Νόμος 3518/06 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Ρύθμιση λοιπών θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την είσπραξη των εισφορών των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης, Εφάπαξ και Ειδικών Παροχών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει τον κλάδο κύριας σύνταξης. Οι διατάξεις της νομοθεσίας που διέπουν τον κλάδο κύριας σύνταξης εφαρμόζονται και για τα λοιπά θέματα των Κλάδων του προηγούμενου εδαφίου τα οποία δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, καταρτίζεται ο Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τους Κλάδους αυτούς.

 

3. Από την έναρξη λειτουργίας των νέων Κλάδων καταργείται κάθε άλλη αντίθετη διάταξη πλην του εδαφίου β' της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του νόμου [Ν] 915/1979.

 

4. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940 (ΦΕΚ 145/Α/1940) αντικαθίστανται ως εξής:

 

{5. Εργολήπτης δεν γίνεται δεκτός σε δημοπρασία οποιουδήποτε Τεχνικού Έργου, εάν δεν συνυποβάλλει στις επιτροπές δημοπρασίας βεβαίωση του Ταμείου περί καταβολής ή διακανονισμού των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών. Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν για έξι (6) μήνες για τους ελεύθερους επαγγελματίες και 4 μήνες για τις εταιρείες που απασχολούν μισθωτούς μηχανικούς.

 

6. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, των δήμων και κοινοτήτων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, που προβλέπονται από το άρθρο 12 του προεδρικού διατάγματος 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α/2000), η θεώρηση ή έγκριση μελετών, προϋπολογισμών, εκθέσεων, γνωματεύσεων, που εκδίδονται από μετόχους του Ταμείου, αν δεν προσαχθεί η κατά την παράγραφο 5 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.}

 

5. α) Ασφαλισμένοι του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων που ασκούν το επάγγελμα τους στην αλλοδαπή, δύνανται με αίτηση τους να ασφαλιστούν στο Ταμείο για το χρόνο της απασχόλησης τους αυτής καταβάλλοντος τις εισφορές που προβλέπονται για τους απασχολούμενους στην ημεδαπή μηχανικούς. Οι επιπλέον εισφορές που καταβλήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 6 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 915/1979 (ΦΕΚ 103/Α/1979), θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και αναζητούνται, εφόσον δεν παραγράφηκαν, τυχόν δε οφειλόμενες ή βεβαιωθείσες δεν καταβάλλονται.

 

β) Οι προβλεπόμενοι στις διατάξεις των παραγράφων 3)α και 5 του άρθρου 33 του νόμου [Ν] 915/1979 περιορισμοί για την υπαγωγή των ασφαλισμένων μηχανικών στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών και τη χορήγηση στους συνταξιούχους παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών δεν έχουν εφαρμογή στους ασφαλισμένους ή συνταξιούχους που έχουν ασφαλιστεί και σε φορείς κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής ή λαμβάνουν σύνταξη και από τους φορείς αυτούς.

 

Οι ως άνω διατάξεις καταλαμβάνουν και εκκρεμείς ή απορριφθείσες από το Ταμείο αιτήσεις των ανωτέρω ασφαλισμένων, που αφορούν στην υπαγωγή τους στην ασφάλιση του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών ή στη χορήγηση σε αυτούς παροχών του Ειδικού Λογαριασμού Προσθέτων Παροχών. Από τις αιτήσεις αυτές οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Ταμείου εξετάζουν ή επανακρίνουν οίκοθεν, από την πρώτη του επόμενου της δημοσίευσης του παρόντος μήνα, τις αιτήσεις των μηχανικών που έχουν καταβάλλει εισφορές για την ασφάλιση τους στον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών και από την ίδια ημερομηνία επέρχονται τα οικονομικά αποτελέσματα. Οι ασφαλισμένοι που δεν κατέβαλαν εισφορές για την ασφάλιση τους στον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών, κατά το χρόνο που ήταν ασφαλισμένοι και σε φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής, δύνανται με αίτηση τους να ζητήσουν την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως χρόνου ασφάλισης στον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών, με την καταβολή των ανάλογων εισφορών. Το ύψος και ο τρόπος καταβολής των εισφορών αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

 

6. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 6 του νόμου [Ν] 915/1979, αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Το Δημόσιο και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής υποχρεούνται σε παρακράτηση και απόδοση στο Ταμείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων των εισφορών των ασφαλισμένων και του εργοδότη εντός του επόμενου μήνα εκείνου που κατέστησαν απαιτητές οι αντίστοιχες αποδοχές ή αμοιβές, συνυποβαλλόμενων των σχετικών αναλυτικών καταστάσεων σε ηλεκτρονική μορφή ή μαγνητικό μέσο.}

 

7. Προσαυξάνεται η σύνταξη των μέχρι 31-12-2004 συνταξιοδοτηθέντων, από τον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, για κάθε έτος ασφάλισης επιπλέον των 40 ετών κατά 1/40 και μέχρι τα 45 έτη.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.