Νόμος 3421/05 - Άρθρο 43

Άρθρο 43: Εξαγορά - Άρση πρόσθετων στρατιωτικών υποχρεώσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή με βάση προϊσχύσασες διατάξεις, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν τελεί σε ανυποταξία ή λιποταξία, μπορεί να αίρονται αν συντρέχουν οι λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων του άρθρου 70 του νόμου αυτού ή να εξαγοράζονται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

 

Ειδικά οι πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί ως διοικητική κύρωση για ανυποταξία ή λιποταξία, σε περίπτωση αθώωσης ή απαλλαγής ή εξάλειψης του αξιόποινου, αίρονται αυτοδίκαια.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 77 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010).

 

2. Η εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης μπορεί να γίνει οποτεδήποτε μετά την επιβολή, πριν από την εκπλήρωσή της ή πριν από την ημερομηνία έκδοσης τυχόν διοικητικής απόφασης άρσης της ή πριν την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αυτοδίκαιη άρση της.

 

Για τον υπολογισμό του ποσού της εξαγοράς κάθε ημέρας πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπλήρωσης μέρους ενός μήνα, λαμβάνεται υπόψη το πηλίκο που εξάγεται, από τη διαίρεση του καθοριζόμενου χρηματικού ποσού για την εξαγορά κάθε μήνα, με τον αριθμό τριάντα.

 

Χρηματικά ποσά που καταβάλλονται αχρεωστήτως, επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις.

 

3. Για την εξαγορά της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης:

 

α. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο, είτε πριν είτε μετά την κατάταξή του στις Ένοπλες Δυνάμεις. Το στρατολογικό γραφείο εκδίδει ειδικό σημείωμα, στο οποίο καθορίζεται το απαιτούμενο για την εξαγορά χρηματικό ποσό.

 

β. Με βάση το παραπάνω σημείωμα ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το καθοριζόμενο χρηματικό ποσό σε οποιαδήποτε δημόσια οικονομική υπηρεσία και καταθέτει το σχετικό αποδεικτικό στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο. Μετά την κατάθεση του αποδεικτικού καταβολής, το στρατολογικό γραφείο καταχωρεί τη σχετική μεταβολή στη στρατολογική μερίδα του ενδιαφερομένου και εφόσον αυτός υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις, τη γνωστοποιεί στη μονάδα του.

 

4. Το χρηματικό ποσό της εξαγοράς κάθε μήνα πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 

5. Για την άρση της πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 

α. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο αίτηση και σχετικά έγγραφα στοιχεία, εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων που επικαλείται. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά την επιβολή της και πριν την ημερομηνία της οριστικής απόλυσης. Για τις πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις που έχουν επιβληθεί για λιποταξία ή ανυποταξία τα δικαιολογητικά υποβάλλονται οποτεδήποτε μετά από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης και πριν την ημερομηνία της οριστικής απόλυσης.

 

β. Το στρατολογικό γραφείο εξετάζει τους αναφερόμενους λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητων κωλυμάτων και εισηγείται σχετικά στην προϊστάμενη του διοίκηση στρατολογίας, στην οποία υποβάλλει τη σχετική αλληλογραφία με πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου του ενδιαφερομένου.

 

γ. Η Διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών αποφασίζει οριστικά και αιτιολογημένα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης, κοινοποιώντας την απόφασή της στη μονάδα του ενδιαφερομένου για την ενημέρωση των ατομικών του εγγράφων και του ίδιου, καθώς και στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία. Η αλληλογραφία τηρείται στο αρχείο της Διοίκησης Στρατολογικών Υπηρεσιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 77 του νόμου 3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α/2010), με το άρθρο 27 του νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157/Α/2014).

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.