Νόμος 3469/06 - Άρθρο 23

Άρθρο 23: Κανονισμός - Σύσταση θέσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο Μουσείο συνιστώνται είκοσι πέντε θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και δύο θέσεις με σχέση έμμισθης εντολής.

 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταρτίζεται, εντός έξι μηνών από τη συγκρότησή του, ο Κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και κατάστασης προσωπικού του Μουσείου. Με τον Κανονισμό καθορίζονται η οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του Μουσείου, κατανέμονται οι θέσεις προσωπικού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού, καθώς και τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων για τις θέσεις και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του Μουσείου. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994), όπως ισχύει κάθε φορά.

 

3. Μέχρι την πλήρωση των θέσεων του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, οι ανάγκες του Μουσείου καλύπτονται με απόσπαση υπαλλήλων από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

 

4. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα νόμο.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.