Νόμος 3498/06 - Άρθρο 33

Άρθρο 33: Ρύθμιση θεμάτων Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{α) Υποβάλλει προτάσεις στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης για τη χάραξη τουριστικής πολιτικής στα θέματα αρμοδιότητάς του και την εφαρμόζει μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

 

Για το σκοπό αυτόν ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού. ερευνά την τουριστική αγορά, μελετά την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, συντάσσει μελέτες για θέματα της αρμοδιότητάς του και καταρτίζει τα προγράμματα διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων, καθώς και προγράμματα συμπαραγωγής και συν-διαφήμισης, διαφήμισης στην αλλοδαπή και ημεδαπή από κοινού με οργανισμούς, επιμελητήρια και άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής ή ημεδαπής στο εξωτερικό και το εσωτερικό.}

 

2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του νόμου 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/2004), προστίθεται παράγραφος 1Α, η οποία έχει ως εξής:

 

{1Α. Με απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται να συσταθεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Διεύθυνση Επιθεώρησης και να καθορισθούν οι αρμοδιότητές της.}

 

3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρθρου 9 του νόμου 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α/2000), προστίθεται παράγραφος 4Α, η οποία έχει ως εξής:

 

{4Α. Στα περιουσιακά στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται και ακίνητα ιδιοκτησίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, δομημένα ή μη, τα οποία κρίνονται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού απαραίτητα για τη στέγαση των ανά την Ελλάδα υπηρεσιών του ή των θυγατρικών του εταιρειών. Η διοίκηση και διαχείριση των ακινήτων αυτών περιέρχεται αυτοδικαίως στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού από την έκδοση της παραπάνω απόφασης των αρμόδιων οργάνων.

 

Τα ως άνω ακίνητα δύναται να ανοικοδομούνται από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού δι' αυτεπιστασίας ή να ανατίθενται προς ανοικοδόμηση σε εργολήπτες με το σύστημα της αντιπαροχής.

 

Η ανάθεση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6 του Κανονισμού αγοράς, ανταλλαγής και πώλησης ακινήτων κ.λ.π. του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 5458/Ι/Δ της 30-01/09-02-1963 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως ((ΦΕΚ 50/Β/1963) και (ΦΕΚ 134/Β/1963)).}

 

4. Το ειδικό επίδομα του άρθρου 15 του νόμου 3016/2002 (ΦΕΚ 110/Α/2002), όπως εκάστοτε ισχύει για το προσωπικό του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, καταβάλλεται και στο μετακλητό, καθώς και στο με έμμισθη εντολή προσωπικό, που υπηρετεί στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ανάλογα με την κατηγορία του, εφόσον το ανωτέρω προσωπικό μισθοδοτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α' Μέρους του νόμου [Ν] 3205/2003.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.