Νόμος 3446/06 - Άρθρο 25

Άρθρο 25


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Ιδρύεται Εθνική Εποπτική Αρχή, εφεξής καλούμενη Αρχή, υπαγόμενη στο Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ίδρυση της Αρχής προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10-03-2004 για τη χάραξη του πλαισίου για τη δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού Κανονισμός - Πλαίσιο. Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει του ανωτέρω Κανονισμού και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3 αυτού σε σχέση με τις υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, επικοινωνίας, πλοήγησης και επιτήρησης, μετεωρολογικές υπηρεσίες που προορίζονται για την αεροναυτιλία και υπηρεσίες αεροναυτικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του ανωτέρω Κανονισμού, κατά τρόπο λειτουργικά ανεξάρτητο, αμερόληπτο και διαφανή, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ίδιου Κανονισμού. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της Αρχής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.