Νόμος 3472/06 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, ο οποίος κυρώθηκε με το νόμο [Ν] 2830/2000 (ΦΕΚ 96/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3258/2004 (ΦΕΚ 144/Α/2004) προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

{Οι θέσεις που κατέχουν οι συμβολαιογράφοι οι οποίοι μεταφέρουν την έδρα τους σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν καταργούνται}

 

2. Στο άρθρο 27 του νόμου [Ν] 2830/2000 (ΦΕΚ 96/Α/2000) Κώδικας Συμβολαιογράφων προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

 

{6. Συμβολαιογράφος του οποίου ο διορισμός έχει ακυρωθεί κατά την τελευταία πενταετία για λόγους που ανάγονται στην ευθύνη της δημόσιας υπηρεσίας και δεν συντρέχει κώλυμα διορισμού του κατά το άρθρο 23 επαναδιορίζεται ως υπεράριθμος στη θέση που έχει διοριστεί ή σε αυτήν που κατέχει καταλαμβάνοντας, κατά σειρά επιτυχίας, θέση που θα κενωθεί ή θα δημιουργηθεί στην ίδια έδρα.}

 

3. Το εδάφιο γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 28 του Κώδικα Συμβολαιογράφων, όπως προσετέθη με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 3258/2004 (ΦΕΚ 144/Α/2004), αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Επιτρέπεται, επίσης, η αμοιβαία μετάθεση συμβολαιογράφων πρώτου βαθμού συγγένειας μεταξύ τους ή συζύγων, οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από άλλες προϋποθέσεις, με κοινή αίτηση των δύο ενδιαφερομένων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης συμβολαιογράφων πρώτου βαθμού συγγένειας μεταξύ τους ή συζύγων, οι οποίες έχουν υποβληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχουν απορριφθεί, επανεξετάζονται με κοινή αίτηση των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Σε περίπτωση όπου οι θέσεις έχουν πληρωθεί, ο συμβολαιογράφος τοποθετείται ως υπεράριθμος και καταλαμβάνει στην ίδια έδρα θέση που θα κενωθεί ή θα δημιουργηθεί}

 

4. Στο άρθρο 28 του Κώδικα Συμβολαιογράφων προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

 

{5. Συμβολαιογράφος ο οποίος μετατέθηκε με οποιονδήποτε τρόπο δεν δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση, πριν συμπληρωθούν τρία χρόνια από την ημερομηνία της προηγούμενης μετάθεσής του. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για όσους έχουν μετατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.}

 

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του νόμου 3226/2004 (ΦΕΚ 24/Α/2004) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

 

{4. Το αναλογικό δικαίωμα που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 18 του άρθρου 5 του νόμου [Ν] 2408/1996 και εισπράττεται από τα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους και τα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου καθορίζεται σε ένα και εβδομήντα πέντε τοις χιλίοις (1,75 ‰).}

 

6. Στο τέλος της παραγράφου 22 του άρθρου 3 του νόμου [Ν] 2479/1997 (ΦΕΚ 67/Α/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Στα έμμισθα υποθηκοφυλακεία της χώρας και στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω - Λέρου, στα οποία λειτουργεί ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα, τα τηρούμενα σε αυτά Βιβλία Μεταγραφών - Υποθηκών - Κατασχέσεων - Διεκδικήσεων και τα Αλφαβητικά Ευρετήρια καταργούνται και αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα τηρούμενα ηλεκτρονικά αρχεία. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της διατάξεως αυτής κατά υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο και προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα ως άνω βιβλία τηρούνται και σε κινητά μηχανογραφικά φύλλα.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.