Νόμος 3446/06 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Τεχνικός έλεγχος οχημάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Περιοδικός τεχνικός έλεγχος: Ο τεχνικός έλεγχος που προβλέπεται στις διατάξεις της υπουργικής απόφασης [Α] Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ 1523/Β/1999), με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Οδηγία 1996/96/ΕΚ (L 46/1996) και διενεργείται στις κατηγορίες οχημάτων που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι αυτής.

 

Κατηγορίες περιοδικού τεχνικού ελέγχου είναι οι εξής:

 

α) ο αρχικός έλεγχος: ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται σε όλα τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του οχήματος σημεία. Διενεργείται για πρώτη φορά ή ανάλογα με την προβλεπόμενη για το όχημα υποχρέωση,

 

β) ο επαναληπτικός έλεγχος (ή επανέλεγχος): ο τεχνικός έλεγχος που διενεργείται προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις, βλάβες ή ανωμαλίες, οι οποίες είχαν σημειωθεί σε προηγούμενο έλεγχο του οχήματος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται το χρονικό διάστημα πέραν του οποίου διενεργείται στο όχημα αρχικός έλεγχος αντί επανελέγχου.

 

2. Ειδικός τεχνικός έλεγχος: ο τεχνικός έλεγχος που δεν εμπίπτει στην έννοια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Ως ειδικοί τεχνικοί έλεγχοι θεωρούνται:

 

α) Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες ή Κανονισμούς της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών:

 

α)α) στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός πρότυπου οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντίστοιχου γενικού πιστοποιητικού ελέγχου,

 

β)β) στα διάφορα επί μέρους συστήματα ενός μεμονωμένου οδικού οχήματος για τη χορήγηση του αντίστοιχου μεμονωμένου πιστοποιητικού ελέγχου.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία έκδοσης των ανωτέρω πιστοποιητικών.

 

β) Οι έλεγχοι που διενεργούνται σε περίπτωση διασκευής σε ένα ή περισσότερα συστήματα οδικού οχήματος.

 

γ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται για την έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου αμαξώματος.

 

δ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται για την έκδοση πιστοποιητικού γενικού ελέγχου μεμονωμένου οχήματος, εξαιρουμένου του ελέγχου εκπομπής καυσαερίων, βάσει Κοινοτικών Οδηγιών ή Κανονισμών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

 

ε) Άλλοι έλεγχοι που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

στ) Οι έλεγχοι που διενεργούνται μετά από αίτηση του κατόχου του οχήματος.

 

3. Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων:

 

Φορείς που διαθέτουν κατάλληλη κτιριακή υποδομή, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους σε οχήματα:

 

α) Δημόσια Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων: Τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που διενεργούν τους περιοδικούς και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, καθώς και το Ειδικό Εργαστήριο Καυσαερίων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

β) Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων: Τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων που ιδρύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β' του νόμου 2963/2001 και διενεργούν τεχνικούς ελέγχους, τα είδη των οποίων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Με απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία ακινητοποίησης των οχημάτων στα Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).

 

4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:

 

α) Για τους περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους:

 

α)α) ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειάς τους από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της χώρας,

 

β)β) τα αναλυτικά σημεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας για τις διάφορες κατηγορίες των ελεγχόμενων οχημάτων, με βάση τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ της υπουργικής απόφασης [Α] Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ 1523/Β/1999),

 

γ)γ) το αποδεικτικό στοιχείο που πιστοποιεί τη διενέργεια του ελέγχου,

 

δ)δ) οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τους οποίους το όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί έως ότου υποβληθεί επιτυχώς σε νέο τεχνικό έλεγχο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά στα καθορισμένα σημεία ελέγχου,

 

ε)ε) κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

β) Για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους:

 

α)α) ο τρόπος και η διαδικασία διενέργειάς τους από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων της χώρας,

 

β)β) εφόσον είναι αναγκαίος ο καθορισμός τους, τα σημεία ελέγχου και τα κριτήρια καταλληλότητας για τις διάφορες κατηγορίες των ελεγχομένων οχημάτων,

 

γ)γ) το αποδεικτικό στοιχείο που πιστοποιεί τη διενέργεια του ελέγχου,

 

δ)δ) κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

5. Κινητή μονάδα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων: Μονάδα ενσωματωμένη σε ή μεταφερόμενη με αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενο όχημα που διαθέτει μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό κατάλληλο για τεχνικό έλεγχο οχημάτων, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3. Με την ανωτέρω μονάδα δύναται να διενεργούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό:

 

α) Περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

 

β) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι, στα πλαίσια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 46 και της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/1999) και των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του παρόντος.

 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι φορείς που δύνανται να διαθέτουν Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και οι γεωγραφικές περιοχές της χώρας, στις οποίες διενεργούνται με αυτές οι περιοδικοί τεχνικοί έλεγχοι, εξειδικεύεται το είδος των εκτάκτων τεχνικών ελέγχων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 

6. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να καθορίζονται, εκτός από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, και άλλοι φορείς διενέργειας ειδικών ελέγχων, οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους, καθώς και τα είδη των ελέγχων που θα διενεργούν.

 

7. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κάθε κατηγορίας, προκειμένου να ασφαλίσουν αυτό, υποχρεούνται να έχουν εφοδιαστεί με ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Ειδικά όταν το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου χρησιμοποιείται για την έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου τότε το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου και μόνο για τους σκοπούς της έκδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου θα ισχύει για 2 μήνες επιπλέον της αναγραφόμενης ημερομηνίας ισχύος του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του νόμου 3897/2010 (ΦΕΚ 208/Α/2010).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.