, που προτείνεται από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών,

 

(5) δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής Μακεδονίας, που ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης,

 

(6) δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης, που ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα στην πόλη της Θεσσαλονίκης,

 

(7) έναν εκπρόσωπο των καταναλωτών που προτείνεται από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών Ελλάδος,

 

(8) έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Νομάρχη,

 

(9) τρία πρόσωπα που ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,

 

(10) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που ορίζεται από τον Νομάρχη,

 

(11) έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων, που ορίζεται από αυτόν.

 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 7ΣΤ.

 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, ύστερα από πρόταση του προέδρου αυτού, μπορεί να προσλαμβάνονται μέχρι δύο (2) επιστημονικοί συνεργάτες του προέδρου, για χρόνο ίσο με το χρόνο της θητείας του. Οι αποδοχές των επιστημονικών συνεργατών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Υπουργού Ανάπτυξης.

 

γ) Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ένα από τα πρόσωπα που ορίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης. Στο Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εισηγητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη σύγκληση, την απαρτία, την ψηφοφορία, την αναπλήρωση των μελών και γενικά τη λειτουργία αυτού.

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου [Ν] 3205/2003, καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, των μελών, του εισηγητή και του γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης.

 

δ) Οι πόροι του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης αποτελούνται από επιχορηγήσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, δάνεια που συνάπτει και δωρεές, χορηγίες, κληρονομιές και κληροδοσίες που αποδέχεται ο Οργανισμός, τόκους από καταθέσεις, τυχόν επιχορηγήσεις από ειδικούς λογαριασμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και έσοδα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Ελληνικών ή Διεθνών Οργανισμών, πρόστιμα που επιβάλλονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης και το ημερήσιο δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 17 του νόμου [Ν] 1023/1980.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.