Νόμος 3469/06 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Πρόσβαση φυσικών και νομικών προσώπων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως - Τιμολογήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα πρόσβασης στα Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως.

 

2. Κάθε πολίτης έχει δωρεάν πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, στα δημοσιεύματα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, τιμολογείται και διατίθεται προς πώληση η ηλεκτρονική και η έντυπη μορφή της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα συγκροτείται επιτροπή με ετήσια θητεία που αποτελείται από τρεις προϊσταμένους διευθύνσεων του Εθνικού Τυπογραφείου. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και εισήγηση προς τον Ειδικό Γραμματέα των θεμάτων τιμολόγησης του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

 

4. Με όμοια απόφαση τιμολογείται οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία Διαδικτύου που παρέχεται μέσα από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

5. Πολίτης ο οποίος είναι άπορος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να λαμβάνει, ύστερα από άδεια του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, δωρεάν αντίτυπο Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως, καθώς και οποιαδήποτε άλλη έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

6. Κάθε έκδοση που εκτυπώνεται από το Εθνικό Τυπογραφείο μπορεί να τιμολογηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού και να πωληθεί έπειτα από έγκριση του φορέα έκδοσης. Απαγορεύεται η διάθεση εκδόσεων που εκτυπώθηκαν στο Εθνικό Τυπογραφείο σε ιδιώτες, προς πώληση.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του νόμου [Ν] 4590/2019 (ΦΕΚ 17/Α/2019).

 

7. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την εγγραφή συνδρομητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με την υπηρεσία τηλεφωνικής παραγγελίας των Φύλλων Εφημερίδας Κυβερνήσεως.

 

Η τιμολόγηση των συνδρομών γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

 

8. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής, πέραν των ταχυδρομικών τελών. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να ορισθεί δικαίωμα έκπτωσης μέχρι του πενήντα τοις εκατό (50%) της ετήσιας συνδρομής και για άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, εφόσον κρίνεται ότι εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός Σκοπός.

 

9. Οι εισπράξεις από την πώληση των φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και των λοιπών εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και από την παροχή κάθε άλλης τιμολογούμενης υπηρεσίας αποτελούν δημόσια έσοδα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.