Νόμος 3469/06 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Εκτέλεση πράξεων, ανάκληση δημοσιευμάτων και διόρθωση σφαλμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκτέλεση των πράξεων που δημοσιεύονται, κατά το νόμο, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν επιτρέπεται πριν από τη δημοσίευσή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την τυχόν αναδρομική ισχύ των πράξεων αυτών.

 

2. Εφόσον, σύμφωνα με το νόμο, επιβάλλεται και ατομική κοινοποίηση της πράξης που δημοσιεύεται, στο κοινοποιούμενο έγγραφο αναγράφεται υποχρεωτικά το τεύχος, το φύλλο και η ημερομηνία έκδοσης του κειμένου.

 

3. Ανάκληση κειμένου μπορεί να γίνει με σχετικό έγγραφο προς το Εθνικό Τυπογραφείο πριν από τη δημοσίευσή του. Το έγγραφο ανάκλησης υπογράφεται υποχρεωτικά από τον υπογράφοντα το προς ανάκληση κείμενο. Το Εθνικό Τυπογραφείο επιστρέφει το κείμενο που ανακλήθηκε και τηρεί μόνο αρχείο ανακλητικών εγγράφων.

 

4. Διορθώσεις σφαλμάτων γίνονται δεκτές με έγγραφο του φορέα αποστολής, συνοδευόμενο από ακριβές αντίγραφο της πρωτότυπης πράξης, και δημοσιεύονται στο ίδιο τεύχος που δημοσιεύθηκε το οικείο κείμενο. Η διόρθωση σφαλμάτων περιορίζεται αποκλειστικώς σε γραφικά ή λογιστικά σφάλματα, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις που το περιεχόμενο των εκδοθεισών πράξεων δεν αντιστοιχεί ακριβώς με αυτό που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ιδιαίτερα όταν οι αποστελλόμενες προς δημοσίευση περιλήψεις των ως άνω πράξεων, εκ παραδρομής της υπηρεσίας, δεν αντιστοιχούν επακριβώς με τις εκδοθείσες πράξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 του νόμου 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/2013).

 

5. Διορθώσεις σφαλμάτων που οφείλονται σε υπαιτιότητα των υπηρεσιών του Εθνικού Τυπογραφείου γίνονται ατελώς και μπορεί να γίνουν χωρίς το έγγραφο του φορέα αποστολής.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.