Νόμος 3463/06 - Άρθρο 273

Άρθρο 273: Υπηρεσίες - Επίλυση διαφορών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2 του άρθρου 209 οι κάθε είδους υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α/2005), διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α/1980), με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του προεδρικού διατάγματος 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α/1998), ως ισχύει.

 

2. Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την παροχή των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου επιλύονται, ως ακολούθως:

 

α) Για κάθε πράξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, για την οποία ο ανάδοχος κρίνει ότι είναι βλαπτική των συμφερόντων του, δικαιούται να υποβάλει ένσταση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ή στο διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου του Δημοτικού και Κοινοτικού Ιδρύματος, των λοιπών δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων των νόμων 1069/1980 (ΦΕΚ 191/Α/1980) και [Ν] 890/1979 (ΦΕΚ 80/Α/1979), υποχρεωτικά μέσω της επιβλέπουσας υπηρεσίας, η οποία τη διαβιβάζει σε αυτό, μαζί με τις παρατηρήσεις της, μέσα σε 15 ημέρες. Η ένσταση του αναδόχου ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 15 ημερών, αφότου ο ανάδοχος έλαβε γνώση της προσβαλλόμενης πράξης ή από την επίδοσή της με αποδεικτικό. Στην περίπτωση θεώρησης Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ή Συγκριτικού Πίνακα από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η κατά τα ανωτέρω υποβολή της ένστασης του αναδόχου προς το συμβούλιο γίνεται μετά την επίδοση σε αυτόν από την επιβλέπουσα υπηρεσία με αποδεικτικό, του θεωρημένου από την τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών ή Συγκριτικού Πίνακα. Η ένσταση στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία τη διαβιβάζει στο αρμόδιο για τη λήψη απόφασης συμβούλιο και στην επιβλέπουσα υπηρεσία, μαζί με τις παρατηρήσεις της. Το συμβούλιο οφείλει να αποφασίσει επί της ενστάσεως μέσα σε 2 μήνες από την ημερομηνία που περιέρχεται σε αυτό.

 

β) Εάν ο ανάδοχος διαφωνεί προς την απόφαση του συμβουλίου ή περάσουν 2 μήνες από την κατάθεση της ένστασης, χωρίς να έχει ληφθεί η απόφαση αυτή, μπορεί να ασκήσει αίτηση θεραπείας προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών από την επίδοση της απόφασης με αποδεικτικό ή την παρέλευση άπρακτης της δίμηνης προθεσμίας μέσα στην οποία έπρεπε να αποφανθεί το συμβούλιο. Η έκδοση ή η κοινοποίηση απόφασης του συμβουλίου επί της ενστάσεως μετά την πάροδο του διμήνου δεν μεταθέτει την έναρξη της ανωτέρω προθεσμίας για την άσκηση αίτησης θεραπείας, κατά τις επόμενες διατάξεις. Αίτηση θεραπείας μπορεί επίσης να ασκήσει ο ανάδοχος και όταν το συμβούλιο, μέσα στην ίδια ανατρεπτική προθεσμία 2 μηνών, δεν αποφαίνεται σε πράξη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, που προβλέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για την παροχή υπηρεσιών και υπόκεινται στην έγκρισή του. Ομοίως, ο ανάδοχος δικαιούται να ασκήσει αίτηση θεραπείας για βλάβη των συμφερόντων του, που προκύπτει το πρώτον από απόφαση του συμβουλίου, καθώς και στην περίπτωση της κήρυξής του ως έκπτωτου από αυτό.

 

γ) Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας αποφαίνεται επί της αιτήσεως θεραπείας, μετά από γνώμη του περιφερειακού συμβουλίου δημόσιων έργων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 3 μηνών από την υποβολή σε αυτόν της αίτησης θεραπείας.

 

Η διαφορά συζητείται στο ανωτέρω συμβούλιο, αφού πρώτα κληθούν υποχρεωτικά ο ανάδοχος και εκπρόσωπος του εργοδότη. Το συμβούλιο αυτό γνωμοδοτεί αιτιολογημένα από άποψη νομιμότητας και ουσίας, ακόμη και εάν δεν παραστούν αυτοί που έχουν κληθεί. Αρμόδια υπηρεσία για τη σχετική έγγραφη εισήγηση προς το οικείο συμβούλιο είναι η επιβλέπουσα υπηρεσία.

 

δ) Αν ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας δεν εκδώσει την απόφασή της μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 3 μηνών ή κάποιος από τους συμβαλλόμενους δεν αποδεχθεί την απόφασή της, για την επίλυση της διαφοράς που δημιουργείται, αποφαίνεται το αρμόδιο κατά περίπτωση Εφετείο στην Περιφέρεια του οποίου εκτελείται η προμήθεια ή παρέχονται οι υπηρεσίες.

 

Το Εφετείο δικάζει ύστερα από προσφυγή που ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 2 μηνών, αφότου κοινοποιήθηκε στον προσφεύγοντα η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ή πέρασε άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της σχετικής απόφασης.

 

Πριν υποβληθεί η διαφορά των συμβαλλομένων στο Εφετείο, πρέπει να έχει εξαντληθεί η ανωτέρω διοικητική διαδικασία.

 

Κάθε αξίωση του αναδόχου υπηρεσιών κατά του εργοδότη ή αντίθετα του εργοδότη κατά του αναδόχου, όταν η τελευταία αυτή δεν στηρίζεται σε απόφαση της αρμόδιας αρχής και για τις οποίες έγινε προσφυγή στο Εφετείο, παραγράφεται εάν κατά το διάστημα της επιδικίας παρήλθε διετία χωρίς να διακοπεί η παραγραφή. Για τις αξιώσεις των αναδόχων, που γεννήθηκαν νόμιμα και αναγνωρίσθηκαν με αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του βασιλικού διατάγματος της [ΒΔ] 17-05-1959 Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων ((ΦΕΚ 145/Α/1959) και (ΦΕΚ 197/Α/1959)), όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 22 του νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α/2007).

 

3. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 209 ισχύουν τα χρηματικά όρια της παραγράφου 3 του άρθρου 268 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως τροποποιήθηκαν με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του νόμου 3320/2005 (ΦΕΚ 48/Α/2005).

 

4. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 7 του άρθρου 209 ισχύει το χρηματικό όριο της παραγράφου 3 περίπτωσης γ' του άρθρου 266 του προεδρικού διατάγματος 410/1995 (ΦΕΚ 231/Α/1995).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.