Νόμος 3463/06 - Άρθρο 134

Άρθρο 134: Αρμοδιότητες Παρέδρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι πάρεδροι καλούνται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου και έχουν δικαίωμα να εκφράσουν γνώμη σε όλα τα θέματα που συζητούνται σε αυτό.

 

2. Ο πάρεδρος:

 

α. Υπογράφει με ανάθεση του προέδρου Κοινότητας τα οριζόμενα από αυτόν έγγραφα, βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά.

 

β. Ενημερώνει τον πρόεδρο της Κοινότητας και τα άλλα αρμόδια όργανα της κοινότητας για τα προβλήματα του κοινοτικού διαμερίσματος και συνεργάζεται με αυτά και τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυσή τους.

 

γ. Ασκεί όσες Αρμοδιότητες του μεταβιβάζει ο πρόεδρος της Κοινότητας με απόφασή του. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του οι μεταβιβασθείσες Αρμοδιότητες ασκούνται από τον πρόεδρο της Κοινότητας.

 

δ. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα σχετικά με τους ακόλουθους τομείς:

 

i. Συντήρηση και λειτουργία των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των αντλιοστασίων και υδρομαστεύσεων.

 

ii. Συντήρηση και λειτουργία του δικτύου άρδευσης.

 

iii. Συντήρηση συστήματος αποχέτευσης.

 

iv. Συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών και άλλων παιδιών.

 

v. Συντήρηση και λειτουργία νεκροταφείων.

 

vi. Συντήρηση κοινοτικών οδών και γεφυρών, πλατειών και άλλων κοινόχρηστων χώρων και αγροτικών οδών.

 

vii. Εφαρμογή πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και αθλητικών προγραμμάτων και συντήρηση και λειτουργία των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.

 

viii. Παροχή υπηρεσιών και προστασία στους ηλικιωμένους κατοίκους της περιοχής του, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Κοινότητας.

 

ix. Παροχή υπηρεσιών για την τουριστική αξιοποίηση και προβολή του κοινοτικού διαμερίσματος.

 

3. Ο πάρεδρος έχει τα ακόλουθα ειδικά καθήκοντα:

 

α. Συμμετέχει στη Διοίκηση κληροδοτήματος στην οποία προβλέπεται σύμφωνα με την πράξη σύστασής του η συμμετοχή του προέδρου ή συμβούλων της καταργούμενης Κοινότητας. Στην περίπτωση που το κληροδότημα αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς Διαχείρισης, τις πράξεις Διαχείρισης εκδίδει το κοινοτικό συμβούλιο μετά από γνώμη του παρέδρου.

 

Η αποδοχή κληροδοτήματος, κληρονομιάς ή δωρεάς, η οποία διατίθεται ρητά και αποκλειστικά για την Κοινότητα που καταργήθηκε ή τον οικισμό που προσαρτήθηκε, γίνεται από το κοινοτικό συμβούλιο μετά από σύμφωνη γνώμη του παρέδρου.

 

β. Ψηφίζει στο κοινοτικό συμβούλιο για θέματα που αναφέρονται στην εκμετάλλευση δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων που ανήκαν στην ιδιοκτησία της καταργηθείσας Κοινότητας ή οικισμού που προσαρτήθηκε.

 

γ. Συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της λειτουργούσας πριν από την Κατάργηση της οικείας Κοινότητας κοινοτικής επιχείρησης, που εκμεταλλεύεται ιαματικές πηγές. Η επιβολή τέλους για τη χρήση των ιαματικών πηγών γίνεται από το κοινοτικό συμβούλιο με συμμετοχή του παρέδρου, ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου.

 

4. Δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου έχουν οι πάρεδροι για όλα τα θέματα που συζητούνται και που αφορούν το κοινοτικό διαμέρισμα στο οποίο έχουν εκλεγεί.

 

5. Ο πάρεδρος δύναται να ενεργεί πληρωμές εφόσον έχει προβλεφθεί σχετική Πάγια προκαταβολή.

 

6. Το αξίωμα του παρέδρου είναι τιμητικό και άμισθο.

 

7. Ο πάρεδρος λαμβάνει έξοδα κίνησης και Αποζημίωση για τη συμμετοχή του σε συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος των εξόδων κίνησης και της Αποζημίωσης, καθώς και η βάση υπολογισμού αυτής καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών.

 

8. Οι πάρεδροι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του κοινοτικού συμβουλίου και όλων των επιτροπών, στις οποίες τους έχει τυχόν ορίσει το συμβούλιο. Επίσης, έχουν υποχρέωση, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που τους ανατίθεται από το κοινοτικό συμβούλιο.

 

9. Αν ένας πάρεδρος επιθυμεί να μην εκτελεί τα καθήκοντά του για διάστημα που υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου.

 

10. Αν ένας πάρεδρος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή καλείται αναπληρωματικός του ίδιου συνδυασμού.

 

11. Στα πρακτικά συνεδριάσεων των κοινοτικών συμβουλίων γίνεται ειδική μνεία περί της προσκλήσεως των παρέδρων και της παρουσίας ή της απουσίας τους.

 

12. Στις αποφάσεις των κοινοτικών συμβουλίων γίνεται μνεία περί του αριθμού των παρέδρων που είναι παρόντες και ψηφίζουν όταν πρόκειται για θέματα για τα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

13. Αν δεν κληθούν οι πάρεδροι στις συνεδριάσεις των συμβουλίων για τα θέματα στα οποία έχουν δικαίωμα ψήφου, οι αντίστοιχες αποφάσεις είναι άκυρες.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.