Νόμος 3498/06 - Άρθρο 44

Άρθρο 44: Διατάξεις που αφορούν το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι καθυστερούμενες, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εισφορές προς το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, μαζί με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις, εξοφλούνται ως εξής:

 

α) είτε εφάπαξ με έκπτωση σε ποσοστό 80% επί των πρόσθετων επιβαρύνσεων,

 

β) είτε σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με έκπτωση σε ποσοστό 50% επί των πρόσθετων επιβαρύνσεων.

 

Το ποσό της κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 200 €.

 

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή, υποβάλλεται αίτηση μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 

2. Όσοι επιλέξουν τη ρύθμιση της οφειλής εφάπαξ πρέπει να καταβάλουν το σύνολο της οφειλής τους μέχρι το τέλος του τρίτου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Όσοι επιλέξουν την καταβολή της οφειλής σε δόσεις πρέπει να καταβάλουν την πρώτη δόση εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και προκαταβολή 10% επί της κεφαλαιοποιούμενης συνολικής οφειλής. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης, το συνολικό ποσό αυτής, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την κεφαλαιοποίηση, προσαυξάνεται με τις προβλεπόμενες κάθε φορά επιβαρύνσεις. Για την καταβολή της κάθε δόσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξόφληση των τρεχουσών εισφορών. Η μη καταβολή της εφάπαξ οφειλής μέσα στην ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία ή η μη καταβολή 6 δόσεων συνολικά, καθώς και η μη καταβολή των τρεχουσών εισφορών, συνεπάγεται την απώλεια του παρεχόμενου με το άρθρο αυτό δικαιώματος ρύθμισης και η εξόφληση διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ήδη υπάρχουσες σχετικές διατάξεις.

 

3. Οι υπέρ του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος τρέχουσες εισφορές κάθε ημερολογιακού έτους των μελών του, οι αναφερόμενες στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 3430/1955 (ΦΕΚ 307/Α/1955), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 881/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979), πληρώνονται άτοκα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου [Ν] 881/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{2. Από 01-01-2005 το ελάχιστο όριο εισφοράς για κάθε τάξη ξενοδοχείων κ.λ.π., όπως αυτή καθορίζεται ανωτέρω, δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε αριθμό κλινών μικρότερο των τριάντα (30).}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.