Νόμος 3469/06 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Έκδοση της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η Εφημερίς της Κυβερνήσεως στοιχειοθετείται και εκτυπώνεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Τυπογραφείου και κυκλοφορεί με ευθύνη του Εθνικού Τυπογραφείου. Τα φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεωςεκδίδονται και κυκλοφορούν ταυτόχρονα σε δύο μορφές, την έντυπη και την ηλεκτρονική. Η ηλεκτρονική κυκλοφορία συντελείται με την καταχώριση του Φύλλου Εφημερίδας Κυβερνήσεως στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

2. Ο αριθμός αντιτύπων που εκδίδεται η Εφημερίς της Κυβερνήσεως καθορίζεται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου ύστερα από εισήγηση αρμόδιας επιτροπής, η οποία ορίζεται με διαδικασία που προβλέπει ο Οργανισμός του. Ο αριθμός αντιτύπων της πρώτης έκδοσης του Τεύχους Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού καθορίζεται από το Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Σε περίπτωση εξάντλησης των αντιτύπων του Τεύχους Προκηρύξεων Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, το Εθνικό Τυπογραφείο εκτυπώνει, ανάλογα με τις παραγωγικές του δυνατότητες, ικανό αριθμό αντιτύπων και εφοδιάζει τα σημεία διανομής του.

 

3. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται κάθε εργάσιμη ημέρα. Μετά από απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να εκδίδεται και σε ημέρα αργίας. Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκδίδεται σε αυτοτελή φύλλα, τα οποία φέρουν την ημερομηνία, δικό τους αύξοντα αριθμό και συνεχή για όλα τα εντός του ίδιου έτους εκδιδόμενα φύλλα αρίθμηση των σελίδων. Ειδικά το Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ αριθμείται μόνο ως προς τον αριθμό φύλλων, ενώ οι σελίδες αριθμούνται ανά φύλλο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.